Ik Ben Het Brood des Levens-1b-

De “Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -1b-

We hebben gezien dat het woord לחם , lechem, brood een direct heenwijzen is naar onze Heere Jezus Christus!
Nu hoeft dat ons niet te verbazen want onze Heere Jezus Christus zegt dit zelf!
Onderzoekt de Schriften; want jij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. Johannes 5:39
Want indien jij Mozes gelooft, zo zou je Mij geloven; want hij heeft van Mij geschreven.
Maar als jij zijn Schriften niet gelooft, hoe zal jij Mijn woorden geloven?
Johannes 5:46 en 47

Wat Jezus hier zegt is kraakhelder en ontegenzeggelijk! De schriften (het Oude Verbond, Oude Testament) die zijn het die van Mij (Jezus) getuigen! Hij zegt zelfs dat Mozes van Hem geschreven heeft! En dan een krachtige slotrede: Maar als jij zijn (Mozes) schriften niet gelooft, hoe kan je dan Mijn Woorden geloven?

Als het Oude Verbond spreekt van de Heere Jezus, wat de Heere Jezus Zelf zegt, hoe belangrijk is het dan om het Oude Verbond te bestuderen over wat dit verbond over de Heere Jezus zegt!
En dat is nu net wat ik samen met jullie doe!

ALS JE JEZUS ECHT WIL LEREN KENNEN BESTUDEER DAN HET OUDE VERBOND!
Heb je het over het Brood des Levens dan heb je het over het Manna in de woestijn.
Een beeld van Jezus Christus!

Voorwaar, voorwaar zeg Ik jullie: Die in Mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het Brood des levens (Het Brood dat leven geeft). Jullie vaders hebben het Manna gegeten in de woestijn, en zij zijn gestorven. Dit is het Brood, dat uit den hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eet, en niet sterft. Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is; zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het Brood, dat Ik geven zal, is Mijn vlees, hetwelk Ik geven zal voor het leven der wereld. Johannes 6:47 t/m 51

NU TERUG NAAR HET OUDE VERBOND
Toen zei de HEERE tot Mozes: Zie, Ik zal voor jullie brood uit den hemel regenen; en het volk zal uitgaan, en verzamelen elke dagmaat op haar dag; opdat Ik het verzoek, of het in Mijn wet ga, of niet Exodus 16:4

… Ik zal voor jullie brood uit den hemel regenen… Exodus 16:4
… Ik ben dat levende Brood, dat uit den hemel nedergedaald is… Johannes 6:51

Zie je dat? Dat brood uit de hemel uit Exodus 16 was een profetie, een heen wijzing naar het brood levende Brood (Jezus) uit Johannes 6:51

Als nu de liggende dauw opgevaren was, zo ziet, over de woestijn was een klein rond ding, klein als de rijm, op de aarde. Toen het de kinderen Israëls zagen, zo zeiden zij, de een tot den ander: Het is Man, want zij wisten niet wat het was. Mozes dan zei tot hen: Dit is het brood, hetwelk de HEERE jullie te eten gegeven heeft. Exodus 16:14 en 15

… Dit is het brood, hetwelk de HEERE jullie te eten gegeven heeft. Exodus 16:15
… zo iemand van dit Brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. Johannes 6:51
MAN / MANNA WAT WAS DIT?
En het huis Israëls noemde de naam Man; en het was als korianderzaad, wit, en de smaak daarvan was als honigkoeken. Exodus 16:31
Het woord manna betekent letterlijk “Wat is dat?”, omdat de Israëlieten dat vroegen toen ze de spijs voor het eerst zagen. Exodus 16:15
Het manna zag er rond en klein uit, als de rijp op de aardbodem (Exodus. 16:14-21; Numeri. 11:7-9).

Daar Hij den wolken van boven gebood, en de deuren des hemels opende; En regende op hen het Man om te eten, en gaf hun hemels koren. Een iegelijk at het brood der Machtigen; Hij zond hun teerkost tot verzadiging. Psalmen 78:23 t/m 25

MAN / MANNA WE WILLEN MEER ONTDEKKEN!
Man / Manna, hoe, hoeveel, wanneer en waarom.

De ene keer is het manna te vergelijken met poederachtige neergeslagen ochtendrijp.
Exodus 16:14
en de andere keer is het hard en kan het gemalen worden. Nog een ander keer smelt het bij de warmte van de zon. Exodus 16:21
We lezen hier dat er honingkoeken van gemaakt worden. Dat zijn koeken, die gebakken worden met honing en dat is een samenstelling van toch minstens twee producten. In Numeri wordt het manna dan vergeleken met de kleur van een harsachtig product. Te veel verschillende omschrijvingen om manna als naam van één natuurproduct te kunnen aanwijzen. Genesis 2:12 en Numeri 11:7

En het goud van dit land is goed; daar is ook *bedolah, en de steen sardonix. En de naam der tweede rivier is Gihon; deze is het, die het ganse land Cusch omloopt. Genesis 2:12
Het Man nu was als korianderzaad, en zijn verf was als de verf van den *bedolah. Numeri 11:7

WAT IS BEDOLAH?
Het manna was „wit als korianderzaad” en „zag eruit” als bedolah / bdelliumhars, een wasachtige en doorschijnende substantie die qua vorm op een *parel lijkt.

EEN PAREL!
Dit brengt ons bij Mattheüs 13:45 en 46 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman, die schone parelen zoekt; Dewelke, hebbende een parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had, en kocht die parel.

DIE PAREL IS DE HEERE JEZUS CHRISTUS!
Jezus zei tot hem: Als jij volmaakt wil zijn, ga heen, verkoop wat jij hebt, en geef het den armen, en jij zal een schat hebben in de hemel; en kom herwaarts, volg Mij. Mattheüs 19:21

Zie je de parallel?
… ging heen en verkocht al wat hij had… Mattheüs 13:46
… ga heen, verkoop wat jij hebt …. Mattheüs 19:21

Het man / manna is een prachtig beeld van onze Heere Jezus Christus!
Amen!

Volgende keer:
`Ik Ben Het Licht der Wereld`