Ik Ben De Deur der schapen


We hebben nu twee van de zeven uitspraken van de Heere Jezus van dichtbij bekeken.
‘Ik ben het brood des levens’ (Johannes 6:35)
‘Ik ben het licht van de wereld’ (Johannes 8:12)

Nu dus tijd voor de derde uitspraak van onze Heere Jezus:
‘Ik ben de Deur der (van de) schapen’ (Johannes 10:7)

Maar wat is nu een deur?
Een deur is een beweegbaar (bouwkundig) element ter afsluiting van een ruimte.
Een deur vormt een afscheiding tussen twee vertrekken of ruimten, of tussen een binnen- en buitenruimte.

Dit: `of tussen een binnen- en buitenruimte` komt ons bekend voor!
En dan hebben we het hier over een heel oude deur! Een deur die letterlijk in de woestijn een scheiding maakte tussen een binnenruimte (Tabernakel) en een buitenruimte (woestijn).
En deze deur was een prachtig beeld van de Heere Jezus Christus! Zowel de kleuren die in die deur verwerkt waren als ook de geestelijke betekenis van die deur.

Het gaat nu te ver om een hele studie uit te werken over deze deur in de woestijn, maar klik op de link en je kan deze studie op je gemak eens bestuderen.

De Tabernakel / het komen tot Jezus

We gaan het woord `deur` eens van dichtbij bekijken en ontdekken dat dit woord onze Heere Jezus Christus laat schitteren!

Het woord deur schrijf je in het Hebreeuws zo: דלת
We zien dus drie letters en we lezen weer van links naar rechts. Daleth, lamed, thaw / tav

Hebreewse betekenis Daleth = Deur.
Geestelijke betekenis Daleth = Binnengaan, bewegen.
Getalswaarde daleth = 4

Hebreeuwse betekenis Lamed = Prikstok, ossenstok herdersstaf.
Geestelijke betekenis Lamed = Ossenjuk, Autoriteit, leren, Herder.
Getalswaarde Lamed = 30

Hebreewse betekenis Thaw / Tav = Zegel, teken.
Geestelijke betekenis = Zegel, teken van verbond, verbond, handtekening.
Getalswaarde Thaw / Tav = 400.

We beginnen met het bestuderen van de Letter Daleth
De Hebreeuwse betekenis is deur.

Waar spreekt de Bijbel ons nu allemaal van De Deur?
Het woord deur met betrekking op de Heere Jezus komen we voor het eerst tegen in Genesis. 6:16
Jij zal een venster aan de ark maken, en zal haar volmaken tot een el van boven; en de deur van de ark zal jij in haar zijde zetten; jij zal ze met onderste, tweede en derde verdiepingen maken. Genesis 6:16
Als je het woord deur intypt in de zoekmachine van Nederlandse concordantie dan krijg je alle teksten waar het woord deur in staat en dat zijn er nog al wat!
Deur van de ark, Genesis 6:16, Deur van de Tabernakel Exodus 27:16, Deur van de schapen Johannes 10:9.

En deze deuren spreken ons van onze Heere Jezus Christus!
Een deur kan je open en dicht doen, je kan er voor blijven staan of door de opening naar binnen gaan.

Dat brengt ons bij de geestelijke betekenis van de Letter Daleth.
Binnengaan, bewegen.

Laten we bij de eerder genoemde drie voorbeelden blijven.
De deur van de ark.
Noach en zijn gezin gingen (bewogen zich) door de deur van de ark, en gingen de ark binnen.
Daarna zei de HEERE tot Noach: Ga gij, en uw ganse huis in de ark; want u heb Ik gezien rechtvaardig voor Mijn aangezicht in dit geslacht.
Zo ging Noach, en zijn zonen, en zijn huisvrouw, en de vrouwen zijner zonen met hem in de ark, vanwege de wateren van de vloed. Genesis 7:1 en 7

Waarom is (de deur in) de ark een beeld van de Heere Jezus?
Van binnen en van buiten moest het vaartuig met pek, of bitumen, worden bestreken, zodat het waterdicht was. Genesis 6:14
Het Hebreeuwse woord vertaald door ‘pek’ is kopher. Het komt 17x in het Oude Testament voor en betekent meestal verzoening of losgeld. Slechts eenmaal, in Genesis 6:14, wordt het vertaald door ‘pek’. Het Hebreeuwse woord komt van het werkwoord kaphar, dat 102x in het Oude Testament voorkomt en meestal ‘verzoenen, verzoening doen’ betekent. Daarbij wordt iets bedekt.

Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door Zijn leven, omdat wij verzoend zijn.
Romeinen 5:10

Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. 1Johannes 4:10

God was het namelijk Die in Christus de wereld met Zichzelf verzoende, en aan hen hun overtredingen niet toerekende; en Hij heeft het woord van de verzoening in ons gelegd. 2Korinthe 5:19
Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening, door het geloof in Zijn bloed. Dit was om Zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Romeinen 3:25

Bronnen: de Bijbel, christipedia en Wikipedia.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *