Ik Ben De goede Herder

Hij (Jezus) zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?

In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):

We zoemen in op het woord Herder.
Herder is in het Hebreeuws: רועה ‘ro’eh. Wat kan worden vertaald met; ‘weiden’.
Zonder ophouden te weiden, (laten)grazen, hoeden, zorgen voor, beschermen, voeden.

Ook koningen worden herders genoemd. Ezra 34, Jesaja 44:28, Psalm 78:70 t/m 72, Micha 5: t/m 5, Daniel 7:13 en 14, Mattheüs 25:31 t/m 33

Dus: “Ik Ben de goede Herder” geeft het idee van “Ik Ben de goede Koning”.
Een koning is een raadgever, regeerder en wandeld onder de mensen.

Herder is in het Hebreeuws: רועה ‘ro’eh.
We lezen opnieuw van rechts naar links en komen dan de letters Reesj, Waw/Vav, Ajin, He.

In het Oud Hebreeuws lezen we ook van rechts naar links en komen we twee letters (tekens) tegen, de Resj en de Ajin. Dus getekend is dat eerst een hoofd en dan een oog.
(resh – hoofd, of man) en (ajin – oog, kijken; ervaren) vormen het begrip ‘een man die toekijkt’.

Nu, dat is precies wat een herder doet! Hij houd de kudde in het oog of te zien of alles in orde is.

Nu gaan we de letters van het moderne Hebreeuws eens van dichtbij bekijken.
Ook deze Letters hebben een letterwaarde die we later in deze studie gaan behandelen
Reesj heeft getalswaarde: 200. Waw/Vav heeft getalswaarde: 6, Ajin heeft getalswaarde: 70 en He heeft getalswaarde 5.

We beginnen bij de letter Reesj.
Reesj-Hebreeuwse betekenis: Hoofd, pincipe , begin.
Reesj-Geestelijke betekenis: Eerste, hoogste, top.
Reesj-Getalswaarde: 200

Nu hebben we deze letter en zijn getalswaarde al uitgebreid behandeld in studie 2d (Ik Ben Het Licht van de wereld).
En om een eindeloze studie te voorkomen verwijs ik je naar de uitleg via deze link.

Ik Ben Het Licht van de wereld -2d-

Dit brengt ons bij de tweede letter, de letter Waw/Vav.
Vav-Hebreeuwse betekenis: Haak, tentpin, spijker.
Vav-Geestelijke betekenis: *De mens, vast en zeker, vastpinnen.
Vav- Getalswaarde: *6

Nu hebben we deze letter en zijn getalswaarde al uitgebreid behandeld in studie 2f (Ik Ben Het Licht van de wereld).
En om een eindeloze studie te voorkomen verwijs ik je naar de uitleg via deze link.

Ik Ben Het Licht van de wereld-2f-

Dit brengt ons bij de derde letter, de letter Ajin.
Ajin – Hebreeuwse betekenins: Oog, Bron.
Ajin – Geestelijke betekenis: Zien, Openbaren, Bron, Fontein.
Ajin – Getalswaarde: 70

Ajin is in het oud Hebreeuws een schets van een oog.
Het woord oog komt 153 keer voor in de Bijbel (St.Vert.)
Het woord bron komt GEEN EEN KEER voor in de Bijbel! (St.Vert.)

Wat is een oog?
Het oog is een waarnemingsorgaan zintuig dat, indien geprikkeld, door licht hierover informatie naar de hersenen stuurt.

Het oog neemt waar, wij noemen dat zien, opmerken.
Gods woord leert ons dat de herder in de tijd van de Bijbel dag en nacht wacht hield (een oogje in het zeil hield) bij zijn schapen.
Dat herders het hele jaar buiten bleven kunnen we opmaken uit Genesis 31:38 t/m 40 waar Jakob tegen Laban zegt dat in die 20 jaar dat hij bij de kudde was hij “overdag werd ik gekweld door de hitte, ’s nachts door de vorst” Gennesis 31:40

Ook de Heere Jezus houd dag en nacht een oogje in het zeil als het om zijn `schapen` gaat.
Want den HEERE aangaande, Zijn ogen doorlopen de hele aarde, om Zich sterk te bewijzen aan diegenen, van welke het hart volkomen is tot Hem; 2Kronieken 16:9a

Wat ons hier opvalt is dat zowel de herder in de tijd van de Bijbel als de Heere Jezus zelf, alleen op hun eigen schapen letten!
De ogen van de Heere doorlopen de hele aarde, voor wie? voor diegenen, van welke het hart volkomen is tot Hem. Zijn `schapen` die de stem van de Herder kennen! Die de Herder volgen waar Hij ook heen gaat!

Dit word bevestigd in het Nieuwe Verbond waar de Heere Jezus tegen Zijn dicipelen zegt:” En ziet, Ik ben met jullie al de dagen tot de voleinding van de wereld. Amen. Mattheüs 28:20

Deze tekst staat in de contekst van Mattheüs 28:19 waar staat:” Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb.

Een Herder kent Zijn schapen, en zorgt alleen voor Zijn eigen schapen!
Dezen doet de deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij ROEPT ZIJN SCHAPEN BIJ DE NAAM, en leidt ze uit.
En wanneer hij zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen.
Maar een vreemde zullen zij ABSOLUUT NIET volgen, maar zullen van hem vluchten; omdat zij de stem van de vreemde niet kennen. Johannes 10:3 t/m 5

De Herder kent zijn schapen bij de naam en de schapen kennen de stem van hun Herder!

Volgende keer: Wat heeft dat oog met een bron te maken?

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *