Ik Ben de Ware Wijnstok 9h

Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -9h-

Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?
In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):

De Heere Jezus Christus zei: “Ik Ben de ware (echte) Wijnstok!”

Vandaag gaan we de Hebreeuwse letter: pé of Pee. Van dichtbij bekijken.
Hebreeuwse betekenis: Mond.
Geestelijke betekenis: Spreken, blazen, gat, open, woord.
Getalswaarde: 80

In deze studie vatten we de Hebreeuwse en geestelijke betekenis samen.
Omdat alles met elkaar te maken heeft.
Als wij onze mond open doen ontstaat er een gat, we spreken woorden en kunnen blazen.
Maar waarom deze betekenissen als het om de Heere Jezus gaat?
Het antwoord is eenvoudig, omdat deze betekenissen een groot geheim onthullen!

In het begin schiep God de hemel en de aarde. Genesis 1:1
Hoe schiep God de hemel en de aarde?
En God zei…, en God noemde… (Genesis 1)
De hemel en aarde zijn geschapen door het gesproken woord!
Wat God sprak, openbaarde zich, het werd zichtbaar. Lees maar even mee.
En God zei: Daar zij licht! en daar werd licht. Genesis 1:3

Nu gaan we een geweldig geheim ontdekken. Ga je mee op ontdekkingsreis?
Doe je gordels maar om, het wordt een fantastische reis!

In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Johannes 1:1

Met andere woorden: de Woorden die God sprak, Waren bij God, die Woorden waren God.
Op zich heel logisch, De Woorden die God sprak, waren bij God, omdat God ze sprak, en die Woorden waren God, omdat God ze sprak.
Lees je weer mee?
Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.
Johannes 1:10
Zie je dat? Hij was in de wereld. Door wie was de wereld geschapen? Door God lazen we in Genesis 1:1. God was in de wereld!

Even op een rijtje. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Dit deed Hij door Woorden.
Die woorden waren God. Hij (Het Woord van God) was in de wereld!
Hoe kan Het Woord van God nu in de wereld zijn?
Hij (Het Woord) is gekomen tot het Zijnen, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
Johannes 1:11
Het Woord van God is naar deze wereld gekomen.
Hoe kan Het Woord van God nu naar deze wereld komen?
Lees maar weer even mee.
En buiten allen twijfel, de verborgenheid van de godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 1 Timotheüs 3:16

Hier lezen we het. Het geheim van de godzaligheid is groot! God (Het Woord) is geopenbaard (gezien) in het vlees!
Het Woord van God, is mens geworden! En heb je nu het grote geheim opgemerkt?
De Woorden van God, Het Woord van God, was God! Dus de vleesgeworden Woorden, zichtbaar in de Heere Jezus Christus is God!
JEZUS CHRISTUS IS GOD!

Nu, wat zijn de woorden die de Heere Jezus Christus gesproken heeft?
…De woorden, die Ik (Jezus) tot jou spreek, zijn geest en zijn leven. Johannes 6:63

Deze waarheid hebben we ook zichtbaar zien worden toen de Heere Jezus woorden van Geest en leven sprak.
1- Toen Jezus de vijgenboom vervloekte, verdorde de vijgenboom. Markus 11:12 t/m 26
2- Toen Jezus genezing sprak over een zieke, werd de zieke beter. Mattheüs 12:15
3- Toen Jezus een verlamde man zijn zonden vergaf, was de verlamde man vergeven.
Markus 2:5
4- Toen Jezus Lazarus uit het graf riep, kwam Lazarus uit het graf naar Jezus.
Johannes 11:43 en 44
5- Toen Jezus tegen de zee en storm sprak, werd de zee rustig en ging de storm liggen.
Mattheüs 7:13-29 en Markus 4:35-41
6- Toen Jezus tegen Petrus zei dat hij geld in de mond van de vis zou vinden, vond Petrus ook geld in de mond van de vis. Mattheüs 17:27
7- Toen Jezus in Getsemane zei, Ik Ben Het, deinsden de soldaten achter uiten vielen op de grond. (Johannes 18:6)

Dit waren enkele voorbeelden van de woorden die Jezus sprak, woorden van Geest en Leven!

Nu, nog een prachtig voorbeeld van geest en leven vinden we opnieuw in Genesis bij de de schepping.
Lees je weer mee?
En de HEERE God had de mens geformeerd uit het stof van de aarde, en in zijn neusgaten geblazen de adem van het leven; alzo werd de mens tot een levende ziel. Genesis 2:7

Opnieuw een heerlijk verband met de woorden van God en Jezus Christus.
Zie jij het ook? God blies de adem van leven in de mens tot een levende ziel.
De woorden van Jezus zijn, geest en leven!
Jezus zegt: “Wie in mij gelooft zal leven” Jezus is Het Leven, Jezus is God.

Er is nog een woord wat we nog niet van dichtbij bekeken hebben maar wel genoemd.
Weet jij het? Namelijk het woord blazen.
Lees maar mee.

En de HEERE God had de mens geformeerd (gemaakt) uit het stof van de aarde, en in zijn neusgaten geblazen de adem van het leven; alzo werd de mens tot een levende ziel.
Genesis 2:7

Dus God had een lichaam gemaakt uit het stof van de aarde, en daar lag dat lichaam dan. Levenloos, doelloos te liggen. Totdat! De Heere God in de neusgaten had geblazen van dat lichaam. Toen werd dat lichaam een levende ziel.
De schepping, hemel en aarde zijn geschapen door het gesproken woord. Maar de mens is gaan leven door de adem van God!

Volgende week gaan we van dichtbij bekijken wat heeft blazen met de Heere Jezus te maken?
Je zal je verbazen.

De enige waarheid = Jezus heeft jouw vrijgemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *