Ik Ben Het Licht van de wereld -2d-

‘Ik ben het licht van de wereld’ (Johannes 8:12)

Licht in het Hebreeuws is אור.
We lezen weer van rechts naar links. Dus Alef, Vav, Reesj.

We zijn nu aangekomen bij Reesj
Reesj. Hebreeuwse betekenis: Hoofd, principe, begin.
Reesj. Geestelijke betekenis: eerste, hoogste, top.
Reesj. Getalswaarde: 200

We gaan net als bij de vorige twee Hebreeuwse letters eerst kijken naar de getalswaarde van het woord Reesj. Het getal 200

Het getal 200 is een 10-voud van het getal 20. Het getal 20 is het getal van de verwachting.
We zien het getal 200 terug in Johannes 6:7 Filippus antwoordde Hem: Voor tweehonderd penningen brood is voor dezen niet genoeg, opdat een iegelijk van hen een weinig neemt.

Het getal 200 staat in verband met het te kort voor iets.
Jozua 7:21 Want ik zag onder den roof een schoon sierlijk Babylonisch overkleed, en tweehonderd sikkelen zilver, en een gouden tong, welk gewicht was vijftig sikkelen; en ik kreeg lust daartoe, en ik nam ze; en zie, zij zijn verborgen in de aarde, in het midden mijner tent, en het zilver daaronder.

Tweehonderd sikkelen zilver waren niet genoeg om Achan te verschonen van de gevolgen van zijn diefstal.

2samuël 14:26 En als hij zijn hoofd beschoor, (nu geschiedde het ten einde van elk jaar, dat hij het beschoor, omdat het hem te zwaar was, zo beschoor hij het), zo woog het haar van zijn hoofd tweehonderd sikkelen, naar des konings gewicht.
2Samuël 18:9 Absalom nu ontmoette voor het aangezicht der knechten Davids; en Absalom reed op een muildier; en als het muildier kwam onder de dichte takken van een groten eik, zo werd zijn hoofd vast aan den eik, dat hij hangen bleef tussen den hemel en tussen de aarde, en het muildier, dat onder hem was, ging door.

Deze geschiedenis laat ons overduidelijk zien dat uiterlijke schoonheid altijd tekortschiet.
Uiterlijke schoonheid heeft in geestelijke zin geen enkele toegevoegde waarde!

Richteren 17:4 Maar hij gaf dat geld aan zijn moeder terug. En zijn moeder nam tweehonderd zilverlingen, en gaf ze den goudsmid, die maakte daarvan een gesneden beeld en een gegoten beeld; dat was in het huis van Micha.
Richteren 18…

Hier lezen we over het feit dat de afgodendienst werd ingevoerd in Israël.
En lezen dat die afgodendienst tot gevolg hebben dat de stammen Dan en Efraïm niet in de lijst uit Openbaring 7 voorkomen.
Zuivere religie is nooit toereikend! Om dat religie dood is. Alleen door het geloof in Jezus Christus is er behoud en rechtvaardiging.
Johannes 11:25 en 26 Jezus zei tot haar: Ik ben de Opstanding en het Leven; die in Mij gelooft zal leven, al was hij ook gestorven; En een iegelijk, die leeft, en in Mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Geloof jij dat?

Ezra 2:65 Behalve hun knechten en hun maagden, die waren zeven duizend driehonderd zeven en dertig; en zij hadden tweehonderd zangers en zangeressen.

Tweehonderd zangers en zangeressen zijn niet genoeg om God tevreden te stellen en in vrede met God te leven. Ook vreugde, blijdschap, en aanbidding schieten tekort hierin.
Alleen het juist omgaan en het toepassen van Gods woord, het leven in gehoorzaamheid aan Jezus Christus kan ons in vrede met God brengen.

We lezen dit in Nehemia 8:5 t/m 9En Ezra, de schriftgeleerde, stond op een hoge houten stoel, die zij tot die zaak gemaakt hadden, en naast hem stond Mattithja, en Sema, en Anaja, en Uria, en Hilkia, en Maaseja, aan zijn rechterhand; en aan zijn linkerhand Pedaja, en Misael, en Malchia, en Hasum, en Hasbaddana, Zacharja en Mesullam. En Ezra opende het boek voor de ogen van het hele volk, want hij was boven al het volk; en als hij het opende, stond al het volk. En Ezra loofde den HEERE, den groten God; en al het volk antwoordde: Amen, amen! met opheffing hunner handen, en neigden zich, en aanbaden den HEERE, met de aangezichten ter aarde. Jesua nu, en Bani, en Serebja, Jamin, Akkub, Sabbethai, Hodia, Maaseja, Kelita, Azaria, Jozabad, Hanan, Pelaja, en de Levieten onderwezen het volk in de wet. En het volk stond op zijn standplaats. En zij lazen in het boek, in de wet Gods, duidelijk; en de zin verklarende, zo maakten zij, dat men het verstond in het lezen.

De presentatie, uiting van aanbidding voldoen niet bij God, ook alle gevoelens die je in je aanbidding uit voldoen niet bij God. Je kan God niet behagen, je niet recht tot God naderen op, in je gevoel!
Alleen echte aanbidders, die God aanbidden in geest en waarheid, worden door God geaccepteerd.

We lezen die in Johannes 4:24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. Amen!

Nu hebben we de getalswaarden van de Hebreeuwse letter Alef, Vav, en Reesj behandeld.
Volgende keer gaan we zien dat deze drie letters rechtstreeks op de Heere Jezus wijzen.
Hij is het licht, en dat wordt bevestigd door heel het woord!

Jezus wat een heerlijke Naam!

De enige waarheid = Jezus geeft jou vrijgemaakt!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *