`Ik Ben Het Brood des Levens`


Bronnen voor deze studie zijn; De Bijbel, De CvB-StudieBijbel, Getallen in de Bijbel van Dr. E.W. Bullinger, Petersteffens.nl en Hebreeuwse woordstudie van J. Koeman.

Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?

In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi):

‘Ik ben het brood des levens’ (Johannes 6:35)
‘Ik ben het licht van de wereld’ (Johannes 8:12)
‘Ik ben de deur der schapen’ (Johannes 10:7)
‘Ik ben de goede herder’ (Johannes 10:11)
‘Ik ben de opstanding en het leven’ (Johannes 11:25)
‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’ (Johannes 14:6)
‘Ik ben de ware wijnstok’ (Johannes 15:1)

Vandaag beginnen we met de eerste ` Ik Ben` uitspraak van Jezus Christus.

Jezus Christus zegt: ”Ik ben het brood des levens” (Johannes 6:35)

Nu ligt het op mijn hart om hier eens uitgebreid bij stil te staan en te gaan diepzeeduiken in het Woord van God. God Zelf zegt: ” Ik ben het brood des levens” of anders gezegd, Ik Ben het Brood dat leven geeft.
En als God iets zegt dan is het raadzaam om te luisteren! Als God spreekt, zijn dat Woorden van Geest en leven! (Johannes 6:63)

Jezus Christus zegt: ”Ik ben het brood des levens” (Johannes 6:35)

Wat zegt de Hebreeuwse taal over brood?
Het Hebreeuwse woord voor brood is לחם / lechem.
En dat vinden wij in Exodus 16:8 Daar staat, Voorts zei Mozes: Als de HEERE ulieden (jullie) aan de avond vlees te eten zal geven, en aan den morgen *brood tot verzadiging, het zal zijn, omdat de HEERE uw (jullie)murmureringen (gemopper) gehoord heeft, die gij (jullie) tegen Hem murmureert (moppert); want wat zijn wij? Uw (jullie) murmureringen (gemopper) zijn (is) niet tegen ons, maar tegen de HEERE.

*In de letterlijk vertaalde tekst vanuit het Hebreeuws staat hier:
ולחם – walehem – `en brood`

Elke letter in het Hebreeuwse alfabet heeft een waarde.
Nu gaan we de letterwaarde eens bekijken van de letters die het woord לחם , lechem, brood vormt.

We lezen van rechts naar links. Dus we komen eerst de letter Lamed tegen. En de Hebreeuwse betekenis van deze lamed is; prikstok, ossenstok, herdersstaf`. De Geestelijke betekenis zou je kunnen omschrijven als; Herder, autoriteit, leren. ossenjuk.
De getalswaarde van deze letter Lamed is 30. Dit getal geeft als veelvoud van 10 (3×10) een hogere mate van volmaaktheid van Goddelijke ordening aan, waarbij het ook het juiste moment aangeeft.
Zo was Christus 30 jaar toen Hij zijn bediening begon (Lukas 3:23)
Jozef was een beeld van de Heer en was 30 jaar toen hij bij de Farao in dienst trad. (Genesis 41:46)
David was 30 toen hij koning werd (2Samuël 5:4)

De tweede letter van לחם , lechem, brood is de letter Chet. En de Hebreeuwse betekenis van deze letter Chet is omheining, omtuining, tentmuur, hek. De Geestelijke betekenis zou je kunnen omschrijven als; blokkade, begrenzing, bescherming.
De getalswaarde van de letter Chet is 8. En de betekenis van deze waarde is bijzonder!
Het Hebreeuws voor het getal 8 is sh`monch. Dit is afgeleid van de wortel shameen, dat `vet maken` , `bedekken met vet` of `overvloedig laten zijn` betekent. Het deelwoord duidt iemand aan die `zeer overvloedig is in kracht, etc.` Als zelfstandig naamwoord betekent het `zeer overvloedige vruchtbaarheid, olie`, etc. Als getal is het daarom het getal van de overvloed.
Zoals het getal 7 op volmaaktheid in rust, etc. duidt (denk aan de 7e dag), zo wijst het getal 8 op datgene wat de 7 overstijgt, en is het tegelijkertijd de 1e van een nieuwe reeks. Zo vertegenwoordigd dit getal 8 zowel de 1e als de 8e.

Nu gaat het in deze studie te ver om heel het getal 8 uit te werken maar ik raad jullie aan om ook zelf eens opzoek te gaan naar de betekenissen van getallen in het Woord van God. En jullie zullen je verbazen!

De derde letter van לחם , lechem, brood is de letter Mem. En de Hebreeuwse betekenis van deze letter Mem is Water. De Geestelijke betekenis kan je omschrijven als Overvloed, menigte en machtig.
De getalswaarde van de letter Mem is 40. Dit getal staat vanouds bekend als een belangrijk getal.
Enerzijds omdat het vaak voorkomt, anderzijds vanwege de verbinding van dit getal met perioden van beproeving en kastijding (niet in de zin van oordeel, waar het getal 9 van spreekt. 9 houd verband met het bestraffing van vijanden) van zonen en van het verbondsvolk.
Het getal 40 is het product van 5 en 8; het wijst daarom op de werking van genade (5) die leidt tot en uitloopt op herleving en vernieuwing (8). Dit is zeker het geval waar het getal 40 gerelateerd is aan een periode van duidelijke beproeving. Waar het echter in verband staat met zich uitbreidende heerschappij of hernieuwde heerschappij, dan is het in overeenstemming met de factoren 4 en 10 en in harmonie met de betekenis van die getallen. Er zijn 14 van die perioden van 40 jaren die in de Schrift naar boven komen en die we kunnen rubriceren.

Nu gaat het in deze studie te ver om heel het getal 40 uit te werken maar ik raad jullie aan om ook zelf eens opzoek te gaan naar de betekenissen van getallen in het Woord van God. En jullie zullen je verbazen!

Nu hebben we het woord לחם , lechem, brood vanuit de Hebreeuwse betekenis bekeken en verbazen ons wat een heerlijk betekenis er in dat ene woord verborgen zit.
We zien ook meteen dat dit woord brood een direct heenwijzen is naar onze Heere Jezus Christus!
Daarom zegt de Schift ook : Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen. Johannes 5:39

Jezus zegt hier dat de Schriften van Hem getuigen. Jezus doelt hier op het oude verbond, want er was toen nog geen Nieuw Verbond!

En dat wil ik jullie zo graag laten zien dat de Schriften van Hem getuigen. En je kan dat getuigenis van Jezus vanuit de Schift alleen goed gaan begrijpen als je de Schrift onderzoekt vanuit Gods eigen taal het Hebreeuws. Dan ga je ontdekken dat elke letter heel bewust neergezet is en een woord vormt, omdat heel de Schift, het Woord door de Heilige geest geïnspireerd is.

Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaakt toegerust. 2Timothëus 3:16 en 17

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *