Ik Ben De Opstanding en Het Leven 5b

De “Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -5b-
Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?

In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi)

Vandaag: de getalswaarde van de letter Jod.

Vorige week heb ik gezegd dat we de letter Hè vandaag gaan behandelen .
Maar we hebben de getalswaarde van de Letter Jod nog niet van dichtbij bekeken. 😉

De getalswaarde van de letter Jod is 10

Het getal 10 is een van de volmaakte getallen. Het duidt op de volmaaktheid in Gods rangorde.
De eerste serie van 10 (1 t/m 10) is typerend voor het hele numerieke systeem en ligt aan de basis van het decimale stelsel. De afronding in een orde waarbij de complete kringloop doorlopen is bij ons het getal 10. Doordat iets compleet doorlopen is, is er geen behoefte aan iets anders. Het getal en de rangorde zijn compleet! Je bent als het ware weer terug bij af.

Zo was het ook in de perioden voor de zondvloed, Noach de 10e generatie.
De 10 geboden bevatten al het noodzakelijke, daar hoeft niks meer aan toegevoegd, zowel het aantal als de ordening is compleet. Het gebod dat de Heere Jezus Zijn discipelen leerde (Mattheüs 6:9 t/m 13) omvat 10 (zins)delen.

1- Gods soevereiniteit
2- De Naam van de Heer die bekend gemaakt wordt
3- De vesting van Gods koninkrijk
4- Dit zinsdeel noemt de aarde
5- De gave van Gods voorziene genade
6- De zonde (ongehoorzaamheid) van de mens
7- Een bede om geestelijke leiding
8- Een bede om complete verlossing van al het kwaad
9- Een opsomming van de Goddelijke heerlijkheid
10- De afronding waarbij naar de eeuwigheid verwezen word.

Het getal 10 doet ons ook denken aan de tienden. Alles wat het volk van God aan God verschuldigd was, waren tienden. D at 10e deel liet daarmee eigenlijk zien dat ALLES God toebehoord!

De 10 plagen in Egypte vertegenwoordigen het compleet aantal oordelen van God over Egypte.
(Egypte staat voor de wereld zonder God) (Exodus 9:14)

De wereldmacht van de antichrist zal bestaan uit 10 koninkrijken. Die gesymboliseerd worden in de toen tenen van het beeld in Nebukadnezars droom. (Daniël 2:41). En in de 10 horens van het 4e beest in het visioen van Daniël. (Daniël 7:7, 20, 24 enz. En Openbaring 12:3, 13:1 en 17:3, 7 en 12)

De bezittingen die Abram in het kader van het verbond belooft werden, omhelsden 10 volkeren (Genesis 15:18-21). Het geloof van Abram werd beproeft in een cyclus van 10 beproevingen.
1- Zijn vertrek uit Haran
2- Zijn vlucht naar Egypte in verband met hongersnood
3- Toen Sarai werd meegenomen door Farao
4- In zijn oorlog om Lot te redden
5- Toen Sarai hem Hagar gaf
6- Met zijn besnijdenis
7- Toen Sarai meegenomen werd door Abimelech in Gerar
8- Toen Ismaël werd verstoten
9- Toen Hagar werd verstoten
10- In het offeren van Izaäk

De 10x dat Israël rebelleerde in de woestijn (Numeri 14:22) laten de complete reeks van opstanden van Israël tegen God zien.
Er waren in totaal 100 (10×10) zilveren voetstukken die het fundament van de tabernakel vormden (Exodus 38:27) Ze waren gemaakt van zilver en zilver staat voor verlossing! (1 Petrus 1:18 en 19. Ook het aantal tentkleden in de Tabernakel was 10 (Exodus 26:1)

Die zilveren voetstukken droegen de Tabernakel. Die zilveren voetstukken spreken ons van de Heere Jezus die het fundament is van Zijn Gemeente! Hij werd verraden voor 30 zilverlingen (3×10)

Er komt 10x vuur uit de hemel, *6x daarvan in oordelende zin.
*Het getal 6 is 4+2 dat wil zeggen; de wereld (4) van de mens met de vijandschap (2) van de mens ten opzichte van God.

1- Op Sodom (Genesis 19:24)
2- Op de eerste offers (leviticus 9:24)
3- Nadab en Abihu (Leviticus 10:2)
4- Op het morrende volk bij Tabera (Numeri 11:1)
5- Over Koreach en zijn metgezellen (Numeri 16:35)
6- Op het offer van Elia op de Karmel (1 Koningen 18:38)
7- Op de vijanden van Elia (2 Koningen 1:10
8- Nog een keer op de vijanden van Elia (2 Koningen 1:12)
9- Op de brandoffers en dankoffers van David (1 Kronieken 21:26)
10- Op de brandoffers en slachtoffers van Salomo (2 Kronieken 7:1)

In 10 gevallen juichte het volk.

1- Toen het vuur de eerste offers verteerden (Leviticus 9:24)
2- Toen Jericho werd ingenomen (Jozua 6:20)
3- Toen de ark in het kamp van Israël gebracht werd. (1 Samuël 4:5)
4- Toen Saul tot koning gekozen werd (1 Samuël 10:24)
5- Op het moment dat Israël de filistijnen ging bestrijden (1 Samuël 17:20)
6- Toen zij de Filistijnen achtervolgen (1 Samuël 17:52)
7- Toen de ark werd teruggebracht vanuit het huis van Obed-Edom (2 Samuël 6:15 en 1 Kronieken 15:28)
8- Op het moment dat God Jerobeam sloeg voor Abia (2 Kronieken 13:1)
9- Toen Asa en het volk de profetie van Obed hoorden (2 Kronieken 15:14
10- Toen het fundament van de tweede tempel gelegd werd (Ezra 3:11)

Zo is er nog heel veel meer te vertellen over het getal 10 maar we gaan verder zodra het getal 10 nog een keer voorbij komt.

Volgende keer de Letter Hè. ( nu echt! 😊)

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *