Ik Ben Het Brood des Levens-1a-


Nu hebben we het woord לחם , lechem, brood vanuit de Hebreeuwse betekenis bekeken en verbazen ons wat een heerlijk betekenis er in dat ene woord verborgen zit.
We zien ook meteen dat dit woord brood een direct heenwijzen is naar onze Heere Jezus Christus!

We zetten de gevonden woorden vanuit het Hebreeuwse woord לחם , lechem, brood op een rijtje.
We beginnen weer van rechts naar links dus met de Lamed,
Lamed; prikstok, ossenstok, herdersstaf` Geestelijke betekenis Herder, autoriteit, leren. Ossenjuk.

Nu lezen we wat de Bijbel hierover zegt.

prikstok, ossenstok, herdersstaf ; Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij
Psalm 23:4

Herder; Jezus zegt: “Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en (Ik) word van de Mijnen gekend. Gelijkerwijs de Vader Mij kent, alzo ken Ik ook de Vader; en Ik stel Mijn leven voor de schapen.”
Johannes 10:14 en 15

Autoriteit; En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Mattheüs 28:18

Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging. En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid.
Openbaring 5:12 en 13

Leren; En er was een mens uit de Farizeen, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden; 2 Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen; want niemand kan deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is.
Johannes 3:1 en 2

Ossenjuk; Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.
Mattheüs 11: 28 t/m 30

De tweede letter van לחם , lechem, brood is de letter Chet.
Chet; omheining, omtuining, tentmuur, hek. De geestelijke betekenis zou je kunnen omschrijven als blokkade, begrenzing, bescherming.

Wat we hier lezen doet ons denken aan de omheining van Tabernakel. Binnen die omheining was er vergeving en heiliging. En aanwezigheid van God Zelf. (Heilig der Heiligen)
We vinden dit terug in het boek van de Psalmen. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zal tot den HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken ik vertrouw! Psalm 91: 1 en 2

Blokkade; Jij zal niet vrezen voor den schrik van de nacht, voor den pijl, die overdag vliegt; Voor de pestilentie (pestziekte, plaag ziekte), die in de donkerheid wandelt; voor het verderf, dat op den middag verwoest. Aan uw zijden zullen er duizend vallen, en tien duizend aan uw rechterhand; tot u zal het niet genaken, komen.

De derde letter van לחם , lechem, brood is de letter Mem.
Men; Water. De geestelijke betekenis zou je kunnen omschrijven als Overvloed, menigte en machtig.

Water; Jezus antwoordde en zei tot haar: Indien jij de gave van Gods kent, en Wie Hij is, Die tot je zegt: Geef Mij te drinken, zo zou jij van Hem hebben begeerd, en Hij zou je levend water gegeven hebben. Johannes 4:10

Overvloed; De dief komt niet, dan opdat hij steelt , en slacht, en verderft; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben. Johannes 10 :10

Menigte; Na dezen zag ik, en ziet, een grote schare (menigte), die niemand tellen kon, uit alle natie, en geslachten, en volken, en talen, staande voor den troon, en voor het Lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palm takken waren in hun handen. Openbaring 7:9

Machtig; Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk; En jij bent in Hem volmaakt, Die het Hoofd is van alle overheid en macht; Kolossenzen 2: 9 en 10

Zie je het? Begrijp je het? Aanbid je het? Jezus Christus is het levende Brood!

Nu hoor ik iemand opmerken; ja, maar deze woorden zijn nog zoveel meer uit te diepen en de verbonden schrift gedeeltes ook!

Dat klopt, en is zeker waar! Maar als we dat gaan doen tot letterlijk alles aan de beurt gekomen is zijn we een eeuwigheid verder! Om het eenvoudige feit dat God één is en zo is ook Zijn Woord één!
Èén geheel! Elk woord in Gods Woord is onlosmakelijk met elkaar verbonden op talloze manieren, dit is onmogelijk om dit in één studie te plaatsen.

Wat ik jullie in deze studie wil laten zien is dat Jezus Christus de speerpunt is in Gods Woord! Er is geen bladzijde in de Bijbel waar niet direct of indirect van Jezus gesproken word.
Dit bewijst Johannes1. In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Johannes 1:1
De Bijbel is het geschreven Woord, de Bijbel is Jezus Christus in letters!
Amen.

Volgende keer: Heb je het over het Brood des Levens dan heb je het over het Manna in de woestijn. Een beeld van Jezus Christus!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *