Ik Ben de Ware Wijnstok 9i

Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -9i-

Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?
In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):

De Heere Jezus Christus zei: “Ik Ben de ware (echte) Wijnstok!”

Vandaag gaan we de Hebreeuwse letter: pé of Pee. Van dichtbij bekijken.
Hebreeuwse betekenis: Mond.
Geestelijke betekenis: Spreken, blazen, gat, open, woord.
Getalswaarde: 80

Vandaag gaan we van dichtbij bekijken wat `blazen` te maken heeft met de Heere Jezus.

BLAZEN.
We worden meteen bepaald bij Genesis 2:7.
En de HEERE God had de mens geformeerd (gemaakt) uit het stof van de aarde, en in zijn neusgaten geblazen de adem van het leven; alzo werd de mens tot een levende ziel.

Dus God had een lichaam gemaakt uit het stof van de aarde, en daar lag dat lichaam dan. Levenloos, doelloos te liggen. Totdat! De Heere God in de neusgaten had geblazen van dat lichaam. Toen werd dat lichaam een levende ziel.
De schepping, hemel en aarde zijn geschapen door het gesproken woord. Maar de mens is gaan leven door de adem van God!

We weten nog dat Johannes 1 ons leert dat `Het Woord` bij God was, Het Woord was God en door Het Woord is alles gemaakt wat gemaakt is.
We hebben gezien dat `Het Woord` De Heere Jezus Christus is. De Heere Jezus Christus heeft in de neusgaten van de mens geblazen zodat de mens tot een levende ziel geworden is!

WAAROM IS DIT FEIT / DEZE WAARHEID ZO BELANGERIJK?
Om de eenvoudige reden dat de Heere Jezus Christus in het Nieuwe Verbond ook blaast.
We lezen dat in Johannes 20: 21 en 22 daar staat:
Jezus dan zei wederom, opnieuw tot hen: Vrede zij jullie, gelijkerwijs Mij de Vader gezonden heeft, zend Ik ook jullie. En als Hij dit gezegd had, blies Hij op hen, en zei tot hen: Ontvang de Heilige Geest.

In Genesis 2:7 blaast De Heere Jezus en de mens wordt tot een levende ziel en in Johannes 20:22 blaast de Heere Jezus nog een keer en gaat de mens geestelijk leven.

Bij de schepping van de hemel en de aarde lezen we dat de Geest zweefde over de aarde.
De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op de afgrond; en de Geest van God zweefde op de wateren. Genesis 1:2

Dit woord zweven heeft ook de betekenis van broeden. Dat wijst op vogels, broedend op eieren. Als een vogel een ei uitbroedt, dan komt er leven voor de dag. Wanneer je zo’n ei ziet, zeg je misschien: ‘Het is een dood ding.’ Maar dit broeden wekt het leven op; er komt een klein vogeltje uit.

Dit is een prachtig beeld van de Heilige geest, in de schepping is de Heilige Geest scheppend bezig.
De Heilige Geest schept leven!
Dit lezen we ook in Psalm 104:30 waar staat:
Zendt U Uw Geest uit, zo worden zij geschapen, en U vernieuwt het gelaat / gezicht van de aarde.
Dat staat ook in deze psalm: God zendt Zijn Geest uit! Door de Heilige Geest is er leven in de schepping!

Nu nog een prachtig beeld van de Heilige Geest.
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk van God niet ingaan.
Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit de Geest geboren is, dat is geest.
Verwonder je niet, dat Ik je gezegd heb: jullie moeten wederom geboren worden.
De wind blaast, waarheen hij wil, en je hoort zijn geluid; maar je weet niet, van waar hij komt, en waar hij heen gaat; alzo is een iegelijk (iedereen), die uit de Geest geboren is. Johannes 3:5 t/m 8

Zie jij ook een prachtige lijn lopen?
In de schepping zweefde de Geest over de aarde en de aarde komt tot leven, de mens word geschapen en komt door de Adem van God tot leven, en in het Nieuwe verbond bij de wedergeboorte komt de mens door de Heilige Geest tot geestelijk leven.

DE HEILIGE GEEST IS DE GEEST VAN JEZUS CHRISTUS!
Zoals Jezus blies in de neusgaten van de geschapen, geformeerde, gemaakte mens en die tot leven kwam, zo blies Jezus over Zijn discipelen en ontvingen de Heilige Geest en kwamen tot geestelijk leven.

Nu zal je zelf ook wel de link kunnen leggen naar het feit dat de echte gelovigen de Geest van de Heere Jezus Christus in hun hebben leven! Omdat de echte gelovigen opnieuw geboren zijn! Geboren uit water en geest! *Het badwater van het Woord en de Heiligen Geest.
Daarom staat er ook in de Schift geschreven; Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in de dag van het oordeel, namelijk dat gelijk Hij (Jezus) is, wij ook zijn in deze wereld. 1 Johannes 4:17

*Heeft Hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken van de rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en vernieuwing door de Heiligen Geest; Die Hij over ons rijkelijk heeft uitgegoten door Jezus Christus, onzen Zaligmaker;
Opdat wij, gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade, erfgenamen zouden worden naar de hoop van het eeuwige leven. Titus 3:5 t/m 7

Dit staat in Context met Efeze 5:13 waar staat:
In Welke je ook bent, nadat je het woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van je zaligheid gehoord hebt; in Welken jij ook, nadat jij geloofd hebt, verzegeld bet geworden met de Heilige Geest van de belofte; Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs van Zijn heerlijkheid. Efeze 1:13 en 14

Opdat Hij haar (de gemeente) heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad van water door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Efeze 5:26 en 27

Zie je dat? Het blazen van de Heere Jezus Christus, ontvouwd zich tot een gemeente zonder vlek of rimpel maar heilig en onberispelijk dat is smetteloos, correct, feilloos, foutloos, in optima forma, keurig, netjes, ongekreukt, perfect, piekfijn, tiptop, vlekkeloos, volmaakt.

Zoals Jezus is!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *