Ik Ben De Deur der schapen 3a


Hebreeuwse betekenis Daleth = Deur.
Geestelijke betekenis Daleth = Binnengaan, bewegen.
Getalswaarde Daleth = 4

DE DEUR / POORT VAN DE TABERNAKEL.
In de poort nu van het voorhof zal een deksel zijn van twintig ellen, hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen, geborduurd werk; de pilaren vier, en hun voeten vier. Exodus 27:16

Deze poort had vier kleuren. Hemelsblauw, purper, scharlaken, en fijn getweernd linnen.
Deze vier kleuren vertellen ons vier aspecten van de Mens Jezus Christus!

BLAUWPURPER spreekt ons van de hemel.
Jezus is de Zoon van God uit de Hemel. Als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in Hem verheerlijkt. Johannes 13:31
En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! Mattheüs 3:17 Zie ook Markus 1:11 / Lukas 3:22
Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem! Mattheüs 17:5

ROODPURPER was heel duur en dat werd alleen door koningen gedragen.
Dat roodpurper geeft aan dat Jezus Koning is. Openbaring 11:15: En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.
In het Oude Verbond / Testament word Jezus 50x Koning genoemd.
SCHARLAKEN spreekt ons van Jezus die Zijn bloed heeft gestort, geleden heeft en is gestorven.
Hoe weten we dat? Nu dat gaan we kijken wat scharlaken is. De Encyclopedie verteld ons dat scharlaken een rode kleurstof is, gewonnen uit extract van de gedroogde cochenille worm.

DIT SPREEKT ONS VAN DRIE DINGEN.
Allereerst ROOD, spreekt ons van het bloed van de Heere Jezus.
Ten tweede is deze stof gewonnen uit een gedroogde / dode worm. Jezus Christus is gestorven / moest sterven voor jouw en mijn zonden (ongehoorzaamheid).
Ten derde was het geen gewoon diertje het was een worm.
Wees nu eerbiedig! Toen Jezus geleden heeft aan het kruis was dit zo heftig dat Hij zich niet eens een mens meer voelde. Daarom zegt de Heere Jezus in Psalm 22:7 Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen, en veracht van het volk. Zo erg heeft de Heere Jezus geleden!
Hij heeft er niet eens meer als een mens uitgezien! Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was Zijn gelaat, meer dan van iemand, en Zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen;. Jesaja 52:14 Een Andere vertaling zegt: Misvormd en niet meer menselijk was Zijn gestalte.
FIJN GETWEERND LINNEN was helder wit, dat spreekt van de volkomen reinheid en heiligheid van Jezus.
En de engel, antwoordende, zei tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. Lukas 1:35
Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden; 1Petrus 2:22
Als we iets van de Heere Jezus mogen begrijpen roepen we uit met de profeet Jesaja: Met wie dan wil jij Hem vergelijken en welke vergelijking op Hem toepassen? Jesaja 40:18.

Een kort uitstapje
Dit is van zo een geweldige waarde, Jezus Christus is al ten volle geopenbaard (laten zien) in het Oude Verbond! Als nieuwtestamentische christen kan je dus nooit zeggen dat het Oude Verbond geen waarde voor je heeft! christenen die dat verkondigen (en dat zijn er nogal wat) die hebben er nog helemaal niks van begrepen! En dat onbegrip is ontstaan toen de reformatorische leer van de drie-eenheid geleerd werd. Toen is heel de Godheid uit elkaar getrokken!
De term ‘Drie-eenheid’ komt niet in de Bijbel voor. Ook een theologie inzake de Drie-eenheid als zodanig wordt niet in de Bijbel aangetroffen!

Stukje geschiedenis
Sinds de oprichting van het christendom in de eerste eeuw na Christus zijn er ruzies en discussies over de leer van het christendom. Een van de belangrijkste punten in het christendom is de drie-eenheid van God. Dit werd vastgelegd op het Eerste concilie van Nicea in 325.
Om duidelijkheid te geven in deze geloofskwestie werd het Concilie van Nicea gehouden in 325 op verzoek van keizer Constantijn. Er werd dus op het concilie geen nieuwe doctrine aangenomen maar wel duidelijkheid geschept over de drie-eenheidsleer. Bijna iedereen op het concilie tekende uiteindelijk deze belijdenis.
Daar is de drie-eenheidsleer uiteengezet en deze ondertekend.

Wil je Bijbels onderwijs dat De Vader en de Zoon een zijn?
Klik dan op de link hieronder

Gelovend vertrouwen!


Deze studie komt van mijn website en is deel voor deel behandeld op deze facebookpagina.

Wat een prachtig beeld hebben we gezien van de Heere Jezus in de Deur / Poort van de Tabernakel!

DIE POORT (JEZUS) WAS (IS) ONTZETTEND BELANGRIJK!
Die poort zorgde voor een tweedeling!
Of je was binnen die poort, je was door die poort naar binnen gegaan.
Of je was buiten die poort, je was niet door die poort naar binnen gegaan.
DAT IS VANDAAG DE DAG NOG STEEDS HETZELFDE!
Binnen die omheining spreekt alles van God, buiten die omheining spreekt alles tegen God!
Volgende week gaan we kijken naar de Heere Jezus als Deur van de Zijn schapen.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!
Bronnen: De Bijbel, BBB-Studies van F. Ouweneel, is geschiedenis.nl, Wikipedia.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *