Ik Ben De Deur der schapen

Hebreeuwse betekenis Daleth = Deur.
Geestelijke betekenis Daleth = Binnengaan, bewegen.
Getalswaarde Daleth = 4

Jezus zegt: ”Ik ben de deur voor / van de schapen”

Vandaag gaan we diepzeeduiken in de letter Thaw / tav.

Hebreeuwse betekenis Thaw / Tav = Zegel, teken.
Geestelijke betekenis = Zegel, teken van verbond, verbond, handtekening.
Getalswaarde Thaw / Tav = 400.

Als je het woord `teken` opzoekt in de concordantie dan wordt dit woord door heel Gods Woord terug gevonden. God heeft ons door heel de geschiedenis heen tekens gegeven.
Een Teken als bevestiging van zijn beloftes.

Bijvoorbeeld de regenboog.
Mijn boog heb Ik gegeven in de wolken; die zal zijn tot een teken van het verbond tussen Mij en tussen de aarde. Genesis 9:13

Ook het bloed aan de deurposten was een teken.
En dat bloed zal jullie tot een teken zijn aan de huizen, waarin jullie zijn; wanneer Ik het bloed zie, zal Ik jullie voorbijgaan; en er zal geen plaag onder jullie ten verderf zijn, wanneer Ik Egypteland slaan zal. Exodus 12:13

Dat bloed bepaalt ons direct bij de Heere Jezus Christus, Zijn bloed wat gestreken is aan de deurposten van ons hart is een teken van verlossing en bevrijding.

Ook de Herders in het veld, waar de engelen aan verschenen kregen een teken.
En dit zal u het teken zijn: jullie zullen het Kindje vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. Lukas 2:12

Tekens die in de Bijbel gegeven worden zijn direct of indirect een henenwijzing naar Jezus Christus.

Maar hoe zit dat nu met een zegel?
Op 13 plaatsen in de Bijbel wordt er gesproken over een zegel.
Ook deze zegels zijn direct of indirect een henenwijzing naar Jezus Christus!

Job 41:6, Hooglied 8:6, Romeinen 4:11, 1Korinthe 9:2, 2Timotheüs 2:19, Openbaring 6:3, 5, 7 , 9, 12; 7:2; 8:1 en 9:4.

Handtekening.
Een zegel, verbond van God is een handtekening onder de woorden van God!
Een zekerheid dat wat God zegt, ook zichtbaar is. God bevestigde zijn woorden door zegels en verbonden.

Getalswaarde Thaw / Tav = 400.
Het getal 400 is het product van *8 en *50 en wijst op een Goddelijk volmaakte periode.
Vanaf de vervulling van de belofte van Abraham met de geboorte van Izak, tot aan de Exodus was een periode van 400 jaar. Stevanus noemt dit getal in Handelingen 7:6
En God sprak alzo, dat zijn zaad vreemdeling zou zijn in een vreemd land, en dat zij het zouden dienstbaar maken, en kwalijk handelen, vierhonderd jaren.

Ook God Zelf stelt deze periode vast wanneer Hij tot Abraham spreekt over `uw nageslacht`.
Toen zei Hij tot Abram: Weet voorzeker, dat uw zaad vreemd zal zijn in een land, dat het hunne niet is, en zij zullen hen dienen, en zij zullen hen verdrukken vierhonderd jaren. Genesis 15:13

*Het getal 8 spreekt onder andere van de verbonden van de Heere met Abraham.
*En het getal 50 spreekt van het jubeljaar en van de verlossing. Het volgt telkens op een perioden van 7×7. En wijst op de bevrijding en rust die volgen op een volmaakte periode van tijd.

Zo zien we dat de Letter Thaw/Tav ook weer direct spreekt van onze Heere Jezus Christus!
Jezus Christus is Het Zegel, Verbond van God met Zijn schepping, creatie!

En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelf zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.
Genesis 3:15

God spreekt in de hof van Eden tegen de slang en profeteert dat De Heere Jezus de Kop van de slang zal vermorzelen, en de slang zal de verzenen van de Heere Jezus vermorzelen. Dit is allebei zichtbaar geworden aan het kruis van Gogolta. Daar zijn de verzenen van de Heere Jezus letterlijk vermorzeld door de spijkers, die door zijn voeten zijn geslagen en heeft de Heere Jezus de Kop van de slag vermorzeld, door Zijn overwinning te bevestigen op het kruis.

Jezus Christus is Het zegel, Het Verbond van God!
Jezus Christus is de handtekening die God gezet heeft, de beloofde Messias die de relatie tussen God en de mens weer mogelijk heeft gemaakt!

De profeet Jesaja profeteert 7x in het bijzonder over de komst van de Heere Jezus Christus.
Jesaja 7:10 t/m 17. in vers 14 lezen we: Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten.
De Heere Zelf geeft een teken, de geboorte van de Heere Jezus Christus!
Jesaja 9:1 t/m 6, 11:1 t/m 10, 42:1 t/m 9, 49:1 t/m 13, 50:4 t/m 9 en 53:1 t/m 12.

Bronnen: De Bijbel en Getallen in de Bijbel van Dr. E.W. Bullinger.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *