Ik Ben De Opstanding en Het Leven 5d


De “Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -5d-
Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?

In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi)

Vorige keer hebben we de letter hè van dichtbij bekeken en hebben ontdekt dat we door een venster hebben gekeken. Een venster vanuit het oude verbond naar het nieuwe verbond in Jezus. En vanuit Jezus een venster naar de Vader.

Maar wat is nu de getalswaarde van de letter Hè?
Eigenlijk ben ik hier best wel benieuwd naar? En jij?

Getalswaarde van de letter Hè is 5
Nu word onze verwachting meteen bevestigd door een prachtige openbaring en bevestiging wat we hebben ontdekt over de letter Hè.

5 = 4 + 1. 3 is het getal van de 3 Goddelijke personen. (Openbaringsvormen) en het getal 4 is de wijze waarop God in verband word gebracht met de schepping.
LET OP! Maar nu komen we terecht bij een volk dat uit de mensheid wordt geroepen dat gered en verlost is om te wandelen met God van de aarde naar de hemel.
Zie je dat? Dat Venster openbaarde ons Jezus Christus en Hij is jouw en mijn verlosser, die ons de heilige Geest heeft gegeven om op aarde te wandelen met God richting de hemel!
Ja je mag letterlijk spreken van een hemel op aarde! De Geest van Jezus Christus leeft in jouw en mij en openbaart ons Jezus Christus en de Vader! Halleluja!

Ik en de Vader zijn een. `Johannes 10:30

En zij zal een Zoon baren, en je zal Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken (verlossen) van hun zonden. Mattheüs 1:21

En worden om niet gerechtvaardigd, uit Zijn genade, door de VERLOSSING, die in Christus Jezus is;
Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning (een zien) van Zijn rechtvaardigheid, door de VERGEVING VAN ZONDEN, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods; Tot een betoning (een zien) van Zijn rechtvaardigheid in dezen tegenwoordige tijd; opdat Hij rechtvaardig zij, en rechtvaardigende degene, die uit het geloof van Jezus is.
Romeinen 3:42 t/m 26

De schepping kwam als het gevolg door de zondeval (Genesis 3) onder de vloek van God terecht en werd aan de vergankelijkheid onderworpen. DAAROM moest de mens en de schepping verlost worden!

1- De Vader
2- De Zoon
3- De Heilige Geest
4- De schepping
5- De Verlossing!

Dit zijn 5 hele belangrijke geheimen, waarvan de 5e ons bij de verlossing bepaald, DAAROM is het getal 5 het getal van de genade!

De letter Hè is een venster wat ons laat zien op de verlossing!

Het getal 4 is de wereld en wijst op onze zwakheid, hulpeloosheid en ijdelheid. Maar 4 + 1 = 5 en duidt op Goddelijke kracht die de zwakheid, hulpeloosheid te hulp komt en die volmaakt!
Het laat de almacht van God zien in combinatie met de onmacht van de aarde. Het gaat om de niet te beïnvloeden en onoverwinnelijke gunst van God.

Het 5e boek van de Bijbel en van de Psalmen.
Deuteronomium is het 5e boek van de Bijbel. Hierin word de genade van God grootgemaakt.
We lezen hoe in bijzondere moeiten blijkt dat Hij – niet omwille van het volk, maar omwille van Zijn grote Naam – Israël geroepen, gekozen en gezegend heeft. Lees bijvoorbeeld Deuteronomium 4:7, 20, 31, 37 en 8: 17 en 18 enz.
In het 5e Psalmboek zien we dit zelfde terug. De 1e Psalm daarvan (Psalm 107) maakt de genade van God die Hij keer op keer getoond heeft, groot en zegt: “Hij zond zijn woord uit, genas hen…”
(Psalm 107:20a)
Elke keer weer bevrijde de Heer het volk uit zijn ellende.
De 5e Psalm uit het 1e Psalmboek verwijst op bijzondere wijze naar Gods gunst, of genade, waarmee Hij Zijn volk omringt: “U immers zegent de rechtvaardige, Heere; U omringt hem met goedgunstigheid als met een schild” (Psalm 5:13).

Zie je dat? Genade is een persoon, genade is de Heere Jezus Christus!

We sluiten af met de vijf gladde stenen.
David zocht 5 gladde stenen uit toen hij op weg was om de reusachtige vijand van Israël, Goliath te verslaan.
(1 Samuël 17:40)
Deze stenen staan symbool voor zijn eigen zwakheid die echter aangevuld werd door de kracht van God! En in zijn zwakheid was David sterker dan in zijn wapenrusting die hij aanvankelijk van Saul kreeg. Het is opmerkelijk dat David slechts een steen gebruikt en de andere vier niet.
Die ene steen was ruim voldoende om zelfs de machtigste vijand te verslaan!

Weet jij waarom David vijf gladde stenen uitkoos en niet 1, 2 ,3 , 4, 6 of 7?
Omdat de Bijbel ons leert dat Goliath nog 4 broers had! David was voorbereid om al de vier broers van Goliath te verslaan! Hij wist God staat aan mijn kant!
Lieve lezer, God staat aan jouw kant! Jouw machtigste vijand is in de Naam van Jezus als was voor jouw! In de Naam van Jezus breken alle banden die jouw op dit moment gebonden houden.

De Heere Jezus, De Zoon van David, en diens Heer, gebruikte enkel het boek Deuteronomium (het 5e Bijbelboek) in Zijn strijd met de grote vijand van wie Goliath een type was. Dit 5e Bijbelboek vormde al het ware die ene steen waarmee de Heer de duivel Zelf versloeg! Mattheüs 4:1 t/m 11 en Deuteronomium 8:3 en 6:13 en 16). Geen wonder dat de satan juist op dat boek `Deuteronomium zijn pijlen richt` Zijn dienaren, die zich voordoen als “dienaars van de gerechtigheid” (2 Korinthe 11:14 en 15) zijn tot op de dag van vandaag druk met het afbreken van dit Bijbelboek door hun verwoestende kritiek. Maar hun werk is tevergeefs, want dit 5e Bijbelboek is doordrenkt met het getal van de almacht van de kracht en genade van de Heere!

Wat een heerlijke waarheid hebben we weer mogen ontdekken vanuit de Hebreeuwse taal, Gods Taal, met de getalswaarde 5.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *