Ik Ben de Ware Wijnstok Bijlage / slot

Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! Bijlage.

De Heere Jezus Christus zei: “Ik Ben de ware (echte) Wijnstok!”

In 51! Korte studies zijn we ingegaan op de `Ik Ben` uitspraken van de Heere Jezus Christus.
En we hebben de laatste uitspraak “Ik Ben de ware (echte) Wijnstok!” ook van dichtbij onderzocht.
Tijdens deze studie legde de Heere mij op het hart om een bijlage aan deze studie toe te voegen.

De uitspraak van de Heere Jezus “Ik Ben de ware (echte) Wijnstok!” vinden we in Johannes 15.
En tegelijkertijd zegt De Heere Jezus daar nog zoveel meer! En daar mag ik niet aan voorbij gaan.
Het is een boodschap die je misschien niet eens wil horen, maar het is de Boodschap van de Heere Jezus Zelf, en dan is het zeer aan te raden om die boodschap toch ten harte te nemen.
Jezus zegt:
Alle rank, die in Mij geen vrucht draagt, die neemt Hij weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt Hij, opdat zij meer vrucht dragen. Johannes 15:2

Opnieuw zien we hier de radicaliteit van het Woord van God.
Alle! Rank, die GEEN vrucht draagt, die neemt Hij weg! Lieve lezer, Die rank die geen vrucht draagt wordt weggeknipt! Die rank is waardeloos! Sterker nog die rank die geen vrucht draagt is een sta in de weg voor de ranken die wel vrucht dragen. De ranken die vrucht dragen die worden goed verzorgd opdat ze nog meer vrucht gaan dragen.

Blijft in Mij, en Ik in u. Gelijkerwijs de rank geen vrucht kan dragen van zich zelf, zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook jij niet, zo jij in Mij niet blijft. Johannes 15:4

Dit is de sleutel om vrucht te dragen als rank. Je moet als rank in de wijnstok blijven!
Een rank die afgesneden is, afgeknipt van de wijnstok kan onmogelijk vrucht dragen! En de Wijnstok is Jezus Christus, Het Woord! (Johannes 15:1 en 3) de rank draagt geen vrucht zo zij niet in den wijnstok blijft; alzo ook jullie niet, zo jullie in Mij niet blijven.

Zo iemand in Mij niet blijft, die is buiten geworpen, gelijkerwijs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, en men werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand.
Johannes 15:6

Dit is het gedeelte wat de Heere op mijn hart legde, Zonder deze waarheid is het hele verhaal van de wijnstok en de ranken… vruchteloos!

De Heere Jezus Christus waarschuwt jouw en mij met niet mis te verstane woorden!
Zo iemand in Mij (Jezus) niet blijft… Die is buitengeworpen!

Als een Wijnstok gesnoeid word, worden de dode ranken eraf geknipt en op de grond gegooid.
Die deugen nergens meer toe!

En die rank die op de grond is gegooid die… verdort, omdat die rank is afgesneden van de levenssappen van de de wijnstok.

Na het snoeien van de wijnstok, worden de afgeknipte ranken bij elkaar geveegd en opgeruimd.
Wilde wijnstokken die gesnoeid zijn, daarvan worden de afgeknipte ranken op een hoop geveegd en verbrand.

Lieve lezer, je begrijp de vergelijking denk ik wel die de Heere Jezus hier schetst.
De Vader is de landman, de Heere Jezus is de Wijnstok en ALLE gelovigen (in Jezus) zijn de ranken.

De ranken (gelovigen) die geen vrucht dragen, worden afgesneden, van de Wijnstok, die hebben de Heilige Geest uitgeblust, geloven wel in de Heere Jezus maar doen Zijn wil niet, en worden met vuur verbrand. Hun loon is de poel van vuur en zwavel, en zullen daarin gegooid worden samen met de duivel en zijn demonen.

De wederom geboren gelovigen leven samen met de naam christen, de mensen die de Heere Jezus alleen volgen met hun mond, maar verder eensgezind zijn met de wereld.

Gods Woord staat vol van deze gelijkenissen waar we gewaarschuwd worden om niet alleen in Jezus te geloven maar ook om in Zijn Wil te leven.

Denk bijv. aan de gelijkenis van het zaad. Lukas 8
Gelijkenis van het net in de zee. Mattheüs 13
Gelijkenis van de koning die een feestmaal aanrichtte. Mattheüs 22

Lukas 8: Er staan veel planten in het veld maar schets weinigen zijn echt graan
Mattheüs 13: Er zijn veel vissen in het net, maar slechts een aantal zijn echte bekeerlingen.
Mattheüs 22: Nadat de Heere Jezus het verhaal over de man zonder bruiloftskleed had verteld, zei Hij: `Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren` (Mattheüs 22:14)

Dit is een ernstige boodschap, maar een boodschap uit het hart van God!
De Heere Jezus Christus waarschuwt jou en mij met een doel, om jou en mij te behouden!

De Heere Jezus Christus wil niet dat er iemand verloren gaat, niet een!
De Heere vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig (geduldig) over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen.
2Petrus 3:9

Want dat is goed en aangenaam voor God, onzen Zaligmaker;
Welke wil, dat alle mensen zalig worden, en tot kennis van de waarheid komen.
1Timotheüs 2:3 en 4

Vandaag klink Zijn roep voor jouw en mij:
O allemaal, jullie die dorst hebben! komt tot de wateren, en jij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!

Het evangelie is gratis! Komt geen eurocent aan te pas, nu niet en nooit niet!

Neigt je oor (luister!), en komt tot Mij, hoort, en jouw ziel zal leven; want Ik zal met jouw een eeuwig verbond maken, en jouw geven de gewisse weldadigheden van David.
Zoekt de HEERE, terwijl Hij te vinden is; roept Hem aan, terwijl Hij nabij (dichtbij) is.
De goddeloze (mens zonder God) verlaat zijn weg, en de ongerechtige man zijn gedachten; en hij bekeert zich tot de HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfermen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldig (veelvuldig).
Jesaja 55:1, 3, 6 en 7

Jezus zegt tegen jouw en mij, vandaag; Komt herwaarts (terug) tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal jullie rust geven. Neemt Mijn juk op je, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en jullie zullen rust vinden voor jullie zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.
Mattheüs 11:28 en 29

De enige waarheid = Jezus heeft jouw vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *