Ik Ben De Weg! .. …….. .. … ….

De “Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -7a-

Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?

In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):

We gaan de betekenis van dichtbij bekijken. Wat word er bedoeld met achterhoofd?
We gaan nu diepzieduiken in de betekenis van `achterhoofd` en `achter` in verband met de Heere Jezus Christus!

Punt 1-
Ergens in iemands gedachten, Wij zijn in Gods gedachten!

Uw ogen hebben mijn ongevormde klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was.
Daarom, hoe kostelijk zijn mij, o God, Uw gedachten! hoe machtig veel zijn haar sommen!
Psalm 139:16 en 17.
Uitleg. Voordat wij geschapen zijn, zag God ons al in Zijn gedachten, en heeft Hij die opgeschreven in Zijn boek.

Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geef het einde en de verwachting. Jeremia 29:11
Uitleg. Gods gedachten denken vrede over ons, en geen kwaad!

Punt 2-
Iets niet zien omdat het zich achter (je) bevindt.

Gedenkt der vorige dingen niet, en overlegt de oude dingen niet.
Ziet, Ik zal wat nieuws maken, nu zal het uitspruiten, zult gijlieden dat niet weten? Ja, Ik zal in de woestijn een weg leggen, en rivieren in de wildernis. Jesaja 43:18 en 19
Uitleg. Bedenk niet wat achter je is, wat gepasseerd is. Kijk niet om naar de oude dingen!
God maakt iets nieuws! Hij maakt een weg voor jouw in deze wereld en doet voor jouw stromen.
Hij zorgt voor jouw met zijn overvloedige zegen!

Laat uw ogen rechtuit zien, en uw oogleden zich recht voor u heen houden.
Spreuken 4:25
Uitleg. Kijk alleen vooruit (zie op Jezus), en laat je door NIKS afleiden!
Denk aan een paard die door het verkeer gaat met oogkleppen op.
Zie ook Spreuken 4:27 Wijk niet ter rechter hand of ter linkerhand, keer je voet af van het kwade.

Punt 3-
Iets in je gedachten houden.

Zie O.a punt 1 waar God ons in Zijn gedachten heeft.

Mijn zoon (dochter)! vergeet mijn wet (wil) niet, maar jouw hart bewaart Mijn geboden.
Spreuken 3:1
Uitleg. Gods wet/ wil niet vergeten betekend dat we Gods wet / wil in gedachten moeten houden!

Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt dat;
Hetgeen jullie ook geleerd, en ontvangen, en gehoord, en in mij gezien hebben, doet dat; en de God van vrede zal met jullie zijn. Filippenzen 4:8 en 9
Uitleg. Bedenken is in gedachten houden.

Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
Kolossenzen 3:2

Punt 4-
Iets zien, ook al gebeurt het achter zich.

Want wat de HEERE aangaande, Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om Zich sterk te bewijzen aan degenen, welker hart volkomen is tot Hem; jij hebt hierin zottelijk gedaan; want van nu af zullen oorlogen tegen u zijn. 2 Kronieken 16:9a
Uitleg. Gods Ogen doorlopen heel de aarde en zien letterlijk alles! Alles wat er om ons heen gebeurt, ook achter ons! Hij ziet ons en ziet op ons om Zich sterk te bewijzen aan jouw en mij omdat ons hart helemaal voor Hem is.

Jullie zijn Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn knecht, die Ik uitverkoren heb; opdat jullie het weten, en Mij gelooft, en verstaat, dat Ik Dezelfde ben, dat voor Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal. Jesaja 43:10
Uitleg. Als er geen God voor God was, is God er altijd al geweest! Dus zonder begin. En als er geen God na God komt, is God er altijd, dus zonder einde!
God is Het Begin en Het einde, en dat stopt nooit, tot in eeuwigheid. Dat houd in dat God eindeloos is en overal tegelijk is! Dus Hij is achter ons, voor ons en aan onze zij!

Punt 5-
Achterste deel van het hoofd, van de kruin tot de nek.

Mozes zag de achterste delen van God.
De HEERE zei verder: Zie, er is een plaats bij Mij; daar zal jij je op de steenrots stellen.
En het zal geschieden, wanneer Mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal Ik jouw in een kloof van de steenrots zetten; en Ik zal je met Mijn hand overdekken, totdat Ik zal voorbijgegaan zijn.
En wanneer Ik Mijn hand zal weggenomen hebben, zo zal jij Mijn achterste delen zien; maar Mijn aangezicht zal niet gezien worden. Exodus 33:21 t/m 23

Punt 6
Niet gek zijn.

Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van de mensen, maar in de kracht van God.
En wij spreken wijsheid onder de volmaakten; doch een wijsheid, niet van deze wereld, ook niet van de oversten van deze wereld, die (vergaan) te niet worden;
Maar wij spreken de wijsheid van God, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God te voren verordineerd (bepaald, ingesteld) heeft tot heerlijkheid van ons, eer (voor) de wereld was;
Welke niemand van de oversten van deze wereld gekend heeft; want indien zij ze gekend hadden, zo zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruist hebben.
Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart van de mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft die, die Hem liefhebben.
Maar God heeft het ons geopenbaard (laten zien) door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.
Want wie van de mensen weet, hetgeen van de mensen is, dan de geest van de mensen, die in hem is? Alzo weet ook niemand, hetgeen van God is, dan de Geest van God.
Doch wij hebben niet ontvangen de geest van deze wereld, maar de Geest, Die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen, die ons van God geschonken zijn; Dewelke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende.
Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die van de Geest van God is; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.
Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin de gedachten van de Heere gekend, die Hem zou onderrichten (onderwijzen)? Maar wij hebben den zin (gedachten) van Christus. 1 Korinthe 2:5 t/m 16

Met alle eerbied gesproken; God is niet gek, alle wijsheid, inzicht en kennis komt uit God Zelf!
Zie ook 1 Korinthe 3: 18 t/m 21.
Want de wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God; want er is geschreven: Hij vat de wijzen in hun arglistigheid; En wederom (opnieuw): De Heere kent de overleggingen van de wijzen, dat zij ijdel (leeg) zijn. Niemand dan roemt op mensen; want alles is van U (God).

We sluiten af met een ontegensprekelijke stelling vanuit Gods Woord Zelf;
Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen; en het zwakke van God is sterker dan de mensen.
1 Korinthe 1:25

De enige waarheid = Jezus heeft jouw vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *