Ik Ben .. ………. .. Het Leven!

De “Ik ben” uitspraken Van Jezus Christus! -6-
Hij zei tot hen: Maar jij, wie zeg jij, dat Ik ben?
Mattheüs 16:13 t/m 15

MAAR WAT ZEGT JEZUS EIGENLIJK OVER ZICHZELF?

In zeven verschillende uitspraken vinden we in het evangelie naar Johannes de verklaring van Jezus ‘Ik ben’/ ἐγὼ εἰμί (egō eimi)

Vandaag: ‘Ik ben de opstanding en het leven’ (Johannes 11:25)
Twee woorden om dieper op in te gaan: `De Opstanding` en `Het Leven`.
Nu gaan we dieper op het woord `leven` in.

Jezus zegt: “Ik Ben .. ………. .. Het Leven!
Dit is een uitspraak om echt even bij stil te staan!
Wij hebben het vaak over O.a. Dit is leven of die persoon is echt een levensgenieter of die persoon ziet er uitgeleefd uit. Die persoon heeft een zwaar leven gehad of leef je leven het duurt maar even.
André Hazes Junior zingt: “leef, alsof het de laatste dag is leef….

Al het leven wat ik net genoemd heb is dood, als die persoon niet leeft vanuit de bron van eeuwig leven, Jezus!

Vaker heb ik gezegd, Als Jezus het Leven is is alles buiten om Jezus dood! Jezus is de Bron van al het leven! (Johannes 1) Dus leeft er niks zonder die Bron! Denk daar alsjeblieft eens goed over na!

Het Leven is in het Hebreeuws חַיִים Of leven חַיִים
We lezen weer van rechts naar links Chet, Jod, Jod, Mem.

Cheth Hebreeuwse betekenis: omheining, omtuining, tentmuur, hek.
Chet Geestelijke betekenis: Blokkade, begrenzing, bescherming.
Getalswaarde 8

De letter Cheth hebben we behandeld in studie 1

`Ik Ben Het Brood des Levens`

2x De letter Jod.
Jod Hebreeuwse betekenis: hand, arm.
Jod Geestelijke betekenis: Daden, acties, heilrijke rechterhand.
Getalswaarde 10

De Letter Jod hebben we in studie 5 behandeld.

Ik Ben De Opstanding en Het Leven

De letter Mem
Mem Hebreeuwse betekenis: Water.
Men Geestelijke betekenis: Overvloed, chaos, menigte, machtig.
Getalswaarde 40

De letter Mem hebben we in studie 1 behandeld.

`Ik Ben Het Brood des Levens`

Ondanks dat we alle letters in vorige studies behandeld hebben wil ik graag kort op Het Leven ingaan.

Cheth Hebreeuwse betekenis: tentmuur.
Dit doet mij denken aan een kind wat veilig kan spelen in de tuin aan een drukke autoweg
Het hek om de tuin is dicht. Er is ondanks het drukke verkeer en vele gevaren, een veilige plaek voor het kind om rustig te spelen.
Zo is het ook voor jouw en mij!

U bent mijn Schuilplaats en mijn Schild; op Uw Woord heb ik gehoopt.
Psalm 119: 114

Alle rede Gods (Gods Woord) is doorloutert; Hij is een Schild degenen, die op Hem betrouwen.
Spreuken 30:5

Binnen de grenzen (het hek, de tentmuur) van Gods Woord is het 100% veilig voor Zijn kinderen!
Ondanks de drukte en de gevaren uit de wereld om ons heen.

Chet Geestelijke betekenis: Bescherming
Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Ik (Jij) zal tot de HEERE zeggen: Mijn Toevlucht en mijn Burg! mijn God, op Welken (Wie) ik vertrouw! Psalm 91 :1 en 2

U bent (voor) mij een Verberging; U behoedt (bewaart) mij voor benauwdheid; U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Sela. Psalm 32:7

Zodat wij vrijmoedig durven zeggen: De Heere is mij een Helper, en ik zal niet vrezen, wat mij een mens zal doen. Hebreeën 13:6

Jezus dan zei opnieuw tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Ik ben de Deur van de schapen.
Allen, zovelen als er voor Mij zijn gekomen, zijn dieven en moordenaars; maar de schapen hebben hen niet gehoord. Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.
De dief komt niet, dan opdat hij steelt, en slacht, en verderft; Ik ben gekomen, opdat zij het leven hebben, en overvloed hebben. Johannes 10:7 t/m 10

Dit staat in context met de letter Mem.
Hebreeuwse betekenis: Water.
Jezus antwoordde, en zei tot haar: Een ieder, die van dit water drinkt, zal opnieuw dorsten:
Maar zo wie gedronken zal hebben van het water, dat Ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten; maar het water, dat Ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Johannes 4:13 en 14

En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die komt tot Mij en drinkt.
Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn buik vloeien.
(En dit zei Hij van den Geest, Dewelke ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)
Johannes 7: 37 t/m 39

Jezus geeft jouw en mij overvloed! Zoveel overvloed dat Hij zegt dat wij ons niet druk moeten maken over ons eten, drinken en onze kleding maar eerst Zijn koninkrijk moeten zoeken en Zijn Gerechtigheid! Dan zal alles wat we nodig hebben ons toegeworpen worden door Jezus zelf!
Eten, drinken, en onze kleding! Mattheüs 6

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *