Ik Ben De Opstanding en Het Leven 5b

De “Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -5c-
Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?

In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi)

Vandaag gaan we de letter Hè van dichtbij bekijken.
De Letter Hè ziet er in het Hebreeuws zo uit: ה
De Hè is de vijfde letter uit het Hebreeuws alfabet. Aan het begin of midden in een woord is het de medeklinker h, maar als het de laatste letter van een woord is dan wordt de letter niet uitgesproken. De letter Hè staat vaak als leesmoeder aan het einde van een woord om aan te geven dat woord op een klinker eindigt, zoals in het Hebreeuwse woord Torah: תורה.
En dat is reuze interessant! De Torah De Thora, ook gespeld als Tora of Torah (Hebreeuws: תּוֹרָה), zijn de eerste vijf boeken van de Tenach (Hebreeuwse Bijbel)
En als we dan de betekenis bekijken van deze letter He`dan valt onze mond open van verbazing!

Laten we maar snel gaan kijken.
De Hebreeuwse betekenis van de letter Hè: Raam, venster.
En dat is zo mooi! Met andere woorden, de Thora de eerste 5 boeken van Mozes in de Hebreeuwse Bijbel zijn een venster! Amen!
Als je dit nu weet en begrijpt dan zal je ook begrijpen en beamen dat het Oude Testament een venster is! Dat het Oude Verbond NOOIT losgemaakt kan en mag worden van het Nieuwe Verbond!
We zullen maar met de deur in huis vallen met de vraag: waar dient een raam voor? Waarom heeft een huis, auto, boot, vliegtuig enz. ramen? Juist om naar buiten te kijken! En als je naar buiten kijkt dan kijk je… voor je uit, je kijkt vooruit! En dat is het geheim van de Thora en het hele Oude Verbond, door dat venster van de Thora, van dat Oude Verbond kijken we vooruit! We zien wat komen gaat! En wat zien wij dan komen in de Thora, in het Oude Verbond? Natuurlijk, onze blik wordt vastgehouden door de komende Messias, Jezus Christus! Amen!

We hebben niks teveel gezegd, we verbazen ons over de pracht en praal van Gods Woord!
En natuurlijk bevestigd Gods Woord zelf dat deze waarheid, Gods Waarheid is.

Het woord venster komt 21x voor in de Nederlandse Staten Vertaling.
En niet geheel toevallig de eerste keer in verband met de bouw van de ark.
Jij zal een VENSTER aan de ark maken, en zal haar volmaken tot een el van boven; en de deur van de ark zal jij in haar zijkant zetten; jij zal ze met een onderste, tweede en derde verdieping maken.
Genesis 6:16

Waar is de ark een beeld van? Ja! De ark is een beeld van jouw en mijn redding, verlossing, ons behoud in en door Jezus Christus! Dus wat is het beeld van dat venster in de ark? Het zicht op onze Heere Jezus Christus! En natuurlijk kunnen we verder gaan met de raaf die door het venster naar buiten vloog en terug kwam. Daarna de duif die door het venster naar buiten vloog en terug kwam en later wegbleef. De duif is het beeld van de Heilige Geest, en Wat zegt Jezus?
“Doch Ik zeg u de waarheid: Het is beter voor u, dat Ik heenga. Want indien Ik niet heenga, kan de Trooster niet tot u komen, maar indien Ik heenga, zal Ik Hem tot u zenden.”
Johannes 16:7.
De Heilige Geest is gekomen, nadat Jezus is opgevaren naar de hemel. Hij is gestuurd door Jezus zelf! Zie hoe alles in Gods Woord een prachtige eenheid is?
Dat het Woord Hè niet toevallig in het Hebreeuwse alfabet zit en het hele Hebreeuwse alfabet van Jezus spreekt omdat het de taal van God Zelf is?
Daarom ook deze uitgebreide studie! Niks geen , is toeval in Gods Woord! (Hebreeuwse Bijbel)

In het Bijbelboek Jozua en 1 Samuel vluchten mensen door het venster en ontkomen. Een prachtig beeld van het vluchten in de armen van Jezus en ontkomen aan de straf en het eeuwig oordeel! Jozua 2 en 1 Samuel 19:12

Het geschiedde nu, toen de ark van het verbond van de HEERE tot aan de stad van David gekomen was, dat Michal, de dochter van Saul, DOOR EEN VENSTER KEEK, en de koning David zag, springende en spelende; zo verachtte zij hem in haar hart.
1 Kronieken 15:29

Wat zag Michal, Sails dochter door het venster?
De ark van het verbond van God, en David springende en spelende! (bespeelde een muziekinstrument) Als we door het venster van de Thora, het Oude Verbond kijken zien we het verbond van God en dat verblijd ons zo, dat we spontaan gaan aanbidden!

In het Nieuwe Verbond komt 2x het woord venster voor in Handelingen 20:9 en 2 Korinthe 11:33.
Handelingen 20:9 En een zeker jongeling, met name Eutychus, ZAT IN HET VENSTER en met een diepen slaap overvallen zijnde, alzo Paulus lang tot hen sprak, door den slaap neerstortende, viel van de derde zoldering nederwaarts, en werd dood opgenomen….
….Doch Paulus, afgekomen zijnde, viel op hem, en hem opvangende, zei hij: Weest niet beroerd; want zijn ziel is in hem. (vers 10)

Wat zien we?
1- Lang preken is slaapverwekkend!
2- Een passief geloof, is dodelijk!
3- En het zien op Jezus Christus brengt leven!

2 Korinthe 11:13 En ik werd door een venster in een mand over den muur neergelaten, en ontvlood zijn handen.
Door het venster gaan betekend ontsnappen! Jezus zegt: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.
Johannes 14:6

Zie je dat? Niemand komt tot de Vader dan door Jezus! Wij zien Jezus door het venster van de Thora, eerste vijf boeken van Mozes en Jezus IS het Venster tot de Vader!

Wat een heerlijk evangelie! Wij mogen zien op onze Heere Jezus Christus door het venster Gods Woord! En door onze Heere Jezus Christus tot de Vader gaan!

Wat een heerlijke waarheid in die ene letter Hè, Gods Waarheid, Gods taal!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *