Ik Ben de Ware Wijnstok 9m

Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?
In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):

De Heere Jezus Christus zei: “Ik Ben de ware (echte) Wijnstok!”

Vandaag: Hebreeuwse letter: Nun of Noen.
Geestelijke betekenis: Leven en continuering.

Nu wordt het interessant!
Vorige keer hebben we gekeken naar vis en zaad.

En dan begrijp je meteen waarom het vandaag zo interessant is! Vis kan je eten en zaad brengt leven voort! En van veel zaden kan je de vrucht eten!

*Wat is Leven? Leven is een complex van eigenschappen en functies van georganiseerde wezens en het verkeren in de toestand waarin deze op natuurlijke wijze werken. Levende organismen zijn materiële entiteiten (iets dat echt bestaat) die hun bestaan in stand houden door middel van biologische processen, zoals interne regulatie en voortplanting. Bekende vormen van leven zijn onder meer planten, dieren, schimmels, algen en bacteriën. De wetenschap die zich bezighoudt met de bestudering van levende wezens en levensverschijnselen heet de biologie.

Wat is zaad? Een zaad is het belangrijkste overlevingsorgaan bij zaadplanten. Het zaad is een uitgegroeid zaadbeginsel of zaadknop. Bij naaktzadigen staan de zaadknoppen vrij, bij bedektzadige staan één of meer zaadknoppen in het vruchtbeginsel. Een vruchtbeginsel kan bij veel soorten verder uitgroeien tot een vrucht. *Bron: Wikipedia.

Om meteen maar de koe bij de horens te vatten: Jezus Christus is De Bron van de vis en het zaad!
Johannes 1

Daarom spreekt de Hebreeuwse letter Nun / Noen over leven en continuering.
Jezus is het leven en leeft in eeuwigheid. (is zonder einde)

Jezus dan zei tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik jullie: Tenzij dat jullie het vlees van de Zoon van mensen eet, en Zijn bloed drinkt, zo hebben jullie geen leven in jullie zelf.
Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken ten uitersten dage. Want Mijn vlees is waarlijk (echt) Spijs, en Mijn bloed is waarlijk (echt) Drank.
Die Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem.
Gelijkerwijs Mij de levende Vader gezonden heeft, en Ik leef door de Vader; alzo die Mij eet, die zelf zal leven door Mij.
Dit is het Brood, dat uit de hemel neergedaald is; niet gelijk jullie vaders het Manna gegeten hebben, en zijn gestorven. Die dit Brood eet, zal in de eeuwigheid leven.
Johannes 6:53 t/m 58

Dit is het perfecte beeld van leven en continuering.
Even voor de duidelijkheid, wij eten en drinken NIET LETTERLIJK van de Heere Jezus. Zijn vlees eten en Zijn bloed drinken is een beeld van volledig een zijn met en door Hem!
Een prachtig beeld hiervan is het heilig avondmaal.
Je kan hier over lezen in de de Bijbel: Mattheus 26:26-29, Markus 14: 22-25, Lukas 22: 14-20 en
I Korinthe 11: 23-26

En als Hij (Jezus) een drinkbeker genomen had, en gedankt had, zei Hij: Neemt deze, en deelt hem onder ulieden. Want Ik zeg jullie, dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God zal gekomen zijn. En Hij nam brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het hun, zeggende: Dat is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.
Hij gaf hen ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor jullie vergoten wordt. Lukas 22:17 t/m 20

Het eten van het brood, beeld van het lichaam van Jezus en de drinkbeker met wijn, beeld van het vergoten bloed van de Heere Jezus, is een herdenken aan en een vooruit op.

Het Herdenken aan het offer wat de Heere Jezus voor jouw en mij bracht en een vooruitblik op het koninkrijk van God! Jezus zegt Zelf; Want Ik zeg jullie, dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God zal gekomen zijn.

De Heere Jezus zal terugkomen om op aarde het Duizendjarig rijk te vestigen en Hij zal dan van de drinkbeker drinken. o.a. Jesaja 65:20-25 en openbaring 20:1 t/m 10

Het zaad is ook een beeld van het woord van God. Dat lezen heel duidelijk terug in
Mattheüs 13:1-9 en 18-23.

En het woord van God is… levendig en krachtig. (Hebreeën 4:12)
Jezus is het Woord! (Johannes 1)
Jezus leeft en Hem is gegeven alle macht in de hemel en op aarde.
En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.
Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam van de Vader, en de Zoon, en des Heiligen Geest; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. Mattheüs 28:18 en 19

Waarom sluit ik af met deze teksten?
Omdat het avondmaal vieren een prediking is om de de dood van de Heere Jezus te verkondigen!

Want zo dikwijls (vaak) als jij dit brood zal eten, en deze drinkbeker zal drinken, zo verkondig de dood van de Heeren, totdat Hij komt. 1 Korinthe 11:26

Waarom de dood van de Heere verkondigen?
*Het avondmaal is een getuigenis. Ik getuig daarmee, dat Jezus zijn lichaam voor mij verbroken en zijn bloed voor mij vergoten heeft. Ik verkondig daarmee de dood van Christus. Dit moeten wij doen tot zijn gedachtenis. Als ik het brood breek, denk ik eraan, hoe zijn lichaam voor mij verbroken is. Als ik uit de beker drink, denk ik eraan, dat Hij zijn bloed te wille van mij vergoten heeft tot vergeving van zonden. Tegelijk getuig ik hiermee, dat ook ik deze gave – of genade – ontvangen heb. Ik doe het niet om vergeving van zonden te krijgen, maar omdat ik die heb gekregen.
*christenzijn.nl

Zoals het zaad gezaaid word en sterft in de aarde om daarna het leven te laten zien, zo is Jezus Christus (het zaad, Het Woord) gestorven om daarna te leven tot in eeuwigheid. Zo moeten ook wij sterven aan onszelf om op te staan in een nieuw leven met, in en door de Heere Jezus Christus.

Wat een heerlijk evangelie schuilt er in die ene Hebreeuwse letter Nun / Noen.
Zo zien we dat er in elke letter van het Hebreeuwse alfabet een heerlijk evangelie zich laat zien.
Het evangelie; Jezus Christus!

Volgende keer: getalswaarde 50.
De enige waarheid = Jezus heeft jouw vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *