Ik Ben Het Licht van de wereld 2a


Licht in het Hebreeuws is אור.
We lezen weer van rechts naar links. Dus Alef, Vav, Reesj.

Alef-Hebreeuwse betekenis: (Hoofd van een Var) =Jong rund, 0s, Familie, vriend.
Alef-Geestelijke betekenis: Sterke leider, eerste.
Alef-Getalswaarde: 1

WE LEGGEN DEZE GETALSWAARDE 1 ONDER DE LOEP / EEN VERGROOTGLAS.
Over de getalswaarde één, daar kan ik jullie letterlijk 10 Bijbelstudies mee vermaken!
Maar dat gaat natuurlijk veel te ver. We zullen proberen om het zo kort mogelijk samen te vatten en vergeef mij alsjeblieft als dat niet gelukt is naar jouw zin.

1- De eerste woorden van de Heere Jezus zijn vastgelegd in de Bijbel en zijn zeer betekenisvol.
En Hij (Jezus) zei tot hen: Wat is het, dat u Mij gezocht hebt? Wist u niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders? Lukas 2:49

Plechtige woorden! Zeker gezien het licht dat deze woorden werpen op de laatste woorden: “het is volbracht!”. Wat was volbracht? “Die dingen van Mijn Vader”. (Hebreeën 10:7, Johannes 17:4)

En wat zien we hier in terug? De eerste (Alpha) woorden; dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?
En de laatste (Omega) woorden; “het is volbracht!, Die dingen van Mijn Vader”.
Alpha en Omega!

2- De eerste woorden van de Heere Jezus in kader van Zijn bediening.
Na het begin van de bediening van de Heere Jezus na zijn doop (Mattheüs 3:13 t/m 17) werd hij gezalfd en meteen daarna lezen we; Toen werd Jezus van den Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel. (Mattheüs 4:1) De allereerste vastgelegde woorden van Zijn bediening zijn: “Er staat geschreven…”; “Er staat geschreven…”; en “Er staat geschreven.
Zijn officiële bediening werd afgesloten met het hogepriesterlijk gebed tot de Vader (Johannes 17)
Want meteen daarna ging Hij na het Hof van Getsemanè, werd verraden en enkele uren later volgde de dood. In deze laatste woorden van Zijn bediening, zien we een zelfde drievoudige verwijzing naar het Woord van God.
Want de woorden die U Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven…” (Joh 17:8) ; “Ik heb hun Uw woord gegeven…” (Joh 17:14); “Uw woord is de waarheid”. ( Joh 17:17)

Wat hebben deze feiten ons te zeggen?
Als je oren hebt om te horen, zeggen deze feiten ons dat de hele bediening van de Heere Jezus Christus van begin tot het einde zijn woorden gemarkeerd zijn door het woord van God!
Zo verhoogde de Heer het woord van God! Deze les word ons op het hart gedrukt!

3- Het eerste Bijbelboek.
Genesis, het 1e Bijbelboek geeft ons ook een voorbeeld van het gebruik van het getal 1.
Dit Bijbelboek toont ons de soevereiniteit van God in het feit dat Hij het hoogste gezag heeft.
We zien Zijn soevereiniteit in de schepping en in het geven en onderhouden van leven.
Dit eerste Bijbelboek is het `één-boek`. Het bevat als het ware alle andere Bijbelboeken in embryonale fase en word terecht het `zaaibed` van de Bijbel genoemd.

Het verbond met Abraham (Genesis 15) was onvoorwaardelijk, omdat er slechts één partij was die dat verbond sloot, namelijk God Zelf.
Bij de wet was er sprake van een middelaar omdat bij dat verbond sprake was van twee partijen.
En de Middelaar is niet Middelaar van één, maar God is één. Galaten 3:20 `
En God was de enige die het verbond mat Abraham sloot. Daarom word dat ook het verbond van de belofte genoemd.
Dan is er nog het lijden van Christus en de heerlijkheid die daarop volgt, zoals voor afgeschaduwd in Jozef. Het plaatsvervangend sterven zien we in de ram die in plaats van Izaäk geofferd werd.
(Genesis 22). “De weg van Kaïn” en de weg van God zien we in de vruchten die Kaïn offert en het lam dat Abel offert, waarmee de waarachtige en enige wijze tot God en aanbidding van God word getoond.
En zo zien we op de eerste bladzijden van Gods openbaring dat de mens niet gered kan worden door de werken, maar alleen door genade! Hier zien we al het fundament van de waarheid. De waarheid van het evangelie schijnt hier helder! En dat alles staat in dit ene boek wat ook het eerste boek is, Genesis.

4- Het eerste gebod.
“Dit is het eerste en het grote gebod” ( Mattheüs 22:37 en 38) of zoals het in Markus 12:29 en 30 staat: En Jezus antwoordde hem: Het eerste van al de geboden is: Hoor, Israël, de Heere, onze God, is een enig Heere. En Jij zal den Heere, uw God, liefhebben uit geheel je hart, en uit geheel je ziel, en uit geheel je verstand, en uit geheel je kracht. Dit is het eerste gebod.
Dit verwijst naar Deuteronomium 6:4. Dit is het 1e gebod, zowel in rang, in tijd als in belangrijkheid.
Dit is het belangrijkste gebod wat betreft noodzaak, omvang en wezen. Het is het 1e in de wet en het grootste in de wet; daarom was het ook een van de vier teksten die op de gebedsriemen van de Joden stonden. Er is slechts één God, waaruit volgt dat er geen andere God kan zijn! Waardoor het hart verdeeld word. Daarom zal jij de Heere lief hebben met heel je hart.

5- De Ene Heerser in het millennium.
(duizendjarig vrederijk Jesaja 24, Judas 6 en openbaring 20)
De Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en Zijn Naam de enige. In die heerlijke dag zal er niemand zijn die de heerschappij van Jahweh ter discussie zal stellen. Er zal geen onderscheid in wet, wil en heerschappij zijn. Alles zal in harmonie, eenheid en overeenstemming zijn.
Uw Koninkrijk komt. Uw wil geschied, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde. Mattheüs 6:10.
Wanneer er sprake is van meer dan één wil, kan er geen vrede of rust zijn.
In de tijd van het millennium zal dit de zegen zijn van de hele aarde. Want in die tijd zal er slechts èèn koning zijn, één wil; één Heer en Zijn Naam zal de enige zijn! Amen!

Wij hopen en bidden dat jullie net als wij helemaal enthousiast zijn over wat een rijkdom er in het Woord van God schuilt! En dan te bedenken dat wij deze studie elke keer weer zo beknopt mogelijk houden om te voorkomen dat dit geen eindeloze studie wordt.

Volgende keer gaan we gewoon verder met de getalswaarde 1
We beginnen dan met; `De eenheid van de Geest`.

Elke getalswaarde word één keer kort en samengevat uitgewerkt, mocht een getalswaarde meerdere keren in de studie voorkomen dat verwijzen wij terug naar de eerste verwerking om zo toch zo vlot mogelijk door de studie heen te gaan. Hopend op jullie begrip!

De enige waarheid = Jezus heeft je vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *