Ik Ben Het Licht van de wereld-2f-


Licht in het Hebreeuws is אור .
We lezen weer van rechts naar links. Dus Alef, Vav, Reesj.

Vorige keer hebben we de getalswaarden van het woord licht, אור. Bestudeerd.
Getalswaarde 1, 6 en 200.

Nu bestuderen we de betekenissen van de letters zelf en wat de Bijbel hier over zegt.
We gaan verder met de letter Vav.

Vav – Hebreewse betekenis: haak, tentpin, spijker.
Vav – Geestelijke betekenis: De Mens. Vast en zeker, vastpinnen.

Als we deze woorden zo lezen dan gaan deze woorden meteen al voor ons leven.
We zien meteen een beeld ontstaan van de Heere Jezus aan het kruis.

We gaan woord voor woord kijken naar wat de Bijbel hier over zegt.

Vav – Hebreeuwse betekenis: Haak, tentpin, spijker.
Hier zien we drie woorden die gemeenschap hebben. Je kan een haak, tentpin en spijker gebruiken om de touwen (scheerlijn) van een tent strak te zetten.

Als je op google zoekt naar tentharingen kom je deze drie mogenlijkheden tegen.
Dit is zo een mooi beeld van onze Heere Jezus Christus, Hij is onze Tent, wij mogen bij hem schuilen, tot rustkomen, gemeenschap met Hem hebben, en daarvoor moest hij aan het kruishout vastgepint worden met spijkers.
Met andere woorden, onze Tent, is verankerd aan het kruis! Natuurlijk heeft dit ook letterlijk plaatsgevonden.
En gekomen zijnde tot de plaats, genaamd Golgotha, welke is gezegd Hoofdschedelplaats,
Gaven zij Hem te drinken edik met gal gemengd; en als Hij die gesmaakt had, wilde Hij niet drinken.
Toen zij nu Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn klederen, het lot werpende; opdat vervuld zou worden, hetgeen gezegd is door den profeet: Zij hebben Mijn klederen onder zich verdeeld, en hebben het lot over Mijn kleding geworpen. Mattheüs 27:33 t/m 35

In het Oude Testament woonde God letterlijk in een tent (*Tabernakel), en als hogepriester tot God moest naderen dan moest hij de tent binnen gaan!

*En Ik zal Mijn tabernakel in het midden van u zetten; en Mijn ziel zal van u niet walgen.
En Ik zal in het midden van u wandelen, en zal u tot een God zijn, en gij zult Mij tot een volk zijn. Leviticus 26:11 en 12
Heel bewust heb ik dit tekstgedeelte gekozen omdat dit een profetie is die direct heenwijst naar de Heere Jezus Christus! In dit schriftgedeelte gaat het over God die in de tent (tabernakel) woont in de woestijn, onder de mensen.
Maar God heeft zijn Zoon de Heere Jezus gezonden (Zijn Tabernakel , tent, schuilplaats) Die heeft letterlijk in het midden van Zijn volk gewandeld, door Zijn offer aan het kruis, en het geloof in Jezus, zal de ziel van God niet meer van zijn volk walgen, en is Hij hun God, en door Jezus Chrisus zijn zij het volk van God.

Maar ook in het Niewe Testament spelen die haak, tentpin en spijker een hoofdrol!
Jezus Christus is voor jouw en mij aan het kruis gehaakt, gepint, gespijkerd, om voor jouw en mij de straf te dragen, en door het geloof in Hem, recht te mogen staan voor God.
Geheiligd en gerechtvaardigt.

Maar het betekend nog meer!
De Bijbel spreekt over ons lichaam als, `aardse tabernakel`.
Want wij weten, dat, zo ons aardse huis deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.
Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde; nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden word.
2Korinthe 5:1 en 4.

Wij mogen de scheerlijnen van onze aardse tabernakel, tent, verankeren in Jezus Christus!
Het kruis van Golgotha, waar Jezus aan het kruishout gespijkerd was, is voor jouw en mij de vrije toegang tot God geworden!

Omdat wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees; En omdat wij hebben een grote Priester over het huis van God; Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid van het geloof, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water. Hebreeën 10:19 t/m 22

Vav – Geestelijke betekenis: De Mens.
Jezus dan kwam uit, dragende de doornenkroon, en het purperen kleed. En Pilatus zeide tot hen: Ziet, de Mens! Johannes 19:5

De Mens Jezus Christus, God geopenbaard in het vlees!
En buiten allen twijfel, de verborgenheid der godzaligheid is groot: God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in den Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. 1Timotheüs 3:16

Vast en zeker: zeker; waarachtig; stellig; waarlijk; vast; feitelijk; beslist; reëel; heus; welzeker; voorzeker; gewis; geheid; ongetwijfeld; onweerlegbaar; onvoorwaardelijk; absoluut; pertinent; vaststaand; volstrekt; ten enenmale; echt; wel degelijk.

De Mens, Jezus Christus, is waarachtig, een feit, zonder twijfel, onweerlegbaar, absoluut, vaststaand!
Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij. Johannes 14:6

Vastpinnen. We hebben in het voorgaande stilgestaan dat de tabernakel, tent vastgepind stond in de woestijn, de tent waar God woonde. Dat Jezus Christus vastgepind is aan het kruis van Golgotha, dat is voor ons de weg geworden en de vrije toegang tot God. En dat wij onze aardse tabernakel, tent, lichaam, mogen verankeren, vastpinnen in en door het geloof in Jezus Christus!

Wat een prachtig beeld weer vanuit de Hebreeuwse taal dat onherroepelijk wijst op de Heere Jezus Christus!

Volgende keer: Reesj. Wat zegt Gods Woord hierover?

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *