Ik Ben de Ware Wijnstok 9f

Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -9f-

Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?
In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):

De Heere Jezus Christus zei: “Ik Ben de ware (echte) Wijnstok!”

We zijn de Hebreeuwse letter Gimmel van dichtbij aan het bestuderen, de Bijbel noemt dat aanschouwen.

Hebreeuwse letter: Gimmel.
Hebreeuwse betekenis: Kameel.
Geestelijke betekenis: 1-Opheffen, 2-gulle gever, 3-wandelen en 4-drager.
Letterwaarde / getalswaarde: 3

Vandaag kijken we aandachtig naar de Heere Jezus en drager.
We houden het beeld van de kameel nog even vast. Een kameel is een lastdier.

Vanwege het gebruik als rij- en lastdier door nomaden en andere reizigers door de woestijn in bijvoorbeeld karavanen wordt het dier ook wel het schip van de woestijn genoemd. De kameel kan 280 kilogram dragen. (WikipediA)

De Heere Jezus wandelde door de woestijn (beeld van deze wereld) en droeg al onze lasten.
Hij heeft al onze zonden (ongehoorzaamheid) en al onze ziekten gedragen. Inclusief al onze pijn , moeite, angst, verdriet, enz…

Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van De HEERE geopenbaard?
Want Hij (Jezus Christus) is als een rijsje voor Zijn aangezicht opgeschoten, en als een wortel uit een dorren aarde; Hij had geen gedaante noch heerlijkheid; als wij Hem aanzagen, zo was er geen gestalte, dat wij Hem zouden begeerd hebben.
Hij was VERACHT, en de ONWAARDIGSTE onder de mensen, een Man van smarten, en VERZOCHT IN KRANKHEID (ziekte); en een iegelijk was als verbergende het aangezicht voor Hem; Hij was veracht, en wij hebben Hem niet geacht.
Waarlijk (beslist), Hij heeft ONZE KRANKHEDEN (ziekten) OP ZICH GENOMEN, en ONZE SMARTEN heeft Hij GEDRAGEN; maar wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
Maar Hij is OM ONZE OVERTREDINGEN VERWOND, OM ONZE ONGERECHTIGHEID IS HIJ VERBRIJZELD; DE STRAF, die ons den vrede aanbrengt, WAS OP HEM, EN DOOR ZIJN STRIEMEN IS ONS GENEZING GEWORDEN.
Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een iegelijk naar onze eigen weg; MAAR DE HEERE HEEFT AL ONZE ONGERECHTIGHEID OP HEM DOEN AANLOPEN.
Als dezelve geëist werd, toen WERDT HIJ VERDRUKT; maar Hij deed Zijn mond niet open; ALS EEN LAM WERDT HIJ TER SLACHTING GELEID, en als een schaap, dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, alzo deed Hij Zijn mond niet open.
Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want HIJ IS AFGESNEDEN UIT HET LAND DER LEVENDEN; om de overtreding van Mijn volk IS DE PLAAG OP HEM GEWEEST.
En men heeft ZIJN GRAF BIJ DE GODDELOZEN GESTELD, en Hij is bij de rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is.
maar het behaagde den HEERE Hem te verbrijzelen; Hij heeft Hem krank gemaakt; als Zijn ziel Zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal Hij zaad zien, Hij zal de dagen verlengen; en het welbehagen des HEEREN zal door Zijn hand gelukkiglijk voortgaan.
Om de arbeid Zijner ziel zal Hij het zien, en verzadigd worden; door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, WANT HIJ ZAL HUN ONGERECHTIGHEID DRAGEN.
Daarom zal Ik Hem een deel geven van velen, en Hij zal de machtigen als een roof delen, OMDAT HIJ ZIJN ZIEL UITGESTORT HEEFT IN DE DOOD, en met de overtreders is geteld geweest, EN HIJ DE ZONDEN VAN VELE GEDRAGEN HEEFT, en voor de overtreders gebeden heeft.
Jesaja 53

Jesaja 53 laat overduidelijk zien wat en voor wie de Heere Jezus zoveel gedragen heeft!
Nee, geen 280 kilo zoals bij een kameel maar een last die Hem de dood deed sterven!
Een last met het gewicht van… eeuwigheidwaarde! Een last die niet in kilo`s maar ook niet in Geldelijke waarde is uit te drukken.

Het is zo eenvoudig als het Woord het ons zegt! Het was jouw en mijn zondenlast, jouw en mijn ongehoorzaamheid aan God, jouw en mijn ziektes, ja de zondenlast en ziekten van heel de wereld! Van alle mensen die ooit geleefd hebben en nog zullen leven!

DAT! IS DE WAARDE VAN DE LAST DIE DE HEERE JEZUS CHRISTUS HEEFT GEDRAGEN!

En wat is het gevolg van dat dragen van die last van de Heere Jezus Christus?
DE STRAF, die ons den vrede aanbrengt, WAS OP HEM, en door Zijn striemen zijn wij genezen.
Jesaja 53:5

LET NU EVEN GOED OP!
Omdat de straf van onze ongehoorzaamheid op de Heere Jezus Christus gelet is, en de Goddelijke boosheid over Hem is uitgestort, straft God jouw en mij niet meer voor onze ongehoorzaamheid!

BOVENSTAANDE WAARHEID IS EEN BIJBELS FEIT!
En ja, deze waarheid geld voor alle mensen! Er zijn alleen twee verschillende uitkomsten.

1- Wie deze waarheid gelooft en Jezus Christus aanneemt als Zijn Redder en Verlosser, die zal vrij zijn van de straf van God en zijn behoud in Jezus Christus vinden en eeuwig leven met Hem! (Johannes 1:12, Romeinen 5:1 en Johannes 17, enz.)
2- Maar wie niet gelooft, en Jezus Christus niet nodig heeft als Redder en Verlosser die zal na zijn sterven alsnog zelf de straf op zijn ongehoorzaamheid moeten dragen. Omdat Hij het offer van De Heere Jezus Christus bewust heeft afgewezen en geen boodschap heeft aan redding. Die persoon zal verloren zijn en samen met de duivelen geworpen worden in een poel brandende van vuur en sulfer. Ook die straf zal eeuwig zijn. (zonder einde)
(Jesaja 30:33, Mattheüs 25:41, Johannes 3:18, Johannes 3:36, Openbaring 20:10, enz)

Deze (korte) studie over het dragen van de Heere Jezus laat jouw en mij zien dat de Heere Jezus alles voor jouw en mij gedragen heeft. Dat wij door deze waarheid te geloven in vrede met God mogen leven, onze zonden (ongehoorzaamheid) vergeven zijn, en als wij ziek zijn, weer gezond mogen worden. En als wij gestorven zijn, voor altijd samen met de Heere Jezus mogen zijn! Nooit geen tranen meer, geen pijn meer, maar in hemelse vrede, in blijdschap en dankbaarheid, De Heere Jezus Christus mogen verheerlijken en Feest mogen vieren, avondmaal mogen vieren, tot eer een glorie van Hem, het Lam op de troon!

JEZUS WAT EEN HEERLIJKE NAAM!

Volgende keer: de getalswaarde 3

De enige waarheid = Jezus heeft jouw vrijgemaakt!