Ik Ben De Opstanding en Het Leven 5a

De “Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -5a-
Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?

In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):

Vandaag: ‘Ik ben de opstanding en het leven’ (Johannes 11:25)
Twee woorden om dieper op in te gaan: `De Opstanding` en `Het Leven`.

Eerst even deze prachtige waarheid!
God heeft Zich geopenbaard in Zijn Zoon Jezus Christus.

En jullie weten, dat Hij geopenbaard is, opdat Hij onze zonden zou wegnemen; en geen zonde is in Hem. 1 Johannes 3:5
En buiten allen twijfel, de verborgenheid van de godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 1 Timotheüs 3:16

Persoonlijk geloof ik ook dat God zich geopenbaard heeft door Zijn geschreven Woord, de oude Hebreeuwse taal! Oud-Hebreeuws dat tussen 1.200 v.Chr. en 300 n.Chr. door de Israëlieten in Palestina werd gesproken. Het is de taal waarin God Zelf op de stenen tafelen schreef!

Toen zei de HEERE tot Mozes: Houw u twee stenen tafelen, gelijk de eerste waren, zo zal Ik op de tafelen schrijven dezelfde woorden, die op de eerste tafelen geweest zijn, die gij gebroken hebt.
En hij was aldaar met den HEERE, veertig dagen en veertig nachten; hij at geen brood, en hij dronk geen water; en Hij schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de tien woorden.
Exodus 34:1 en 28

En de rijkdommen die in de oud Hebreeuwse taal verborgen zitten mogen wij vandaag nog steeds ontdekken! Gods geschreven Woord en Gods geopenbaarde Woord (Jezus) zijn puur goud tot in eeuwigheid!
MAAR! Je kan dat Goud alleen opgraven en in al zijn puurheid zien glinsteren als je geleid word door de Geest van God is de Heilige Geest.

In diezelfde tijd antwoordde Jezus en zei: Ik dank U, Vader! Heere van de hemel en de aarde! dat U deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dat zelf aan de kinderen geopenbaard. Ja, Vader! Want alzo is geweest het welbehagen voor U. Mattheüs 11:25 en 26

Doch wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn;
Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.
Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest van God is; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.
Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft den zin des Heeren gekend, die Hem zou onderrichten? Maar wij hebben den zin van Christus. 1 Korinthe 2:12 t/m 16
Zie je dat? Als mens zonder de Heilige Geest zijn Gods Woorden maar… woorden!
Dit had ik op m`n hart voor jullie om eerst even te delen.

Vorige keer zagen we dat de Heere Jezus Zijn armen en handen gebruikt om te genezen en te zegenen. Maar de Heere Jezus gebruikte zijn armen en handen ook nog heel anders…

Volgens het evangelie van Markus observeerde hij eerst een tijd wat er in de Tempel gebeurde en kwam pas de volgende dag terug. Johannes beschrijft ook een observatie. Lukas geeft de minste details. Alleen Johannes meldt dat Jezus een zweep maakte van een paar stukken touw om daarmee mensen en dieren te verjagen.

… En Jezus ging in de tempel van God, en dreef uit allen, die verkochten en kochten in de tempel, en keerde om de tafelen van de wisselaars, en de zitstoelen van diegenen, die de duiven verkochten.
En Hij zei tot hen: Er is geschreven: Mijn huis zal een huis van gebed genaamd worden; maar jullie hebben dat tot een moordenaarskuil gemaakt. Mattheüs 21:12 en 13

Daarna gaf Jezus een verklaring voor zijn daden, die hij – afhankelijk van welk verslag men leest – zei, riep of ’toevoegde’ aan alle kopers, verkopers, geldwisselaars en duivenverkopers (volgens Matteüs en Markus), aan de handelaars (volgens Lukas) of alleen tegen de duivenverkopers (volgens Johannes). De verklaring is in elk evangelie anders, maar de synoptici hebben grote overeenstemming: Jezus zei (of vroeg retorisch, volgens Markus) dat er geschreven staat: ‘Mijn huis moet (voor alle volken) een huis van gebed zijn’, maar jullie maken er een rovershol van / hebben er een rovershol van gemaakt!’ Johannes wijkt daarvan af; Jezus verwees bij hem niet naar de geschriften, sprak alleen de duivenverkopers toe en riep: ‘Weg ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’ Hij gebood hen te vertrekken, beweerde niet dat het zijn huis was, maar dat van Zijn Vader, vermeldde niet dat het een gebedshuis diende te zijn en kwalificeerde het als ‘markt’ in plaats van ‘rovershol’.

De Heere Jezus was verontwaardigd en gebruikte zijn armen en handen om de tafels van de geldwisselaars om te keren, en de dieren met een zelfgemaakte zweep weg te jagen.

En misschien heb je er overheen gelezen, maar God Zelf SCHRIJFT de 10 geboden in de twee nieuwe stenen tafelen! Zomaar een eenvoudige vraag; wat gebruik je als je ergens op schrijft? Ja natuurlijk! Je arm en hand. Dus Wie heeft er op de stenen tafelen geschreven? 😉

Ook dat kleine leestekentje de Jod spreekt ons door heel Gods Woord van de Heere Jezus Christus!
Daarom staat er zo nadrukkelijk in God Woord; Jezus zegt: ”Want voorwaar zeg Ik jullie: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet een jota noch een tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied.” Mattheüs 5:18

De wet is de wil van God, Vervult in en door Jezus Zelf, daarom leven wij door geloof.
En dit staat in context met Openbaring 22 waar staat; Want ik betuig aan een iegelijk, die de woorden van deze profetie van dit boek hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven zijn.
En indien iemand afdoet van de woorden van dit boek van deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek van het leven, en uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.
Openbaring 22:18 en 19

Ps: De Heere Jezus was ook Timmerman, Hij heeft gewerkt met zijn armen en handen! 😉

Volgende keer: de Letter Hé.
De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *