Ik Ben de Ware Wijnstok 9n

Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -9n- (laatste post, Morgen nog een bijlage)

Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?
In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):

De Heere Jezus Christus zei: “Ik Ben de ware (echte) Wijnstok!”

Vandaag: Hebreeuwse letter: Nun of Noen.
Met getalswaarde 50

Het getal 50 is het getal van het jubeljaar en van de verlossing. Het volgt telkens op een periode van 7×7 (7²) en wijst op de bevrijding en rust die volgen op een volmaakte periode van tijd.
Bron: Getallen in de Bijbel van Dr. E.W. Bullinger.

Wat een heerlijke afsluiter van deze geweldige studie over de `Ik Ben` uitspraken van de Heere Jezus Christus.

Verlossing, Bevrijding en rust. Op een volmaakte perioden van tijd.
Kortom: De Heere Jezus Christus!

God is mijn Rots, ik zal op Hem betrouwen; mijn Schild en de Hoorn van mijn heil, mijn Hoog Vertrek en mijn Toevlucht, mijn Verlosser! Van geweld hebt U mij verlost!
2Samuel 22:3
Want ik weet: mijn Verlosser leeft, en Hij zal de laatste over het stof opstaan;
Job 19:25
En gedachten, dat God hun Rotssteen was, en God, de Allerhoogste, hun Verlosser.
Psalm 78:35
Want hun Verlosser is sterk; Die zal hun twistzaak tegen u twisten.
Spreuken 23:11
Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige Israëls: Om jullie wil heb Ik naar Babel gezonden, en heb hen allen vluchtig doen nederdalen, te weten de Chaldeeën, in de schepen, op welke zij juichten.
Jesaja 43:14
O Israëls Verwachting, Zijn Verlosser in tijd van benauwdheid! waarom zou U zijn als een vreemdeling in het land, en als een reiziger, die slechts inkeert om te vernachten?
Jeremia 14:8
En alzo zal geheel Israël zalig worden; gelijk geschreven is: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. Romeinen 11:26

NU, MIJN VRAAG AAN JOUW OM OVER NA TE DENKEN: Is de verlosser vanuit het Oude Verbond dezelfde als de Verlosser vanuit het Nieuwe Verbond?

U bent mij een Verberging (schuilplaats); U behoedt mij voor benauwdheid; Gij omringt mij met
vrolijke gezangen van bevrijding. Sela. Psalm 32:7
[ Ik ben wel ellendig en nooddruftig, maar de HEERE denkt aan mij; U bent mijn Hulp en mijn Bevrijder; o mijn God! Vertoef (blijf niet weg, wacht niet langer) niet. ] Psalm 40:18
Mijn Goedertierenheid en mijn Burg, mijn Hoog Vertrek en mijn Bevrijder voor mij, mijn Schild, en op Wie ik mij vertrouw; Die mijn volk aan mij onderwerpt! Psalm 144:2

Want jij bent tot nu toe niet gekomen in de rust en in de erfenis, die de HEERE, jouw God, jouw geven zal. Deuteronomium 12:9
Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Zo zij in Mijn rust zullen ingaan! Psalm 95:11

Hier wil ik even bij stilstaan en dit in context lezen met Hebreeën 4:5;
En in deze plaats wederom (opnieuw): Indien zij in Mijn rust zullen ingaan!

Zowel in Deuteronomium 12 als in Hebreeën 4 weerhoud ongehoorzaamheid ons, van het ingaan in Zijn rust!
Ongehoorzaamheid, is een vrucht van ongeloof!
Daarom sluit ik af met deze tekst.

Laat ons dan vrezen, dat niet te eniger tijd, de belofte van in Zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Hebreeën 4:1

Hier staat, dat je achterblijft als je de belofte van in Zijn rust in te gaan, nagelaten hebt.
Welke belofte is dat?
Komt herwaarts (terug) tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.
Mattheüs 11:28 t/m 30

Deze belofte gaat over het komen tot Jezus! Als je tot Jezus komt, hem aanneemt (Johannes 1:12) als jouw Redder en Verlosser, dan ga je in Zijn rust, en zal je rust vinden!

Maar als je niet tot Jezus komt, Hem niet aanneemt als je Redder en Verlosser dan blijf je achter!
Dan kom je niet in Zijn koninkrijk, dan zijn de poorten van Zijn koninkrijk gesloten voor jou.

Want ook ons (jou en mij) is het Evangelie verkondigd, gelijk als hun; maar het woord van de prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in degenen, die het gehoord hebben. Hebreeën 4:2

Hoe ontstaat (groeit) geloof? Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord van God.
Romeinen 10:17

Het Woord van God dat jouw en mij gepredikt word moet gelooft worden! Prediking gaat verloren als het niet gelooft word. Dan kan je net zo goed stoppen met prediken. En wie was het Woord?
Jezus Christus is het Woord! (Johannes 1) Dus wie moeten wij geloven op Zijn Woord? Jezus Christus!

En hen buiten gebracht hebbende, zei hij: Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig word?
En zij zeiden: Geloof in de Heere Jezus Christus, en jij zal zalig worden, jij en je huis.
Handelingen 16:30 en 31

Want wij, die geloofd hebben, gaan in de rust, gelijk Hij gezegd heeft: Zo heb Ik dan gezworen in Mijn toorn: Indien zij zullen ingaan in Mijn rust! hoewel Zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Hebreeën 4:3
Zo bepaalt Hij wederom een zekeren dag, namelijk heden, door David zeggende, zo langen tijd daarna (gelijkerwijs gezegd is): Heden, indien gij Zijn stem hoort, zo verhardt uw harten niet.
Hebreeën 4:7
Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk God van de Zijne. Laat ons dan ons benaarstigen (ons er op toe leggen), om in die rust in te gaan; opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid valt.
Hebreeën 4:9, 10 en 11
Na deze zeer uitgebreide studie over de Heere Jezus Christus, druk ik op je hart, laat je met God verzoenen!
Neem Jezus aan als jouw Redder en Verlosser. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat,
zal jouw hart en jouw zinnen bewaren in Christus Jezus. Filippenzen 4:7

As. Donderdag (oudjaar) plaats ik een zeer ernstige boodschap als bijlage op deze studie.
Een boodschap die niet meer gehoord mag worden, maar zeer zeker niet verzwegen mag worden!

De enige waarheid = Jezus heeft jouw vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *