Ik Ben Het Licht van de wereld -2e-


Licht in het Hebreeuws is אור.
We lezen weer van rechts naar links. Dus Alef, Vav, Reesj.

Vorige keer hebben we de getalswaarden van het woord licht, אור. Bestudeerd.
Getalswaarde 1, 6 en 200.

Nu bestuderen we de betekenissen van de letters zelf en wat de Bijbel hier over zegt.
We beginnen opnieuw met de Alef.

Alef: De Hebreeuwse betekenis is (Hoofd van een) Var = jong rund, Os, familie, vriend.
Alef: Geestelijke betekenis is: JHWH, sterke leider, Eerste.

(Hoofd van een) Var = jong rund, Os.
Dit wijst ons op: sterk, krachtig, en een leider. Nu de Bijbel spreekt over de Heere Jezus als de overste leidsman. Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder van het geloof, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand (ter rechter) van de troon van God. Hebreeën 12:2

En ik zag den hemel geopend; en ziet, een wit paard, en Die op hetzelve zat, was genaamd Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid.
En Zijn ogen waren als een vlam van vuur, en op Zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden; en Hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan Hijzelf.
En Hij was bekleed met een kleed, dat met bloed geverfd was; en Zijn naam wordt genoemd het Woord Gods.
En de heerlegers in den hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed met wit en rein fijn lijnwaad.
En uit Zijn mond ging een scherp zwaard, opdat Hij daarmede de heidenen slaan zou. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren roede; en Hij treedt den wijnpersbak van den wijn van de toorn en de gramschap van de almachtige God.
En Hij heeft op Zijn kleed en op Zijn dij deze Naam geschreven: Koning der koningen, en Heere der heren. Openbaring 19:11 t/m 16

Familie: Want zo wie de wil van Mijn Vader doet, die in de hemelen is, die is mijn broeder, zuster en moeder. Mattheüs 12:50

Vriend: Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden. Jullie zijn Mijn vrienden, zo jullie doen wat Ik u gebied.
Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt. Johannes 15:13, 14 en 15

Door het geloof in Jezus Christus is Hij onze vriend!

JHWH: is het Hebreeuwse woord dat vertaald wordt al `Heer` JHWH verklaart het absolute wezen van God, De Bron van alles, zonder begin en zonder einde!
Eer de bergen geboren waren, en U de aarde en de wereld voortgebracht hadt, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid bent U God. Psalm 90:2

Sterke leider: zie de uitleg hierboven van de Hebreeuwse betekenis.

Eerste: Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, zijn Verlosser, de HEERE van de legermachten: Ik ben de Eerste en Ik ben de Laatste, en buiten Mij is er geen God.
(Jesaja 44:6)

Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde.
(Openbaring 22:13)

Prachtig om Jesaja 44 en openbaring 22 zo naast elkaar te zetten en te zien dat we over dezelfde God spreken! De God van het Oude Verbond is ook de God van het Nieuwe verbond!

Het is prachtig om te zien dat Jezus het licht van de wereld is. En als je dit gaat uitwerken vanuit het Hebreeuws, de taal van God, dat je opnieuw Jezus Christus ziet schitteren in Gods Woord! Dit is alleen mogelijk omdat Jezus Christus Zelf Het Woord is!

In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
Johannes 1:1

Samengevat: Gods Woord leert ons dat Jezus De Eerste en De Laatste is, onze Sterke Leider, dat we Zijn vrienden zijn, Zijn broeders, Zijn zusters, wij Zijn familie zijn.

En dan mogen we nog twee letters gaan bestuderen…

JEZUS WAT EEN HEERLIJKE NAAM!

Volgende keer: De Hebreeuwse en Geestelijke betekenis van de letter Vav.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *