Ik Ben de goede Herder 4a


De “Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -4a-
Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?

In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):

Nu: ‘Ik Ben de goede Herder’ (Johannes 10:11)

De derde letter, de letter Ajin.
Ajin – Hebreeuwse betekenins: Oog, Bron.
Ajin – Geestelijke betekenis: Zien, Openbaren, Bron, Fontein.
Ajin – Getalswaarde: 70

Het woord oog komt 153 keer voor in de Bijbel (St.Vert.)
Het woord bron komt GEEN EEN KEER voor in de Bijbel! (St.Vert.)
Wat heeft het woord oog met het woord bron te maken?

Behoed je hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen van het leven.
Spreuken 4:23
Want waar jouw schat is, aldaar zal ook je hart zijn. Lukas 12:34

Gods Woord laat ons zien dat ons hart het oog van ons lichaam is.
Ons hart bepaald onze handelingen.

Laat je ogen rechtuit zien, en je oogleden zich recht voor je heen houden (kijken).
Spreuken 4:25

Het is belangrijk dat onze ogen gericht zijn op de Herder!

Mijn zoon! merk op mijn woorden, neig je oor tot mijn redenen.
Laat ze niet wijken van je ogen, behoud ze in het midden van je hart.
Spreuken 4:20 en 21

Aha! Hier komen het oog en het hart (de bron) samen! Wij moeten de redenen (woorden) van God opmerken, ze niet van onze ogen laten wijken en in ons hart (onze bron) bewaren!
Let op! Wat doe je als je serieus met iemand praat? Je kijkt hem aan! Aha! Dat betekend; laat ze niet wijken van je ogen! Met andere woorden, blijf voortdurend in gesprek met de Herder!
Kijk de Herder voortdurend in Zijn ogen! Dan hou jij je oogleden recht voor je. (Spreuken 4:25)

Net als bij een paard. Een paard heeft oogkleppen op om te voorkomen dat dat paard tijdens de rit afgeleid word door de dingen die om Hem heen gebeuren. Dat Paard kijkt recht vooruit! Gaat recht op zijn doel af! Zo ook met ons als wij onze ogen op de Herder houden gericht dan zien wij alleen de Herder en gaan wij recht op ons doel af! Dan worden wij niet afgeleid van de dingen die om ons heen gebeuren! Dan is ons Hart (onze bron) vol van de Herder!

En dit brengt ons bij de Geestelijke betekenis van de letter Ajin.
Zien, openbaren, bron, fontein.

Als wij onze ogen op de Herder gericht houden dan zijn wij de Herder!
En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden; Opdat iedereen, die in Hem gelooft, niet verderft, maar het eeuwige leven heeft.
Johannes 3:14 en 15

Zoals het volk Israël in de woestijn omhoog keken naar de slang op de staf van Mozes als ze gebeten waren door de vurige slangen (gif van de slangen is beeld van de zonden / ongehoorzaamheid) in het zand, en gezond werden, zo mogen wij omhoog kijken naar de Goede Herder, in hem geloven,Hem volgen en het eeuwige leven ontvangen! Door op Jezus te zien, en in Hem te geloven, ontvangen ook wij vergeving van onze ongehoorzaamheid aan God!

Als wij zien op Jezus, dan openbaart Jezus zich aan ons! Jezus laat Zich Zelf dan aan ons zien!
Opdat Hij jouw geeft, naar den rijkdom Zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door Zijn Geest in den inwendige mens;
Opdat Christus door het geloof in je hart woont, en jij in de liefde geworteld en gegrond bent;
Opdat jij ten volle kan begrijpen met al de heiligen, welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zij, En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Efeze 3:16 t//m 19

Jezus antwoordde en zei tot haar: Indien jij de gave Gods zou kennen, en Wie Hij is, Die tot jouw zegt: Geef Mij te drinken, zo zou jij van Hem hebben begeerd, en Hij zou jouw levend water gegeven hebben. Johannes 4:10

Jezus Christus is de bron van levend water!

Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Johannes 4:14

Jezus is de bron van levend water, iedereen die bij de bron Jezus Christus komt, op Hem ziet, en drinkt van dat levende water, Zijn woorden horen, in hun hart bewaren en doen, Zal in hun worden een fontein van water, een leven in de wil van God, springende tot in het eeuwige leven. Een leven met de Herder, Jezus Christus tot in eeuwigheid, dat stopt nooit meer!

Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zei Hij van den Geest, De welke ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.) Johannes 7:38 en 39

Zien op de Herder, zijn woorden geloven, stromen van levend water zullen uit je buik vloeien.
De Heilige Geest die in jouw woont zal zichtbaar worden in jouw leven! De Heilige Geest is de Geest van Jezus. Jezus zal zichtbaar worden in jouw leven! Je leeft naar de wil van God. Je hebt God lief en je naaste als jezelf.

Je gelooft en je hebt geloof, je legt op zieken de handen en ze zullen gezond zijn, je hebt kracht om wonderen te doen, je profeteert en je geeft boodschappen van God door, Je onderscheid wat niet van God is, Je spreekt verschillende talen en legt verschillende talen uit. 1Korinthe 12.
Je staat je naaste bij waar je kan, je troost je naaste, je doet liefdadigheid aan je naaste, en je geeft leiding aan je naaste. Romeinen 12:6 t/m 8

Maar deze gaven gebruik je op de eerste plaats in de gemeente van Jezus Christus!
Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten van het geloof. Galaten 6:10

Volgende keer: Ajin getalswaarde 70.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *