Ik Ben De Weg .. …….. .. … ….. 7b

De “Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -7b-

Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?

In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):

Hebreeuwse betekenis Kof = achterhoofd.
Geestelijke betekenis Kof = achter.
Getalswaarde Kof = 100

Vandaag gaan we kijken naar de Getalswaarde van de letter Kof.
De getalswaarde van de letter Kof is 100 en dat is een bijzondere getalswaarde.
Het getal 100 heeft alles te maken met het getal 1 en het getal 10

Wat vertelde het getal 1 ons ook alweer?
Het getal 1 staat voor eenheid! En dat in elke taal, elk alfabet. Als rangtelwoord is het getal 1 eerste (1e) en heeft dus voorrang! Om het eenvoudige feit dat het getal 1 niet deelbaar is. 1 is juist de bron van alle andere getallen! Dit brengt ons bij Deuteronomium 6:4 waar staat; Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE! Dit heeft 2 waarheden in zich, namelijk dat de Heere onze God een God is en dat de Heere onze God de enige God is!
Dit is een van de fundamenten van jouw en mijn geloof!

Wat vertelde het getal 10 ons ook alweer?
Het getal 10 is een van de volmaakte getallen en duidt op de volmaaktheid in Goddelijke rangorde.

Nu begrijpen we al een klein beetje de lading van het getal 100.
Het getal 100 spreekt ons dus van een enig Heere, een God Die de Eerste is, volmaakt en ordelijk!

Want God is geen God van verwarring (wanorde), maar van vrede (Grondtekst; Eirènè = orde), gelijk in al de Gemeenten van de heiligen. 1 Korinthe 14:33

Dus het getal 100 staat in verbinding met het getal 1 en 10.
Getal 1: Wie God in wezen is. (Gods wezen)
Getal 10: Gods wil. (gehoorzaamheid)
Getal 100: Gods Woord. (zegen)

Ook vinden we de Tabernakel (Huis van God) terug in het getal 100
De poort van de Tabernakel was twintig ellen lang en vijf ellen breed, dat is honderd vierkante el. Het gordijn dat de poort afsloot was veelkleurig: blauw, purper, scharlaken, wit (dezelfde kleuren als in de kleding van de hogepriester (zie Exodus 28).

En deze kleuren hebben een bijzondere betekenis!
Blauw – spreekt ons over de Zoon van God.
Scharlaken – de Zoon van Adam ( De mensenzoon)
Purper – De Zoon van David
Wit – De Zoon van Abraham

Deze kleuren spreken ons over De Heere Jezus Christus!
Net zoals we hebben gezien bij het getal 1 en 10.
Wat een heerlijke waarheid dat we opnieuw zien dat alles waar de Heere Jezus over spreekt ook weer terug wijst op de Heere Jezus zelf! We zien opnieuw dat elke letter in het Hebreeuwse alfabet De Heere Jezus Christus laat zien, in zijn drie betekenissen. (Hebreeuwse, geestelijke betekenis en zijn getalswaarde)

Wist jij dit?
Dat Abraham 100 jaar oud was toen hij Izak ontving die door God aan hem belooft was?
Genesis 21:5

Galaten 3:16 zegt: Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En de zaden, als van velen; maar als van een: En uw zaad; hetwelk is Christus.
Jezus Christus is het ware (echte) zaad van Abraham.

Lukas 15:1 t/m 10 leert ons over een herder die 100 schapen heeft. Deze herder raakt een van zijn schapen kwijt. De herder gaat op zoek en vindt zijn schaap. Hij nodigt zijn vrienden uit en viert feest omdat hij het schaap gevonden heeft. Dan zegt Jezus: Ik zeg jullie, dat er ook blijdschap zal zijn in de hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben.

Dit is een heldere boodschap! Er wordt feest gevierd in de hemel als een mens zich bekeerd (omkeert) tot God. Van een ongelovige zich omkeert naar een gelovige.
Er is daarover meer vreugde dan over die 99 rechtvaardigen die het niet nodig vinden zich te bekeren!

Rechtvaardig ben je door je geloof in de Heere Jezus Christus! Als jij gelooft dat je Jezus nodig hebt tot vergeving van je ongehoorzaamheid en jij Hem nodig hebt als jouw Redder en Verlosser!
Maar dan moet je jezelf nog bekeren! Bekeren, je omkeren van je ongehoorzaamheid naar gehoorzaamheid! Van het leven tegen Gods Wil, naar het leven in Gods Wil!

Daar is de hemel zo verheugd over als mensen gaan leven in gehoorzaamheid aan de wil van God!

We zien hier dat het getal 100 spreekt over De Heere Jezus, Hij was gehoorzaam aan God Zijn Vader!
Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin van Het Boek is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God!
Hebreeën 10:7

Wij mogen door het geloof in de Heere Jezus Christus ook gehoorzaam worden (zijn) aan de wil van God. Wij zijn Gekocht en betaald door het offer (bloed) van de Heere Jezus, wij zijn Zijn eigendom!
Hij is onze Heer, en wij zijn dienaren. Het is een bloedverbond, wij zijn onlosmakelijk met Hem verbonden! Wij zijn een met de Heere Jezus Christus! Wij hebben vrijwillig gekozen om Zijn volgeling, dienaar te zijn!
Exodus 21:1 t/m 6

Alzo houd ons een ieder mens, als dienaar van Christus, en uitdelers van de verborgenheden van God.
1 Korinthe 4:1

Jullie dienstknechten, wees je heren gehoorzaam naar het vlees, met vreze en beven, in eenvoudigheid van jullie harten GELIJK ALS AAN CHRISTUS; Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als DIENSTKNECHTEN VAN CHRISTUS, doende de wil van God van harte; Dienende met goedwilligheid de Heere, en niet de mensen; Wetende, dat zo wat goed een iegelijk gedaan zal hebben, hij dat zelf van den Heere zal ontvangen, hetzij dienstknecht, hetzij vrije. Efeze 6:5 t/m 8

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Bronnen: Bijbel (S.Vert.), Getallen in de Bijbel van Dr. E. W. Bullinger, en amen.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *