Ik Ben Het Licht van de wereld

De context van deze uitspraak van Jezus Christus verteld ons over de overspelige vrouw.
Johannes 8:3 en 4.
De Schriftgeleerden en de Farizeeën brachten deze vrouw bij Jezus om Hem te verzoeken!
Johannes 8:6
Want deze vrouw moest volgens de wet van Mozes gestenigd worden!
Maar Jezus, neder bukkende, schreef met de vinger in de aarde, en zei:” Die van jullie zonder zonde is, werpt de eerste steen op haar. Johannes 8:6 en 7
Dan schrijft Jezus voor de tweede keer in het zand.
En Jezus, Zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zei tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zei: Niemand, Heere! En Jezus zei tot haar: Zo veroordeel Ik u ook niet; ga heen, en zondig niet meer.
Johannes 8:10 en 11
In deze context staat de “Ik Ben” uitspraak van de Heere Jezus.

Nu maak ik even een uitstapje om heel kort in te gaan op wat hier in deze context gebeurd!
Want Jezus vervult hier een profetie! En dat is onder veel te veel gelovigen nog onbekend!

1- HET VERHAAL VAN DE OVERSPELIGE VROUW IS AUTHENTIEK! (betrouwbaar)

En dit zeiden zij, Hem verzoekende, opdat zij iets hadden, om Hem te beschuldigen. Maar Jezus, neder bukkende, schreef met den vinger in de aarde. Johannes 8:6

Dit is een vervulling van Jeremia 17:13 – O HEERE, Israëls Verwachting! allen, die U verlaten, zullen beschaamd worden; en die van mij afwijken, ZULLEN IN DE AARDE GESCHREVEN WORDEN; want zij verlaten den HEERE, den Springader des levenden waters.

Johannes 8:7 t/m 9 – En als zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op, en zei tot hen: Die van jullie zonder zonde is, werpt als eerste de steen op haar. En opnieuw neder bukkende, schreef Hij in de aarde. Maar zij, dit horende, en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na den andere, beginnende van de oudsten tot de laatsten; en Jezus werd alleen gelaten; en de vrouw in het midden staande.

De farizeeën en Schriftgeleerden begrepen nu ook dat zij zondigden, en dan nog wel opzettelijk, want zij probeerden de Heere Jezus in de val te lokken, om Hem aan te klagen.

Vergelijk nu met Lukas 10:20 – Doch verblijdt u daarin niet, dat de geesten u onderworpen zijn; maar verblijdt u veel meer, DAT UW NAMEN GESCHREVEN ZIJN IN DE HEMELEN. Daar staat tegenover dat de afvalligen in de aarde geschreven worden. Dat betekend dat zij, ondanks hun afstammeling van Abraham, hun einde hier op aarde zullen kennen, uitgewist uit het boek des levens, niet opgeschreven in de hemelen. Volgens Psalmen 69:29, Filippenzen 4:3, Hebreeën 12:23 en openbaring 3:5. Eind citaat.

We hebben even de uitspraak van onze Heere Jezus Christus in zijn context gezet om zo te begrijpen waarom Jezus Christus het licht van de wereld is.

En dat gaan we nu verder uitwerken door diepzee te duiken in het woord van God.
We gaan ons focussen op het woord `licht`

Licht in het Hebreeuws is אור.
We lezen weer van rechts naar links. Dus Alef, Vav, Reesj.

Alef-Hebreeuwse betekenis: (Hoofd van een Var) =Jong rund, 0s, Familie, vriend.
Alef-Geestelijke betekenis: Sterke leider, eerste.
Alef-Getalswaarde: 1

Vav-Hebreeuwse betekenis: Haak, tentpin, spijker.
Vav-Geestelijke betekenis: *De mens, vast en zeker, vastpinnen.
Vav- Getalswaarde: *6

Reesj-Hebreeuwse betekenis: Hoofd, pincipe , begin.
Reesj-Geestelijke betekenis: Eerste, hoogste, top.
Reesj-Getalswaarde: 200

De oplettende lezer ziet hier het beeld van Jezus Christus zichtbaar worden.
Nu hebben we al veel stof tot nadenken, en wil ik in deze studie niet nog meer schatten opgraven.

Volgende keer gaan we geweldige schatten opgraven door de getalswaarden te bestuderen en deze getalswaarden te vermenigvuldigen.

Alef = 1 x Vav = 6 x Reesj = 200. Dus 1x2x600=1200. 0 is niks heeft geen waarde dus die halen we eraf hou je het getal 12 over. En het getal 12 is een getal met veel verborgen schatten!

Maar of we daar volgende keer al aan toekomen is de vraag, want de getallen 1,6 en 200 zullen ons allerminst verbazen!

En omdat we niet kunnen zwijgen van de grootheid van onze Heere Jezus Christus, nemen we de tijd om Zijn Grootheid uit te diepen!

JEZUS WAT EEN HEERLIJKE NAAM!
Mensenzoon, Zoon van God, Lam op de troon!

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!
1- Bron: Verhoevenmarc.be

Voor de fanatiekelingen onder ons, elk woord in de Bijbel, met name de Hebreeuwse Bijbel, kan je zo dus uitwerken! Letter voor letter en met de getalswaarden van die letters.
Veel studie plezier!

Zelf beperk ik me tot één woord per uitspraak om er geen eindeloze studie van te maken. 😉
Volgende keer: de Alef met getalswaarde 1…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *