Ik Ben Het Licht van de wereld-2c-

‘Ik ben het licht van de wereld’ (Johannes 8:12)

Licht in het Hebreeuws is אור.
We lezen weer van rechts naar links. Dus Alef, Vav, Reesj.

Vav-Hebreeuwse betekenis: Haak, tentpin, spijker.
Vav-Geestelijke betekenis: de mens, vast en zeker, vastpinnen.
Vav-Getalswaarde: 6

We gaan verder waar we vorige week gestopt zijn.
Wist je dat de Heere Jezus 6 keer ervan beschuldigd is bezeten te zijn?

1- “Hij heeft Beëlzebul” (Markus 3:22 en Mattheüs 12:24)
2- “U bent door een demon bezeten” (Johannes 7:20)
3- “U bent door een demon bezeten” (Johannes 8:48)
4- “Nu weten wij zeker dat U door een demon bezeten bent” (Johannes 8:52)
5- “Hij is door een demon bezeten en is buiten zinnen…” (Johannes 10:20)
6- “Hij drijft demonen uit door Beëlzebul…” (lukas 11:15

Dit alles is heel opmerkelijk. LET OP! De haat van de mens in de richting van de persoon van de Heere Jezus is gebrandmerkt met het getal van de mens!
Dit feit maakt mij intens verdrietig. De Schepper van hemel en aarde, De Creator van de mens in zijn volmaaktheid (Genesis 1) word door diezelfde mens (nu gevallen in zonde en ongerechtigheid, Genesis 3) uitgemaakt voor het bezeten zijn door een demon en dat Hij demonen uitdrijft door Beëlzebul. Wij hebben geen idee van wat dit feit teweeg heeft gebracht in het hart van de Heere Jezus. Zijn schepping waarvan Hij zag dat het goed was, keert zich hun rug naar Hem toe, met deze verschrikkelijke Godslastering.

De vraag om een teken.
De Heere Jezus wordt 6 keer verzocht om een teken te doen. En wel door:

1- De Farizeeën (Mattheüs 12:38 en Markus 8:11)
2- De Sadduceeën (Mattheüs 16:1)
3- De Discipelen (Mattheüs 24:3 en Markus 13:4)
4- Het volk (Lukas 11:16)
5- De Joden (Johannes 2:18)
6- Het volk (Johannes 6:30)

De onschuld van de Heere Jezus.
Zes mensen getuigden op één of andere manier van de onschuld van de Verlosser.

1- Pilatus (Lukas 23:14)
2- Herodus (Lukas 23:15)
3- Judas (Mattheüs 27:3)
4- De vrouw van Pilatus (Mattheüs 27:19)
5- De misdadiger aan het kruis (Lukas 23:41)
6- De hoofdman over 100 (Lukas 23:47)
Wat is jouw nu opgevallen?
1- De Heere Jezus is 6 keer beschuldigd van bezeten te zijn door een demon.
2- Zes keer is er getuigd van de onschuld van de Heere Jezus.

1- Door de Joden, Zijn eigen volk!
2- Door de heidenen, (Romeinen)

De 6- voudige tegenstand ten aanzien van het werk van God.
We zien in Boek Nehemia een 6-voudige opstand van de mens tegen Gods werk.
Hier valt in alle tijden iets te leren; met name voor wie, net als Nehemia, begint met een bepaalde arbeid voor de Heere.

1- Men vond het een groot kwaad (Nehemia 2:10)
2- Men maakte het belachelijk. (Nehemia 2:19)
3- Er was ergernis, woede en spot (Nehemia 4:1 t/m 4)
4- Er was strijd en openlijke tegenstand (Nehemia 4:7 en 8)
5- Men kwam samen om overleg te plegen, met als doel dat het werk niet zou worden afgemaakt (Nehemia 6:1,2,7 en 9)
6- Er worden zogenaamde vrienden op Nehemia afgestuurd (Nehemia 6:10 t/m 14). Dit is wel het grootste gevaar van alles. Dat satan als een engel van het licht probeert verwarring te stichten en het werk te verhinderen en dat zelfs te stoppen.

Wie deze 6 stappen in de tegenstand van de mens ten opzichte van het `werk van de Heer` zorgvuldig bestudeert, zal daar grote geestelijke winst uit behalen door zich niet door de duivel te laten ophouden.

We sluiten het getal 6 af met:
De 6 woorden voor leeuw in het Oude Testament
De 6 verschillende woorden voor `Leeuw` kunnen we allemaal terug vinden in het boek Job:

1- Arie, de brullende leeuw (Genesis 49:9, Numeri 23:24 en 24:9 en Job 4:10)
2- Shachal, de felle leeuw (Job 4:10 en 10:16, Psalm 91:13 en Hosea 13:7)
3- Kephier, de jonge leeuw, maar geen welp zoals in Ezechiël 19:2 (Richteren 14:5, Job 4:10 en 39:1 en Psalm 17:12 en 34:11)
4- Laiesh, de oude leeuw, niet wat betreft leeftijd, maar wel wat betreft moed, kracht en ervaring (Job 4:11, Spreuken 30:30 en Jesaja 30:6)
5- Lavie, de oude leeuwin, afgeleid van het werkwoord `brullen` (Genesis 49:9, Numeri 23:24, Deuteronomium 33:20 en Job 4:11)
6- Schuchats, de leeuwenwelp (Job 28:8 en 41:25, hier vertaald met trots).

En zo zien we dat de getalswaarde 6 niet op zichzelf staat maar alles heeft te maken met de mens.
Heel bewust heb ik gekozen om getalswaarde 6 af te sluiten met de 6 woorden voor leeuw.
Deze studie is een Ode aan de Leeuw van Juda!

De leeuw van Juda in het Oude Testament
Juda of Yehuda is de oorspronkelijke naam van de door een leeuw voorgestelde stam Juda, een van de stammen van Israel. In Genesis, noemt de patriarch Jacob zijn zoon tijdens een zegening een “Gur Aryeh”, Hebreeuws ” גּוּר אַרְיֵה יְהוּדָה” oftewel “jonge leeuw”. (Genesis 49:9)

De leeuw van Juda in het Nieuwe Testament
In de Openbaring van Johannes, de zogenaamde Apocalyps wordt in vers 5:5 de volgende tekst gevonden: “En een van de ouderlingen zeide tot mij: Ween niet; zie, de Leeuw, Die uit den stam van Juda is, de Wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen, en zijn zeven zegelen open te breken. (Openbaring 5)

JEZUS, wat een heerlijke Naam!

De enige waarheid = Jezus heeft jouw vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *