Ik Ben de Ware Wijnstok 9d

Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -9d-

Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?

In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):

De Heere Jezus Christus zei: “Ik Ben de ware (echte) Wijnstok!”

We zijn de Hebreeuwse letter Gimmel van dichtbij aan het bestuderen, de Bijbel noemt dat aanschouwen.

Hebreeuwse letter: Gimmel.
Hebreeuwse betekenis: Kameel.
Geestelijke betekenis: 1-Opheffen, 2-gulle gever, 3-wandelen en 4-drager.
Letterwaarde / getalswaarde: 3

Vorige week hebben we gezien hoe het woordje `opheffen` ons verteld van de Heere Jezus.
Vandaag gaan we het woord `Gulle Gever` aandachtig bestuderen.

Waar ik meteen bij bepaald wordt is het feit dat God de Vader een gulle gever is want Hij heeft ons Jezus Christus Zijn Zoon gegeven.
Want alzo lief heeft God (de Vader) de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk (iedereen) die in Hem (Jezus Christus) gelooft, niet verderft, maar het eeuwige leven heeft.
Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Johannes 3:16 en 17

Een eenvoudig feit: als God niet Zijn Zoon gegeven had, had Jezus geen gulle gever kunnen zijn!

De vraag is nu wat heeft Jezus ons gegeven, dat hij zo een gulle gever is?

Jezus is de Weg de Waarheid en Het Leven!
Jezus zei tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Johannes 14:6

Jezus is de weg tot de Vader, Hij heeft ons de mogelijkheid gegeven om tot de Vader te gaan!
Dat heeft Hij gedaan door het onderwijs wat Hij ons gegeven heeft, en dat bevestigd heeft door zijn leven te geven voor alle mensen! En Hij is een verzoening voor onze zonden.
Mijn kinderen, ik schrijf jullie deze dingen, opdat jullie niet zondigen. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige;
En Hij is een verzoening voor onze zonden (ongehoorzaamheid); en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. 1 Johannes 2:1 en 2

Jezus heeft niet alleen zijn leven gegeven voor het volk Israël, zijn vrienden maar ook voor zijn vijanden! Dat is een prachtig beeld van een gulle gever!

Daarmee heeft Hij ons eeuwig leven gegeven.
Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken mijn schapen, en zij volgen Mij. En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft, is meerder dan allen; en niemand kan ze rukken uit de hand Mijns Vaders. Ik en de Vader zijn een. Johannes 10:27 t/m 30

Jezus geeft ons de zekerheid, staat er borg voor dat niemand ons uit Zijn hand kan rukken!

Jezus heeft ook zijn wil aan jouw en mij gegeven, zodat we mogen weten hoe wij mogen leven overeenkomstig Zijn wil.
Daarom wees niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil van de Heere is. Efeze 5:17
Lees heel Efeze 5 maar eens biddend door.

Jezus Zelf gaf het goede voorbeeld door de wil van de Vader te doen.
Want Ik ben uit den hemel nedergedaald, niet opdat Ik Mijn wil zou doen, maar de wil Degenen, Die Mij gezonden heeft. Johannes 6:38

Wat is die wil van de Vader?
En dit is de wil van de Vader, Die Mij gezonden heeft, dat al wat Hij Mij gegeven heeft, Ik daaruit niet verlies, maar hetzelve opwek in de uiterste dagen.
En dit is de wil Degenen, Die Mij gezonden heeft, dat een iegelijk, die de Zoon aanschouwt (observeren, aandachtig bekijken, bestuderen), en in Hem gelooft, het eeuwige leven heeft; en Ik zal hem opwekken in de uiterste dagen. Johannes 6:39 en 40

Jezus heeft ons genezing, herstel van ons lichaam gegeven.
Die al jouw ongerechtigheid vergeeft, die al jouwkrankheden geneest;
Die jouw leven verlost van het verderf, die jouw kroont met goedertierenheid en barmhartigheden;
Die jouw mond verzadigt met het goede, jouw jeugd vernieuwt als de jeugd van een arend.
Psalm 103:3 t/m 5

Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.
Jesaja 53:5

En als het laat geworden was, hebben zij velen, van de duivel bezeten, tot Hem gebracht, en Hij wierp de boze geesten uit met den woorden, en Hij genas allen, die kwalijk gesteld waren;
Opdat vervuld zou worden, dat gesproken was door Jesaja, de profeet, zeggende: Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze ziekten gedragen. Mattheüs 8: 16 en 17

Jezus geeft; gerechtigheid voor ongerechtigheid, genade voor schuld, vrijheid voor gebondenheid, vergeving voor zonden, herstel voor gebrokenheid, gezondheid voor ziekte, leven voor dood, vrede voor onvrede, heiligheid voor het onheilig zijn, blijdschap voor droefenis, hoop voor hopeloze, dankbaarheid voor het ondankbaar zijn.

Jezus Christus heeft jouw en mij het allerbeste gegeven! Alles wat goed is komt van Hem!
Dat is nu nog eens een Gulle Gever!

En jij en ik mogen alles wat Hij jouw en mij gegeven heeft ontvangen door het eenvoudig te geloven!
Nee wij kunnen zijn gaven NIET verdienen. Gelukkig niet.
Door Jezus te geloven op zijn Woord, ontvang je wat Hij belooft heeft in Zijn Woord!

Natuurlijk kunnen we eindeloos doorgaan met het citeren van de gaven van de Heere Jezus aan jouw en mij die geloven, maar dat zou de studie eindeloos lang maken.
Daarom daag ik jouw uit om zelf je Bijbel te openen en te gaan lezen wat de Heere Jezus allemaal voor jouw in petto heeft. Wat Hij aan jouw gegeven heeft. Je hebt het al! De Heere Jezus heeft het jouw al gegeven, maar je kan het alleen ontvangen door in Hem te geloven, Hem aan te nemen en zijn gaven te ontvangen. Geloof je dat?

Maar zovelen Hem (Jezus Christus) aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; Welke niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit den wil van een man, maar uit God geboren zijn. Johannes 1:12

Volgende keer: wandelen en de Heere Jezus.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *