.. … .. … De Waarheid! .. … …..

De “Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -8-
Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?

In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):

‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (Johannes 14:6)

Vandaag verdiepen wij ons in de uitspraak van Jezus Christus die zegt:” Ik ben de Waarheid”.

Dit is vandaag de dag een vloeken in de kerk. Om de eenvoudige reden dat vandaag iedereen zijn eigen waarheid mag hebben. De waarheid waar jij je goed bij voelt is voor jouw DE waarheid.

Laten we nu eerst eens gaan kijken wat de wetenschap ons te vertellen heeft over wat waarheid is.
Een lesje geschiedenis 😉
WAARHEID IS ECHTHEID, GELDIGHEID EN JUISTHEID. Het woord `waar` wordt in de eerste plaats toegeschreven aan overtuigingen, uitspraken en theorieën. In dit verband kan het geconstateerd worden met iemand die met opzet onwaarheid spreekt en dus liegt. Waarheid kan echter ook worden toegeschreven aan een levenshouding, ethiek (moraal) of politiek systeem. Hiermee is de waarheid een feit vanuit de levensovertuiging. Wat waarheid precies betekent is onderwerp van discussie, die ver in de geschiedenis teruggaat. De vraag naar de aard van waarheid is van belang omdat de mens prefereert(kiest) te geloven in dat wat waar is en spontaan niet in staat lijkt te zijn te weten wat waar is en wat niet. Dit uit zich bijvoorbeeld in het gegeven dat mensen tegengestelde meningen kunnen verdedigen waarbij van al deze meningen wordt beweerd dat ze waar zijn. In de wetenschap en techniek is de vraag naar waarheid methodologisch (wetenschappelijk) opgelost.
Waarheden kunnen een beperkte geldigheid hebben, afhankelijk van het referentiekader: de uitspraak 1 en 1 is 2 is geldig voor getallen uit het decimale (10-tallig) stelsel, maar niet voor binaire (2-tallige talstelsel) getallen. Op dezelfde manier kan een waarheid persoonsafhankelijk zijn: de uitspraak vis is lekker geldt voor de een wel, voor de ander niet. De uitspraak: persoon A houdt van vis houdt daar rekening mee.
Tegenover relativisme(relativeren) of, contextualisme(verschillende contexten, verschillende betekenissen) dat stelt dat waarheid afhankelijk is van de context, bestaan er ook univeralistische opvattingen (Godsdienstwetenschappen) waarmee er bijvoorbeeld gestreefd kan worden naar een overkoepelende waarheid die in alle omstandigheden geldt, en die ogenschijnlijk tegenstrijdige waarheden op een hoger niveau met elkaar kan verzoenen.

Oudheid in de middeleeuwen
De vraag naar wat waarheid is, is een klassieke vraag binnen de filosofie. Binnen de westerse filosofie worden de eerste pogingen van een analyse van het begrip waarheid al teruggevonden binnen de antieke filosofie. Volgens Plato (427–347 v.Chr.) heeft waarheid te maken met ideeën Waarheid kon voor Plato niets te maken hebben met de feitelijke wereld die de mens ziet, omdat deze steeds veranderlijk en vergankelijk was, terwijl waarheid daarentegen eerder iets stabiels en eeuwigs moest zijn. Centraal staat dus de tegenstelling tussen waarheid en schijn.
Aristoteles (384-322 v.Chr.), een leerling van Plato, stelde een klassieke definitie van waarheid op: Waar is, van iets dat zo is, te zeggen dat het zo is, en van iets dat niet zo is, te zeggen dat het niet zo is. Dit is een eerste formulering van de correspondentietheorie, die doorheen de geschiedenis van de filosofie heel dominant bleef. Bijvoorbeeld binnen de middeleeuwse filosofie werd waarheid gedefinieerd als een overeenstemming tussen verstand (kennis) en feiten (werkelijkheid).

Moderne filosofie
Een bekende uitspraak van Hegel is:
De waarheid is het geheel. Maar het geheel is alleen het wezen dat door zijn ontwikkeling wordt vervolmaakt. Van het absolute moet gezegd worden dat het in wezen een resultaat is, dat het pas uiteindelijk is wat het in waarheid is; en het is precies hierin dat de aard ervan bestaat uit echt zijn, subject (persoonlijk oordeel) zijn of zichzelf worden. (Phenomenology of Mind, 24)

Hedendaagse filosofie
In de hedendaagse filosofie versplinterden de waarheidstheorieën nog verder. Zo ontstond aan het begin van de 20e eeuw de pragmatische waarheidstheorie. *Volgens het pragmatisme is waarheid dat wat nuttig en bruikbaar is, dat wat werkt. Hoewel Peirce als grondlegger van het pragmatisme wordt gezien, hield hij er zelf een andere waarheidstheorie op na: waar is voor hem dat waarover de gemeenschap van wetenschappers het uiteindelijk eens zullen zijn. Toch zou later vooral de pragmatische theorie van James invloedrijk zijn.

Religie
In religie heeft waarheid primair een bovennatuurlijke betekenis. Aangezien godsdienst is gebaseerd op openbaring door niet empirisch of zuiver rationeel aantoonbare persoonlijkheden of actoren (God, goden, geesten, engelen enzovoort), is het waarheidsbegrip ook nauw verweven met dergelijke bovennatuurlijke openbaringen. Waarheid kan dan worden opgevat als een supranaturalistische (metafysische) bepaling over de hogere wereld in zichzelf, of over de verbinding van de hogere wereld met de natuurlijke wereld. Veelal gaat het ook hierbij om uitspraken over geldigheid en echtheid. De inzichten daarover lopen zeer sterk uiteen tussen en binnen de diverse religies. Inzicht in de waarheid of in waarheden zou kunnen worden verkregen door meditatie, gebed, bestudering van heilige geschriften, gehoorzaamheid aan ge- of verboden, rituelen, gemeenschapsbeoefening e.d.

Wetenschap
De wetenschap streeft geen waarheden na, maar benadert. Wetenschap stelt abstracte modellen op die lokale gedragingen zo goed mogelijk beschrijven en voorspellen, niet verklaren. Een werkend apparaat, bouwwerk enzovoorts kan zo gezien worden als een waarheid. Een mobieltje functioneert dankzij de Wetten van Maxwell en de vastestoffysica: een praktisch bewijs van waarheid.
Bron: Wikipedia

*Volgens het pragmatisme is waarheid dat wat nuttig en bruikbaar is, dat wat werkt.
Dit is vandaag de dag nog steeds de norm van de mensen. En heel nuchter gezien zitten deze mensen heel dicht bij De Waarheid!

Tegen over deze interessante les over de filosofie over waarheid staat een zin.
Jezus Christus zegt: ”Ik Ben De Waarheid!”

Dat is interessant! Als dat echt zo is dan zouden alle andere waarheden hun bron vinden in Jezus Christus! Dan komen we bij de vraag; Is Jezus Christus de absolute, enige waarheid?
Is Jezus Christus de bron van alle waarheden? Is elke waarheid terug te leiden naar Jezus Christus?

We beginnen zoals elke keer met het woord waarheid vanuit de Hebreeuwse taal te ontleden.
Waarheid is in het Hebreeuws אֶמֶת
We lezen van rechts naar links: Alef, Mem, Taw/Tav

Volgende week gaan we ontdekken is Jezus Christus De Waarheid?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *