Ik Ben De goeder Herder 4b

De “Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -4b-
Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?

In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):

Nu: ‘Ik Ben de goede Herder’ (Johannes 10:11)

Ajin, getalswaarde 70

In het getal 70 zit het welbekende getal 7. Dat getal kennen we allemaal als het getal van de volmaaktheid. Het getal 70 is (7×10) dus komen we de getallen 7 en 10 tegen.
Het getal 70 wijst op de volmaakte geestelijke ordening in al haar kracht en betekenis.

Wist jij dit?
De mensheid was ingedeeld in 70 volkeren; in Genesis 10 word dit zo duidelijk benadrukt dat het ons eigenlijk niet ontgaan mag zijn. 😉
Het huis van Jakob dat naar Egypte trok bestond uit 70 zielen. (Gen. 46:27) Dit wijs hier niet allen op perfectie van de geestelijke waarheid (70 is een veelvoud van 7) maar het wijst ook op de Goddelijke ordening (70 is ook een veelvoud van 10).
Let nu even op! Misschien zeg jij nu; ja, maar in handelingen 7:14 wordt ook naar deze geschiedenis verwezen en daar spreekt de Bijbel over 75 personen! En ja, dat klopt! Goed opgemerkt!
Maar dat komt omdat er in Hand.7:14 sprake is van een andere indeling; daar gaat het namelijk om HEEL ZIJN FAMILIE. En die telde 75 personen. In Genesis 46:27 gaat het om iets anders,namelijk (en letterlijk): degenen “die uit zijn heup gekomen waren”. En dat waren er 70.

Probeer op te blijven letten, de ontknoping nadert!
Het is opmerkelijk hoe dit aantal is opgebouwd. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de afstammelingen van Lea en haar dienstmaagd en van Rachel en haar dienstmaagd. Bij rachel speelt het getal 7 een belangrijke rol!
Er waren 33 nakomelingen van of via Lea (Gen.46:15). Er worden in dit hoofdstuk 32 genoemd, omdat Jochebed, de moeder van Mozes, wel al verwekt was, maar pas in Egypte geboren werd. (Numeri 26:59); daarom kon zij hier nog niet genoemd worden.
Er waren 16 nakomelingen van Lea`s dienstmaagd Zilpa (Gen. 46:18) Samen zijn dat 49 nakomelingen. (7×7)
Rachel had 14 (2×7) nakomelingen en haar slavin Bilha had er 7. Bij elkaar 21. (3×7)
Zo zijn al de hier genoemde nakomelingen van Jakob 70 zielen!

Nu de ontknoping!
Uit deze 70 zielen werd het volk Israël gebouwd! Vergelijk Genesis 46:27 / Exodus 1:5 en Ruth 4:11

De 70 oudsten van Israël vormden `rechtelijke macht` (Exodus 24:1 en Numeri 11:16) Later werd dit het `sanhedrin`.
De Heer zond 70 discipelen uit (Lukas 10:1 en 17) die grote krachten konden doen en macht hadden over demonen.
Het getal 70 is ook in het bijzonder verbonden aan Jeruzalem; toen Juda 70 jaar in ballingschap in Babel was, werden de (70) sabbatsjaren aan Jeruzalem `vergoed` (2 Kronieken 36:21)
Daaruit voortvloeiend waren er 70 zevens besloten over het volk van Jeruzalem “om de ongerechtigheid te verzoenen en een eeuwige gerechtigheid te brengen” (Daniël 9:24).

Wat een heerlijk evangelie ontvouwd zich vanuit het getal 70.
Een evangelie dat zichtbaar is geworden vanuit de Bron waar het getal 70 uit voort komt.

De Bron die zegt: “Ik Ben de goede Herder!

Want wie is de God van Abraham, Izaäk, en Jakob?
Toen zei Mozes tot God: Zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: De God van jullie vaderen heeft mij tot jullie gezonden; en zij mij zeggen: Hoe is Zijn naam? wat zal ik tot hen zeggen?
En God zei tot Mozes: Ik ZAL ZIJN,, Die Ik ZIJN ZAL! Ook zei Hij: Ook zal jij tot de kinderen Israëls zeggen: Ik ZAL ZIJN heeft mij tot jullie gezonden!
Toen zei God verder tot Mozes: Aldus zal jij tot de kinderen Israëls zeggen: De HEERE, de God van jullie vaderen, de God van Abraham, de God van Izak, en de God van Jakob, heeft mij tot jullie gezonden; dat is Mijn Naam eeuwig, en dat is Mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht.
Exodus 3:13 t/m 15

De God van de hemel en de aarde, de zee en alles wat daarin is, die God is de God van Abraham, Izaäk en Jakob!
Die God die zich heeft laten zien als een mens, en onder ons heeft gewoond!

En buiten allen twijfel, de verborgenheid van de godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 1 Timothëus 3:16.

In Dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden; Dewelke het Beeld is des onzienlijke God, de Eerstgeborene aller creaturen. Kolossenzen 1:14 en 15

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Dit was in den beginne bij God.
Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het *Licht der mensen.
Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.
Johannes 1:1 t/m 4 en 10

*Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.
Johannes 8:12

Zonder twijfel: Jezus Christus is De God van Abraham, Izaäk en Jakob!

Ook het getal 70 spreekt ons alleen van onze Heere Jezus Christus!
Jezus wat een heerlijk Naam!

Volgende keer: Ik Ben De Opstanding en Het Leven. (Johannes 11:25)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *