Ik Ben de Ware Wijnstok 9g

Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -9g-

Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?
In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):

De Heere Jezus Christus zei: “Ik Ben de ware (echte) Wijnstok!”

We zijn de Hebreeuwse letter Gimmel van dichtbij aan het bestuderen, de Bijbel noemt dat aanschouwen.

Hebreeuwse letter: Gimmel.
Hebreeuwse betekenis: Kameel.
Geestelijke betekenis: 1-Opheffen, 2-gulle gever, 3-wandelen en 4-drager.
Letterwaarde / getalswaarde: 3

Vandaag kijken we naar de letterwaarde 3
Er is heel veel te zeggen over het getal 3, daarom zal ik proberen om deze prachtige waarheden in een post te verwerken. (om eindeloze studie te voorkomen)

Het getal 3 staat voor dat wat massief, echt, substantieel, compleet, en geheel is.

De drie belangrijkste wezenskenmerken van God zijn; alwetendheid, alomtegenwoordigheid en almacht.

Alwetendheid: is de eigenschap van een kennend subject (God) dat alle mogelijke kennis bezit.
Alomtegenwoordigheid: is de eigenschap om overal tegelijkertijd aanwezig te zijn. Dit kan je je ook omschrijven als verleden, heden, toekomst. De uitdrukking, God heeft de hele wereld in zijn hand komt daar vandaan. God is overal tegelijkertijd!
Almacht of omnipotentie: is onbeperkte macht over alles en iedereen.

De tijd kan verdeeld worden in 3 delen: verleden, heden, toekomst.
In de grammatica is er sprake van drie personen, waarin elke menselijke relatie kan worden ondergebracht: De 1e , 2e en 3e persoon. (Ik, jij, hij/zij)
Het menselijke kunnen word vervolmaakt door het denken, het woord en de daad.
De schepping is te verdelen in 3 `rijken`: mineralen, planten, en dieren.

Het getal 3 markeert de Goddelijke volmaaktheid of perfectie.

Het getal 3 is verbonden aan de Godheid omdat er 3 `personen` (openbaringsvormen) in een God zijn. Vader, zoon en Heilige Geest.
De serafs roepen 3-voudig “Heilig, heilig, heilig”, daarmee brengen ze het totale wezen van God eer toe. (Jesaja 6:3)
De vier dieren in Openbaring 4 doen dit ook. (Openbaring 4:8)

De Aäronitische zegenbede uit Numeri 6:24-26 bevat een 3-voudige zegen, die achtereenvolgens verband houdt met de Vader, de Zoon en de Heilige Geest:

De Heere zegent jouw en behoede (bewaard, beschut) jouw!
De Heere doe Zijn aangezicht over jouw lichten en is jouw genadig!
De Heere verheft zijn aangezicht over jouw en geeft jouw vrede!

Elke bede is 2-voudig, terwijl in elke bede slechts 1 maal de naam JHWH (Heere) voorkomt; in totaal dus 3 keer. Dit bewijst hoe dan ook de Goddelijke bron van deze zegen. Niet gebaseerd op welke menselijke verdienste dan ook. De zegen kwam voort uit en resulteert in vrede!

Het getal 1 duid de soevereiniteit van de ene God aan. Het getal 2 duid de Zoon de grote Verlosser aan. En het getal 3 hebben we de 3e Persoon, de Heilige Geest, Die de volheid van de Godheid volmaakt. Het woord `volheid` is een opmerkelijk woord dat slechts 3 keer voorkomt:
De volheid van God. (Efeze 3:19)
De volheid van Christus (Efeze 4:13)
Heel de volheid van de Godheid (Kolossenzen 2:9)

De volheid werd zichtbaar in Christus en wordt ons duidelijk gemaakt door de Heilige geest, waarbij wij uit Zijn volheid rijkelijk ontvangen. (Johannes 1:16)

We sluiten af met andere voorbeelden waarin het getal 3 op volledigheid wijst.

DE VERSPIEDERS.
Zij brachten 3 dingen die getuigeden van de goddelijke volmaakte goedheid van het land.
1 tros druiven, wat granaatappels en wat vijgen. (Numeri 13:23)

BIJ DE WETGEVING.
Toen de Heere Zijn verbond sloot met Zijn volk zei Israël 3keer: “Alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen!” (Exodus 19:8 en 24:3 en 7) Hierin zien we dat het ook van de kant van Israël een volmaakt verbond was even volmaakt als het verbreken van datzelfde verbond. Er is immers NOOIT een mens geweest die welk verbond met God dan ooit kon houden!

DE 3 NAKOMELINGENVAN ENAK.
Ahiman, sesai en Talmai (Numeri 13:22) Zij bepalen on bij de complete kracht van de vijand.

DE JORDAAN.
De Bijbelse geschiedenis getuigd ervan dat de rivier de Jordaan 3 keer werd doorkliefd door een Goddelijk wonder. (Jozua 4 en 2 Koningen 2:8 en 14)

HET LAKEN.
In Handelingen 10:16 wordt er 3 keer een laken neergelaten om Petrus te tonen dat de heidenen ook toegang hadden tot de gemeente.

CHRISTEN.
Het woord Christen is 3 keer te vinden in het nieuwe testament.
(Handelingen 11:26 en 26:28 en 1 Petrus 4:16.

Nog een toegift voor jouw om je te verblijden in het Woord van God!
Het Hebreeuwse woord Gimmel heeft de Hebreeuwse betekenis van Kameel.
Wist jij dat een kameel a. heel veel water dronk, b. heel veel eten at voor het op pad ging in de woestijn? LET NU OP!

Tijdens een lange tocht in de woestijn kwam het voor dat er een zandstorm opstak. Als zo een woestijnreiziger die zag aankomen en hij was in de open vlakte zonder zicht op een schuilplaats, dan slachtte hij zijn kameel, en stroopte de kameel zo, dat hij in de holte van de kameel kon schuilen, en kon hij bij de watervoorraad van de kameel om dat te drinken en in leven te blijven.

Wat een prachtig beeld van de Heere Jezus!
De Heere Jezus is voor jouw en mij geslacht, opdat wij bij Hem kunnen schuilen (Jesaja 53, Psalm 22 en 91) Ook mogen wij van het levende water drinken en van het levende brood eten.
Wij vieren dit door het Avondmaal te vieren. (Johannes 4:7 t/m 14, Johannes 6:41 t/m 51, 52 t/m 59 en 1 Korinthe 11:23 en 24.

JEZUS WAT EEN HEERLIJKE NAAM!

Volgende keer: Hebreeuwse letter: pé of Pee.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *