Ik Ben de Ware Wijnstok 9c

Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?

In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):

De Heere Jezus Christus zei: “Ik Ben de ware (echte) Wijnstok!”

We zijn de Hebreeuwse letter Gimmel van dichtbij aan het bestuderen, de Bijbel noemt dat aanschouwen.

Hebreeuwse letter: Gimmel.
Hebreeuwse betekenis: Kameel.
Geestelijke betekenis: 1-Opheffen, 2-gulle gever, 3-wandelen en 4-drager.
Letterwaarde / getalswaarde: 3

Vorige keer hebben we gezien wat een Kameel en de Heere Jezus gemeen hebben, en in de 2e plaats ook alle gelovigen.

Vandaag gaan we de Geestelijke betekenis eens onder de loep (vergrootglas) leggen.

1-Opheffen: afschaffen, beëindigen, eindigen, herroepen, intrekken, liquideren, ontbinden, ontkrachten, opdoeken, oplossen, sluiten, staken, stopzetten, tenietdoen, verbieden, vernietigen.
opheffen (ww): heffen, omhooghalen, omhoogtillen, ophalen, ophijsen, oplichten, opsteken, optillen, tillen, verheffen.

Hier zien we meteen een paar prachtige beelden ontstaan die ons direct wijzen op de Heere Jezus Christus.

Jezus Christus heeft het oude verbond (tussen God en het volk Israël) beëindigt, teniet gedaan.
En voor een oplossing gezorgd!
Wij kunnen niet behouden worden, gered worden, tot de Vader komen door het doen / gehoorzamen van de wet (eigengerechtigheid) maar zuiver en alleen door het geloof in… de Heere Jezus Christus!
Als die openbaar bent geworden, dat jij een brief van Christus bent, en door onzen dienst bereid, die geschreven is niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet in stenen tafelen, maar in vlezen tafelen van de harten. Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om te zijn dienaars van het Nieuwe Testament, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.
En indien de bediening van doods in letteren bestaande, en in stenen ingedrukt, in heerlijkheid is geweest, alzo dat de kinderen Israëls het aangezicht van Mozes niet konden sterk aanzien, om de heerlijkheid van zijn aangezicht, die te niet gedaan zou worden,
Hoe zal niet veel meer de bediening van de Geest in heerlijkheid zijn?
De Heere (Jezus) nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, aldaar is vrijheid.
2 Korinthe 3:3, 6, 7, 8 en 17.

Want het einde van de wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk (iedereen), die gelooft.
Romeinen 10:4

Want Die (Jezus), Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem. 2 Korinthe 5:21

En een uit hen, die een Wetgeleerde was, heeft gevraagd, Hem verzoekende, en zeggende: Meester! welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: Jij zal de Heere jouw God liefhebben, met geheel je hart, en met geheel je ziel, en met geheel je verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk, is: Jij zal je naaste naaste liefhebben als jezelf.
Aan deze twee geboden hangt de hele wet en de profeten. Mattheüs 22:35 t/m 40

God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf!
Dit word nog eens bevestigd in Johannes 13:34 en 35 waar staat: Een nieuw gebod geef Ik jullie, dat jullie elkaar liefhebben; gelijk Ik jullie liefgehad heb, dat ook jullie elkaar liefhebben.
Hieraan zullen zij allen bekennen, dat jullie Mijn discipelen zijn, zo jullie liefde hebt onder elkaar.

Jezus richt letterlijk de gebogene op!
Welgelukzalig is hij, die de God Jakobs tot zijn Hulp heeft, welke verwachting op de HEERE, zijn God is; De HEERE opent de ogen van de blinden; de HEERE richt de gebogene op; de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.
Psalm 146:5 en 8

En Hij leerde op de sabbat in een van de synagogen. En zie, er was een vrouw, die een geest van krankheid achttien jaren lang gehad had, en zij was samengebogen, en kon zich ganselijk niet oprichten. En Jezus, haar ziende, riep haar tot Zich, en zei tot haar: Vrouw, jij bent verlost van je krankheid. En Hij legde de handen op haar; en zij werd terstond weder recht, en verheerlijkte God.
Lukas 13:10 t/m 13

Jezus zal Zijn Gemeente ophalen, omhooghalen, omhoog tillen.
En wij bidden jullie, broeders, door de toekomst van onzen Heere Jezus Christus, en onze toe vergadering tot Hem, Dat jullie niet haastig bewogen wordt van verstand, of verschrikt, noch door geest, noch door woord, noch door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande is. 2 Thessalonicenzen 2:1 en 2

Ziet, ik zeg jullie een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.
Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen, en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning.
1 Korinthe 15:51 t/m 54

Want dat zeggen wij jullie door het Woord van de Heere, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst van de Heer, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn.
Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van de archangel, en met de bazuin Gods nederdalen van de hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;
Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen samen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.
Zo dan, vertroost elkander met deze woorden. 1 Thessalonicenzen 4:15 t/m 18

Jezus Christus heeft de wet vervuld, door het geloof in Hem zijn we gered. Hij richt de gebogene letterlijk en figuurlijk op en zal Zijn gemeente komen ophalen, om Hem te ontmoeten in de lucht.

En dan hebben we het eerste woord van de geestelijke betekenis van de Hebreeuwse letter Gimmel nog maar aandachtig bekeken. We kijken uit naar de nog drie overgebleven betekenissen.

Volgende studie: Geestelijke betekenis van het Hebreeuwse woord Gimmel; Gulle Gever.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *