Ik Ben de Ware Wijnstok 9k

Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?
In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):

De Heere Jezus Christus zei: “Ik Ben de ware (echte) Wijnstok!”
Nu zijn we dan toch echt aan de laatste letter toegekomen van de studie: Ik Ben uitspaken van Jezus Christus.

Vandaag:
Hebreeuwse letter: Nun of Noen.
Hebreeuwse betekenis: Vis en zaad.
Geestelijke betekenis: Leven en continuering.
Letterwaarde / getalswaarde: 50

Vraag: Wat had de Heere Jezus met vis?
Nee, dit bedoel ik niet grappig, lees maar mee.

Het woord vis komt 22x voor in Gods Woord.
En het Woord vissen 34x en dan hebben we nog het woord vissers, dat komt 7x voor in Gods Woord.
Let op! Dan heb ik het over de S.V.

In Jona 1:17 lezen we: De HEERE nu beschikte een groten vis, om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van den vis, drie dagen en drie nachten.
Hier gebied de Heere een grote vis om Jona in te slikken en Jona was die dagen en nachten in die grote vis. En we weten dat Jezus Zelf deze gebeurtenis verteld omdat de schiftgeleerden en farizeeën om een teken vroegen. Toen antwoordden sommigen van de Schriftgeleerden en Farizeeën, zeggende: Meester! wij willen van U wel een teken zien. Maar Hij antwoordde en zei tot hen: Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden, dan het teken van Jonas, de profeet. Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon van de mensen drie dagen en drie nachten wezen in het hart van de aarde.
Mattheüs 12:38 t/m 40

De volgende uitspaak van de Heere Jezus i.v.m. een vis gaat over gebedsverhoring.
Bidt, en jouw zal gegeven worden; zoekt, en jij zal vinden; klopt, en jouw zal opengedaan worden.
Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, die zal opengedaan worden.
Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven?
En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven?
Indien dan jij, die boos bent, weet je kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal jouw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven degenen, die ze van Hem bidden!
Mattheüs 7:7 t/m 11

De Heere Jezus wil met deze uitspraak zeggen; Je krijgt waarom je bidt! Jij geeft je kinderen ook geen slang als ze om een stuk vis vragen toch? Nu, onze hemelse Vader is niet boos (in zonden geboren en ontvangen) hoeveel te meer (omdat onze hemelse Vader volmaakt is) geeft Hij ons goede gaven als we die van Hem bidden!

De Heere Jezus gebruikte bij Jona een grote vis hebben we gelezen.
Nu in Mattheüs 17 gebruikt de Heere Jezus ook een vis. Maar nu om belasting te betalen.
En als zij (Jezus en Zijn discipelen) te Kapernaüm ingekomen waren, gingen tot Petrus die de *di drachmen ontvingen, en zeiden: Uw Meester, betaalt Hij de di drachmen niet?
Hij zei: Ja. En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, zeggende: Wat dunkt u, Simon! de koningen van de aarde, van wie nemen zij tollen of schatting, van hun zonen, of van de vreemden? Petrus zei tot Hem: Van de vreemden. Jezus zei tot hem: Zo zijn dan de zonen vrij.
Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp de angel uit, en de eerste vis, die opkomt, neem, en zijn mond geopend hebbende, zal jij een *stater vinden; neem die, en geef hem aan hen voor Mij en u. Mattheüs 17:24 t/m 27

*Di drachmen zijn oude Griekse en Romeinse munten met een waarde van twee drachmen.
Drachmen: drachme of drachmon was een munt die ontstaan is in het oude Griekenland en was tevens een oud medicinaal gewicht.
In het oude Griekenland was een drachme een munt, bestaande uit 4 gram zilver. Een drachme werd verdeeld in 6 obolen. Als munten kwamen ook de didrachmon (2 drachmen), het tetradrachmon (4 drachmen) en het dekadrachmon (10 drachmen) voor. De drachme, en ook de tetradrachme, bereikte een immense populariteit, die ver over de Griekse grenzen strekte.
*Een stater is een zilverling , 4 penningen.

In Lukas 24 lezen we Van de verschijning van de Heere Jezus aan Zijn discipelen na Zijn opstanding.
De Discipelen konden van blijdschap en verwondering niet geloven dat het de Heere Jezus was. En dan vraagt de Heere Jezus; heb je wat te eten?
En zij (de Discipelen) gaven Hem een stuk van een gebraden vis, en van honigraten.
En Hij nam het, en at het voor hun ogen. Lukas 24:42 en 43
Hier gebruikt de Heere Jezus honinggraat en vis om te laten zien dat Hij het was en geen geest.

In Johannes 21 komen we het woord vis en vissen tegen.
Simon Petrus, Thomas, gezegd Didymus, en Nathanaël, die van Kana in Galilea was, en de zonen van Zebedeüs, en twee anderen van Zijn discipelen gingen vissen.
Na een nacht vissen en niks gevangen te hebben begon het ochtend te worden.
Ondertussen stond Jezus op de oever, alleen wisten de discipelen niet dat het Jezus was.
Jezus dan zei tot hen: Kinderen, hebben jullie niet enige toespijs? Zij antwoordden Hem: Neen.
En Hij zei tot hen: Werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en jullie zullen vinden. Zij wierpen het dan, en konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte van de vissen.
Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis daarop liggen, en brood.
Jezus zei tot hen: Breng van de vissen, die jullie nu gevangen hebt.

Jezus is God, Hij noemt zijn discipelen Zijn kinderen, en had geen boot en netten nodig om een visje te eten. Ook gaat hij dwars tegen de logica in van de kunst van het vissen. Hij zegt; werp je netten aan de andere (rechter) kant van het schip. Voor ze dit doen zegt Jezus; en jullie zullen vinden. En dan? En konden hetzelve niet meer trekken vanwege de menigte van de vissen.
Jezus is de God van Zijn Schepping. Hij gebied en het is er.

Door het Woord van de HEEREN zijn de hemelen gemaakt, en door de Geest van Zijn mond al hun heer. Want Hij spreekt, en het is er; Hij gebiedt, en het staat er.
Psalm 33:6 en 9
Je kan hierbij ook Johannes 1: 1 en 2 lezen.

Volgende keer: 5 broden en 2 vissen.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *