Ik Ben Het Licht van de wereld-2b-


Licht in het Hebreeuws is אור.
We lezen weer van rechts naar links. Dus Alef, Vav, Reesj.

Alef-Hebreeuwse betekenis: (Hoofd van een Var) =Jong rund, 0s, Familie, vriend.
Alef-Geestelijke betekenis: Sterke leider, eerste.
Alef-Getalswaarde: 1

We gaan verder waar we vorige week gestopt zijn.
We beginnen nu met; `De eenheid van de Geest`.

6- De eenheid van de Geest.
Dit is de eenheid van de leden van het Ene Lichaam van Christus, iedereen die opnieuw geboren zijn en leven door dezelfde Geest. Nee, wij kunnen die eenheid niet tot stand brengen, zij is gemaakt voor ons in Christus. Wij kunnen die eenheid slechts bewaren.
Jezelf toeleggen om te behouden de enigheid van de Geest door de band van de vrede. Efeze 4:3
In Efeze 4:4 t/m 6 komt deze eenheid van het lichaam en zijn leden naar voren.

a. “Eén lichaam is het
b. en één Geest.
c. Zoals jij ook geroepen bent tot één hoop van jouw roeping;
d. Eén Heere
e. één geloof
f. één doop,
g. Eén God en Vader van allen, Die is boven allen, en door allen, en in jullie allen.”

In beide punten a en g gaat het om het ene lichaam van Christus, in beide punten b en f gaat het om Zijn Geest en de doop. In de punten c en e komt de genade van het geloof en van de hoop naar voren; terwijl het in punt d (dat op zichzelf staat) gaat om de Heer als hoofd van dit ene lichaam, de hoeksteen van deze `rij` van Goddelijke waarheid!

7- Uitdrukkingen die 1 maal voorkomen.
1 God is geest. (Johannes 4:24) – Pneuma ho Theos.
2 Christus is Geest (1Korinthe 15:45) – Pneuma.
3 De Heilige Geest is geest en
4 Onze nieuwe natuur is geest (pneuma), want wat uit de Geest geboren is, is geest. (Johannes 3:6)

En zo worden we door het wonder genade van onze God en Vader bij bepaald dat wij deelgenoten zijn van de Goddelijke natuur (2Petrus 1:4) Het is deze Goddelijke natuur, die in Romeinen 8:9 “Geest van Christus word genoemd”.

We hebben nu de getalswaarde (1) van het woord Alef kort onder een vergrootglas gelegd en gaan nu verder met het woord Vav met getalswaarde 6.

Licht in het Hebreeuws is אור.
We lezen weer van rechts naar links. Dus Alef, Vav, Reesj.
Nu de letter Vav met zijn getalswaarde zes.
Let nu goed op dit is erg interessant! Hou even je aandacht er goed bij!

Het getal 6 is 4+2, dat wil zeggen: de wereld (4) van de mens met de vijandschap (2) van de mens ten opzichte van God, of 6 is 5+1. Dit laatste wijst op de genade van God die krachteloos gemaakt word wanneer de mens daar iets aan toevoegt. Het getal 6 is ook 7-1: de mens die voor de geestelijke volmaaktheid tekort komt. Hoe dan ook, het getal 6 heeft te maken met de mens!
Het is het getal van onvolmaaktheid; het menselijke getal; het getal van de mens die zonder God en zonder Christus moet leven.
Het is zeker dat de mens geschapen is op de 6e dag en dat hij daardoor onlosmakelijk verbonden is met het getal 6. De mens moest 6 dagen werken, terwijl die ene dag de 7e dag op zichzelf staat als de dag die aan de Heere God verbonden is, de dag van Zijn rust.
Het getal 6 is daarom ook het getal van werk en werken; het werk van de mens los van de rust van God. De 6e dag was de dag van de afronding van het scheppingswerk. Daarom kan het getal 6 gezien worden als het getal van de wereldlijke volheid.

Ook de slang werd op de 6e dag geformeerd. Het 6e gebod refereert aan de ergste zonde: moord.
Het 6e gedeelte van het “onze vader” verwijst naar de gevaren van de zonde (verzoeking).
Het getal 6 heeft alles te maken met wat de menselijke arbeid benadrukt. We zien dat met betrekking tot de maten waarmee de menselijke arbeid gemeten wordt en de tijd waarin hij werkt.
Dit is al vanaf het begin het geval.
Een etmaal bestaat uit 24 uur (4×6); verdeeld in een dagdeel en een nachtdeel van elk 12 uur.
De veelvouden en onderverdelingen daarvan worden ook gekenmerkt door het getal 6 Er zijn 12 maanden; een uur bestaat uit 60 minuten (6×10) en een minuut uit 60 seconden (6×10).

Vanwege de vloek (Genesis 3) wijst ons het getal 6 niet alleen op de arbeid die verricht moet worden, maar ook op “moeite en verdriet”; op dat wat er is “onder de zon”; opdat wat niet van God afkomstig is. Het echte vieren van de sabbat is nu naar de achtergrond verschoven, omdat er geen rust kan zijn, zolang de “vrede van God” ontbreekt! Dat is de rust die God geeft en waarvan geschreven is in Mattheüs 11:28; Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.
Lees hierbij ook Hebreeën 4!

Onvolmaaktheid.
Wanner het getal 12 (het getal van de bestuurlijke volmaaktheid) wordt verdeelt in tweeën (6), zien we meteen de onvolmaaktheid van de menselijke heerschappij en regering!
De troon van Salomo had 6 treden (1Koningen 10:19). En zijn koninkrijk werd al snel verdeeld.
De 12 toonbroden werden verdeeld in 2×6 (leviticus 24:6) en de 12 stammen waren onderling verdeeld. Abraham deed 6 maal een voorbede voor Sodom (Genesis 18), wat ons bepaalt bij de onvolmaaktheid van de mens in het gebed, dat tekort komt zolang er geen Goddelijke Voorbidder is.

6 keer wordt het brandoffer in Genesis 22 genoemd (vers: 2,3,6,7 en 13), en de 7e keer dat er van een offer sprake is, heeft het betrekking op het plaatsvervangend offer waarin God zelf voorzag (vers: 8)
In de psalmen 9 en 10, waar er sprake is van een naamdicht op alfabetische volgorde dat de twee psalmen met elkaar verbind, missen 6 letters van het alfabet (mem tot tsadee). Het is het Schriftgedeelte dat (letterlijk) een “sterveling uit de aarde” beschrijft (Ps. 10:18), de komende antichrist. De afval die zijn aanwezigheid aangeeft, wordt genoemd de “tijden van benauwdheid” (Psalm 9:10 en 10:1) .

In de Bijbel is sprake van 6 aardbevingen, die op het moment dat er over geschreven wordt, ook gebeurde. (zie Exodus 19:18; 1Koningen 19:11; Amos 1:1; Mattheüs 27:24 en 28:2 en Handelingen 16:26. P.S. In openbaring wordt ook over aardbevingen gesproken, alleen moeten deze nog plaats vinden.

Volgende week gaan we ons nog veel meer verbazen over het getal 6!
We gaan dingen ontdekken die jij vast nog niet ontdekt hebt! 😉

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *