Ik Ben De Deur der schapen 3b


Hebreeuwse betekenis Daleth = Deur.
Geestelijke betekenis Daleth = Binnengaan, bewegen.
Getalswaarde Daleth = 4

Jezus zegt: ”Ik ben de deur voor / van de schapen”

Jezus vergelijkt zich met een deur. Hoe zat dat ook alweer met die deur?
Een deur is een beweegbaar (bouwkundig) element ter afsluiting van een ruimte.
Een deur vormt een afscheiding tussen twee vertrekken of ruimten, of tussen een binnen- en buitenruimte. En een deur kan open staan, of gesloten zijn.

Een deur en schapen, doet mij denken aan een schaapskooi!
Een schaapskooi is een zogenaamde potstal en dient als onderkomen voor schapen die de heide begraasden.

Die schaapskooi had een `deur` waardoor de schapen naar binnen konden om beschutting te vinden voor overdag de brandende zon en s`nachts de kou.
Men komt in de schaapskooi door de „deur”, die er echter niet is. Wat er voor dient is alleen maar een opening, die echter niet afgesloten kan worden. Zijn al de schapen binnen, dan blijft de herder in de deuropening de wacht houden. Vermoedt hij rovers of wilde dieren in de omgeving, dan blijft hij staan, waant hij de omgeving veilig, dan gaat hij in de deuropening liggen slapen. Niemand kan nu in of uit de stal, of hij moet over de herder heen, want die verspert de ingang. Die wordt dan wel wakker, omdat hij, „er op is gaan liggen”,

We lezen hierover in Johannes 10
Jezus dan zei opnieuw tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur van de schapen. Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord.
Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.
De dief komt niet, dan opdat hij steelt, en slacht, en verderft; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben.
Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.
Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en word van de Mijnen gekend.
Johannes 10:8, 9, 10, 11 en 14

Zie je dat? Jezus ZELF is die Deur! En die Deur gaat ook open dicht! … en hij zal ingaan en uitgaan… Johannes 10:9
Als je de schaapskooi in wil gaan moet je door de opening! En in die opening staat de Heere Jezus Christus. Er is absoluut geen andere doorgang in die schaapskooi dan door de Heere Jezus Christus!

Jezus zegt: Kom tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal jullie rust geven; neem mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en je zal rust vinden voor je ziel; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.” Mattheüs 11:28 t/m 30
Hoe ga je nu praktisch die schaapskooi binnen als Jezus Christus in de opening staat?
Door te geloven!

Maar wij geloven, door de genade van den Heere Jezus Christus, zalig te worden, op zulke wijze als ook zij. Handelingen 15:11

Want uit genade ben je zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit jezelf, het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.” Efeze 2:8 en 9

Wij dan, zijn gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;
Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Romeinen 5:1 en 2

Door te geloven dat Jezus de Deur is om de schaapskooi binnen te komen.
Jezus Zelf zegt: Uw hart word niet ontroerd; jullie geloven in God, gelooft ook in Mij. Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.
Johannes 14:1 en 6

Nu komen we meteen een prachtig beeld tegen van die schaapskooi!
Jezus is de weg naar de Vader! Die schaapskooi is het huis van de Vader!

In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het jouw gezegd hebben; Ik ga heen om voor jouw plaats te bereiden.
En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en jouw plaats zal bereid hebben, zo kom Ik weder (terug) en zal jouw tot Mij nemen, opdat jij ook mag zijn, waar Ik ben.
Johannes 14:2 en 3

Natuurlijk begrijpen wij nu ook dat de schapen, die door (langs) de Deur Jezus moeten, alle mensen zijn, die geloven dat de Heere Jezus de enige weg is tot de Vader. Tot het huis van de Vader. Geloven dat de Heere Jezus Christus de ENIGE, weg, waarheid en het leven is.

Zo geweldig mooi zijn die gelijkenissen, die Gods Woord ons schetst.
Deze gelijkenissen zijn een prachtig beeld van onze Heere Jezus Christus en wie Hij is!

Jezus is de Goede Herder, Die de Deur is voor Zijn schapen, Die zorgt dat Zijn Schapen leven hebben en overvloed!

JEZUS WAT EEN HEERLIJKE NAAM!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: Bijbel, wikipedia en digibron.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *