Ik Ben de Ware Wijnstok 9e

Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -9e-

Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?

In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):

De Heere Jezus Christus zei: “Ik Ben de ware (echte) Wijnstok!”

We zijn de Hebreeuwse letter Gimmel van dichtbij aan het bestuderen, de Bijbel noemt dat aanschouwen.

Hebreeuwse letter: Gimmel.
Hebreeuwse betekenis: Kameel.
Geestelijke betekenis: 1-Opheffen, 2-gulle gever, 3-wandelen en 4-drager.
Letterwaarde / getalswaarde: 3

Vandaag bestuderen we: wandelen en de Heere Jezus.

Definitie van wandelen is: Het reizen te voet in gematigd tempo, zich met stappen voortbewegend, waarbij de voeten om beurten worden verplaatst zodat er zich altijd één voet op de grond bevindt.

Wandelen is anders dan lopen. Als je aan het lopen bent loopje ergens naar toe, je loopt de kortste route naar de doel toe. Bij het wandelen is het niet zo belangrijk waar je langs komt, je ziet het allemaal wel voorbijkomen en kom je weer op het punt waar je vertrokken bent.
LET NU OP! Wanneer je wandelt heb je veel meer oog voor je omgeving en heb je rustig de tijd nodig! Dit is een prachtig beeld van het wandelen van de Heere Jezus op aarde!

Natuurlijk weten we allemaal dat de Heere Jezus zo`n 33 jaar op de aarde heeft gewandeld.
En de Heere Jezus wandelde op aarde met een verlangen een doel, namelijk om de wil van de Vader te doen!
Ik kan van Mijzelf niets doen. Gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en Mijn oordeel is rechtvaardig; want Ik zoek niet Mijn wil, maar de wil van Mijn Vader, Die Mij gezonden heeft.
Johannes 5:30

En wat die Wil van de Vader is lezen we uitvoerig in Mattheüs 5 t/m 7. Lees deze 3 hoofdstukken zelf maar eens op je gemakje door. Wandel maar eens rustig door die drie hoofdstukken heen.

Weet je, zoals de Heere Jezus met Zijn Vader wandelde, mogen ook wij met de Vader wandelen door de Heere Jezus.
God vroeg Abraham om met Hem te wandelen.
Als nu Abram negen en negentig jaren oud was, zo verscheen de HEERE aan Abram, en zeide tot hem: Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht, en wees oprecht!
Genesis 17:1

God vraag ook aan jouw en mij om met Hem te wandelen.
Als wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet.
Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.
1 Johannes 1:6 en 7
Maar indien wij in het licht wandelen… Jezus zegt over Zichzelf Ik ben het Licht van de wereld.
Jezus dan sprak opnieuw tot hen, zeggende: Ik ben het licht van de wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Johannes 18:12

God onze Vader wandelt met ons in deze wereld.
Of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden? Want jij bent de tempel van de levende God; gelijkerwijs God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen, en Ik zal onder hen wandelen; en Ik zal hun God zijn, en zij zullen Mij een volk zijn. 2 Korinthe 6:16

God is niet alleen de Vader van de Heere Jezus Hij is ook Jouw vader!
Want jij hebt niet ontvangen de Geest van dienstbaarheid opnieuw tot vreze; maar jij hebt ontvangen de Geest van aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!
Dezelfde Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn. Romeinen 8:15 en 16

Nu is het niet meer zo moeilijk om te begrijpen dat wij op deze aarde wandelen om ook de wil van God (onze Vader) te doen! Net als Jezus deed.

Wat deed de Heere Jezus tijdens Zijn wandelen hier op aarde?
Hij zocht vaak de eenzaamheid op om met Zijn Vader te praten.
En het gebeurde in die dagen, dat Hij uitging naar de berg, om te bidden, en Hij bleef de nacht over in het gebed tot God. Lukas 6:12

Hij riep de mensen op zich te bekeren.
Van toen aan heeft Jezus begonnen te prediken en te zeggen: Bekeert u; want het Koninkrijk van de hemelen is dichtbij gekomen. Mattheüs 4:17

En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galilea, predikende het Evangelie van het Koninkrijk van God. En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk van God is nabij gekomen; bekeert je, en gelooft het Evangelie. Markus 1:14 en 15

Hij maakte zieken gezond
Maar Jezus, dat wetende, vertrok van daar, en vele scharen volgden Hem, en Hij genas ze allen.
Mattheüs 12:15

Hij toonde ons De Weg.
Omdat wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, Op een verse en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees; En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis van God;
Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van geloof, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.
Hebreeën 10:19 t/m 22.

Hij Zelf is Die Weg! Jezus zei tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Johannes 14:6

Wat is het wandelen toch een prachtig beeld van de Heere Jezus en in gehoorzaamheid aan Hem ook een prachtig beeld voor ons!

Wij mogen net als de Heere Jezus ook wandelen op deze wereld. Wij mogen ook praten met onze hemelse vader, wij mogen ook de mensen oproepen zich te bekeren, en op zieken de handen leggen dat ze gezond worden. (Markus 16:16 t/m 20)
Ook wij mogen de mensen om ons heen de weg laten zien, namelijk Jezus Christus en die gekruisigd is!

Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Die gekruisigd.
1 Korinthe 2:2

– 1. dat u wandelt waardig de roeping waarmee u bent geroepen” (Efeze. 4:1)
– 2. om de Heer waardig te wandelen tot al zijn welbehagen” (Kolossenzen. 1:10)
– 3 dat u zou wandelen God waardig, die u roept tot zijn eigen koninkrijk en heerlijkheid
(1 Tessalonicenzen 2:12)

Volgende keer: De Heere Jezus en drager.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *