De aarde een globe?

IS DE AARDE ROND OF PLAT?

Alles in de bijbel valt op zijn plaats Jozua 10:13
Alles toetsten wat er in de bijbel staat Handelingen 17:11
Vragen om wijsheid 1 Koningen 3
Gods Geest geeft ons wijsheid Spreuken 2:6

TEKSTEN OVER DE VORM VAN DE AARDE.

Jesaja 40:22 – Hij is het, Die daar zit boven den kloot der aarde, en dezelve inwoners zijn als sprinkhanen; Hij is het, Die de hemelen uitspant als een dunnen doek, en breidt ze uit als een tent, om te bewonen;

STUDIEBIJBEL: De zittende boven de omtrek van de aarde en haar inwoners als de sprinkhanen.
De uitstrekkende als het gordijn/gaas hemel en Hij spreidt ze uit als de tent om te wonen

Studiebijbel uitleg: hug betekent de omtrek van.
hug, dat cirkelvorming aangeeft impliceert hier niet een bolvormige aarde. Die opvattingen komen we in die tijd nog niet tegen, Maar sluit aan bij de voorstelling van het hemelgewelf als een halve koepel boven de aarde.
Job 22:14 – wolken zijn Hem een verberging, dat Hij niet ziet; en Hij bewandelt den omgang der hemelen.
Of bij het rond van de horizon volgends Job 26:10 en spreuken 8:27
Job 26:10 – Hij heeft een gezet perk over het vlakke der wateren rondom afgetekend, tot aan de voleinding toe des lichts met de duisternis.
Spreuken 8:27 – Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar; toen Hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef;
Studiebijbel uitleg: De wijsheid zegt dat ze aanwezig was toen God de hemelen vast stelde en een cirkel trok over de oer oceaan. Hiermee wordt aangeduid dat de grens van het water is bepaald langs de verste horizon. Op deze manier is ook de grens tussen hemel en aarde vastgesteld.

HET GEZICHT VAN DE AARDE/FACE OF THE EARTH:

Exodus 32:12 -Waarom zouden de Egyptenaars spreken, zeggende: in kwaadheid heeft Hij hen uitgevoerd, opdat Hij hen doodde op de bergen en opdat Hij hen vernielde van den aardbodem
Keer af van de hittigheid van uw toorn en laat het u over het kwaad van uw volk berouwen. SV

Wherefore should the Egyptians speak, and say, For mischief did he bring them out, to slay them in the mountains, and to consume them from the face of the earth? Turn from thy fierce wrath, and repent of this evil against thy people. KJ

Waarom zouden zeggen Egypte(naren) zeggende tot kwaad Hij deed hen uitgaan om hen te doden in de bergen en om hen te verdelgen van het aangezicht van de aardbodem voor uw volk
VANUIT HEBREEUWS

Deuteronomium 6: 15: Want de HEERE uw God is een ijverig God in het midden van u; dat de toorn des HEEREN uws Gods tegen u niet ontsteke en Hij u van den aardbodem verdelgt SV

“(For the LORD thy God is a jealous God among you) lest the anger of the LORD thy God be kindled against thee, and destroy thee from off the face of the earth. KJ

Want een God die zich laat gelden de Heer uw God in uw midden opdat niet zal ontbranden de toorn van de Heere uw God tegen u en u zal verdelgen van het aangezicht van de aardbodem.
VANUIT HET HEBREEUWS

Handelingen 17:26 En heeft uit een bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt, om op den gehelen aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd, en de bepalingen van hun woning; SV

And hath made of one blood all nations of men for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation; KJ

Hij heeft gemaakt en uit een bloed elk volk van mensen (om te) wonen op heel het aangezicht (heel (het)aangezicht) van de aarde, vastgesteld hebbend tevoren bestemde (bepaalde) tijdenen de begrenzing van de bewoning van hem.;
VANUIT HET HEBREEUWS

Aant.: Het aangezicht der aarde is oosterse beeldspraak voor het aardoppervlak.

UITSPANSEL SV
Een luchtruim in het midden van de wateren VERTAALD VANUIT HET HEBREEUWS

Genesis 1:6 zegt God dat er een uitspansel (firmament, atmosfeer) moet komen, die scheiding maakt tussen 2 waterniveaus. Het uitspansel krijgt de naam Hemel en daarmee is Gods werk op de 2e dag voltooid.
Met het woord RAQI (luchtruim) wordt GEEN koepel of stolp bedoeld. Alsof dit vers een primitief wereldbeeld schets met een platte aarde die op een wereldzee drijft en daarboven een hemelkoepel. De RAQI ontstaat doordat God 2 waterniveaus van elkaar scheidt. Het woord betekend letterlijk: Dun gemaakt of uitgestrekt, en heeft betrekking op het luchtruim
Aantekening van de Studie Bijbel.

Genesis 1:7 – En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was alzo. SV

And God made the firmament, and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament: and it was so.”KJ

ER WAS DUS WATER BOVEN HET LUCHTRUIM EN ONDER HET LUCHTRUIM VOOR DE ZONDVLOED.

In /aan het luchtruim zijn geplaatst zon, maan en sterren. Om scheiding te maken tussen dag en nacht. Dit zijn dus GEEN planeten!! Genesis 1:14

Job 37:18 Hebt gij met Hem de hemelen uitgespannen, die vast zijn, als een gegoten spiegel?
Let op! Hier is Elihu aan het woord NIET God.
Beeldspraak: Elihu stelt het zich voor als. Aantekeningen van de Studie Bijbel.

Psalm 148:4 Looft Hem, gij hemelen der hemelen! en gij wateren, die boven de hemelen zijt! SV

Hemelen der hemelen is het LUCHTRUIM water boven de hemel, wordt waterhoudende wolken mee bedoeld. Omdat het woord hemel ook gebruikt wordt voor de lucht. Aantekening Studie Bijbel.

Jesaja 40:22 – Hij is het, Die daar zit boven den kloot der aarde, en dezelve inwoners zijn als sprinkhanen; Hij is het, Die de hemelen uitspant als een dunnen doek, en breidt ze uit als een tent, om te bewonen; SV

STUDIEBIJBEL: De zittende boven de omtrek van de aarde en haar inwoners als de sprinkhanen.
De uitstrekkende als het gordijn/gaas hemel en Hij spreidt ze uit als de tent om te wonen

Hiermee wordt bedoeld dat het wolkendek (luchtruim) als een halve koepel boven de aarde is gespannen

Amos 9:6 – Die Zijn opperzalen in den hemel bouwt, en Zijn benden heeft Hij op aarde gefondeerd; Die de wateren der zee roept, en giet ze uit op den aardbodem; Heere is Zijn Naam. SV

De bouwende in de hemel Zijn opgangen/opperzalen/tredenen zijn gewelf op de aarde Hij fundeert haar/het de roepende tot het water van de zee en ze uitgoot op/over de oppervlakte van de aarde. Heere is Zijn naam. Studie Bijbel.

De betekenis van dit vers is onduidelijk. Aantekening Studie Bijbel

Openbaringen 6:14 – En de hemel is weggeweken, als een boek, dat toegerold wordt; en alle bergen en eilanden zijn bewogen uit hun plaatsen. SV

Een verklaring is dat het uitspansel verdwijnt op een vergelijkbare manier waarop men een boekrol oprolt. Hebreeën. 1:12. Het werkwoord apo-chorizo betekent zich afscheiden of gesplitst worden. De achter liggende gedachte lijkt te zijn dat door het verdwijnen van het uitspansel er niks meer is tussen de Heere God en de aarde. De goddeloze mensen op aarde merken nu dat niks hen meer tegen de toorn van God beschermt.
Maar het is ook mogelijk dat hier bedoeld wordt dat de hemel als een reeds gelezen kolom van een boekrol weggerold wordt, zodat er een nieuwe tekst (de nieuwe hemel en de nieuwe aarde), (Openbaring 22:22) zichtbaar wordt. Aantekening Studie Bijbel.

GEVONDEN OP INTERNET:
Https://alchetron.com/Firmament
Het woord “firmament” wordt gebruikt om raqia of raqiya’ ( רקיע ) te vertalen, een woord dat in het Bijbels Hebreeuws wordt gebruikt. Het is afgeleid van de wortel raqa’ ( ) , wat betekent “kloppen of uitspreiden”, bijv. het proces van het maken van een gerecht door een stuk metaal dun te hameren.

Zoals de meeste oude volkeren, geloofden de Hebreeën dat de lucht een stevige koepel was met daarin de zon, de maan en de sterren. Volgens The Jewish Encyclopedia:

De Hebreeërs beschouwden de aarde als een vlakte of een heuvel die als een halve bol in het water zwom. Hierover is het solide hemelgewelf gewelfd. Aan dit gewelf zijn de lichten, de sterren bevestigd. Deze hoogte is zo gering dat vogels ernaartoe kunnen stijgen en over de uitgestrektheid kunnen vliegen.

De Copernicaanse revolutie van de 16e eeuw leidde tot heroverweging van deze zaken. In 1554 stelde Johannes Calvijn voor om “firmament” te interpreteren als wolken. ‘Hij die astronomie en andere verborgen kunsten wil leren, laat hem ergens anders heen gaan’, schreef Calvijn. “Toen het een theoloog werd, moest [Mozes] ons respecteren in plaats van de sterren”, schreef Calvijn. Calvijns
“doctrine van accommodatie” stelde protestanten in staat de bevindingen van de wetenschap te accepteren zonder het gezag van de Schrift te verwerpen.
In 1584 stelde Giordano Bruno een kosmologie zonder firmament voor: een oneindig universum waarin de sterren eigenlijk zonnen zijn met hun eigen planetaire systemen. Nadat Galileo een telescoop begon te gebruiken om de lucht te onderzoeken, werd het moeilijker om te beweren dat de hemel perfect was, zoals de Aristotelische filosofie vereiste.

UITSPANNEN VAN HET FIRMAMENT (ALS EEN TENT):

Psalm104:2-Hij bedekt Zich met het licht, als met een kleed; Hij rekt den hemel uit als een gordijn. SV

In verheven beeldspraak wordt beschreven hoe de Heer de kosmos tot Zijn residentie heeft gemaakt.
Het Hebreeuwse woord betekend tentdoek NBV, Gordijn SV, Tentdak WV, Tentkleed NBV of doek.
Hetzelfde woord wordt gebruikt voor doeken/kleden van de tabernakel. Het betreft hier het uitstrekken van een groot oppervlak waardoor er eronder een ruimte ontstaat volgends Job 8:8 en Jesaja 40:22. Hij is het, die de hemelen uitspant als een dunnen doek, en breidt ze uit als een tent.
Het OT maakt geen onderscheid tussen de begrippen kosmos, hemel en lucht. Ze worden in 1 adem benoemd met het begrip SAMAYIN. Het begrip wordt tevens gebruikt om Gods woonplaats mee aan te duiden. Aantekeningen van de Studie Bijbel.

Job 26:7 – Hij breidt het noorden uit over het woeste; Hij hangt de aarde aan een niet. SV

De aarde heeft een vaste plaats in het niets.
De aarde lijkt in de lucht te hangen en bied een andere voorstelling dan het drijven van de aarde op water volgends vers 5 of dat de aarde en het hemelgewelf steunen op pilaren volgends vers 11.
Dergelijke zegswijze, die elkaar kunnen aanvullen veronderstellen een minder een vormig antiek wereldbeeld dan velen tegenwoordig menen. De TARGUM parafraseert boven het water, zonder dat iets de aarde ondersteund. Aantekeningen Studie Bijbel.

Job 37:1 – Hebt gij met Hem de hemelen uitgespannen, die vast zijn, als een gegoten spiegel? SV
Dit is waarschijnlijk beeldspraak. Elihu stelt zich voor dat.
Aantekening Studie Bijbel.

Jeremia 10:12 Die de aarde gemaakt heeft door Zijn kracht, Die de wereld bereid heeft door Zijn wijsheid, en den hemel uitgebreid door Zijn verstand. SV
God ging niet in het wild weg iets scheppen, Zijn kracht, Zijn wijsheid en Zijn verstand waren betrokken bij het scheppingsplan.

Gods kracht, wijsheid en Zijn inzicht, kunde/ verstand horen bij Zijn scheppende en onderhoudende handelen. En de rol van wijsheid bij het scheppen in Spreuken 8:22-32 Het scheppen van de hemel wordt ook ergens anders voorgesteld als het uitspreiden van een tentdoek. Zie psalm 104:2 en Jesaja 40:22. Aantekening Studie Bijbel.

Ezechiël 1:22- En over de hoofden der dieren was de gelijkenis eens uitspansels, gelijk de verf van het vreselijke kristal, van boven af over hun hoofden uitgespreid. SV

Het woord RAQI gewelf, uitspansel is afgeleid van het wekwoord platslaan, pletten en kan een metalen plaat voorstellen, vlak of gebogen. Voor de vertaling uitspansel zie Genesis 1:6 en 20. De bedoeling is hier wellicht dat dit platform (al dan niet van iets wat op metaal lijkt) zich over de wezen uitstrekt, zoals het uitspansel zich uitstrekt over de aarde. Het woord QERAH betekend ijs. Zie Job 6:16 en 37:10. Aantekening Studie Bijbel.

DE HEMEL IS BOVEN EN DE AARDE IS BENEDEN.

Genesis 6:17 – Want Ik, zie, Ik breng een watervloed over de aarde, om alle vlees, waarin een geest des levens is, van onder den hemel te verderven; al wat op de aarde is, zal omkomen. SV

Genesis 7:19 – En de wateren namen gans zeer de overhand op de aarde, zodat alle hoge bergen, die onder den gansen hemel zijn, bedekt werden. SV

Genesis 49:25 -Van uws vaders God, Die u zal helpen, en van den Almachtige, Die u zal zegenen, met zegeningen des hemels van boven, met zegeningen des afgronds, die daaronder ligt, met zegeningen der borsten en der baarmoeder! SV

Exodus 17:14 – Toen zeide de Heere tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en leg het in de oren van Jozua, dat Ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder den hemel. SV

Exodus 20:4 – Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. SV

Deuteronomium 4:19 – Dat gij ook uw ogen niet opheft naar den hemel, en aanziet de zon, en de maan, en de sterren, des hemels ganse heir; en wordt aangedreven, dat gij u voor die buigt, en hen dient; dewelke de Heere, uw God, aan alle volken onder den ganse hemel heeft uitgedeeld. SV

Deuteronomium 4:39 – Zo zult gij heden weten, en in uw hart hervatten, dat de Heere die God is, boven in den hemel, en onder op de aarde, niemand meer! SV

Deuteronomium 5:8 – Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gelijkenis, van hetgeen boven in den hemel, of onder op de aarde is; of in het water onder de aarde is; SV

Deuteronomium 9:14 – Laat van Mij af, dat Ik hen verdelge, en hun naam van onder den hemel uitdoe; en Ik zal u tot een machtiger en meerder volk maken, dan dit is. SV

Deuteronomium 25:19 – Het zal dan geschieden, als u de Heere, uw God, rust zal gegeven hebben, van al uw vijanden rondom, in het land, dat u de Heere, uw God, ten erve geven zal, om hetzelve erfelijk te bezitten, dat gij de gedachtenis van Amalek van onder den hemel zult uitdelgen; vergeet het niet! SV

Enzovoort….

UITEINDEN EN GRENZEN VAN DE AARDE.

Job 38:5 – Wie heeft haar maten gezet, want gij weet het; of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken? SV

Job 38:5 – Wie stelde vast haar afmeting of u dat weet? Vanuit het Hebreeuws.
De vraag van God is: Beseft Job wie de afmetingen van de wereld zo secuur vastgesteld heeft?
Aantekening Studie Bijbel.

Haar maten =Te weten de maten der aarde. Dat is, omloop of breedte en diepte
SV met kantekeningen.

Job 26:10 – Hij heeft een gezet perk over het vlakke der wateren rondom afgetekend, tot aan de voleinding toe des lichts met de duisternis. SV

Job 26:10 – Hij trok een kring over het wateroppervlak tot waar het licht aan de duisternis grenst. NBG

Job 26:10 – Hij cirkelde een begrenzing van water op/over oppervlakte van uiterste tot licht met duisternis Vanuit het Hebreeuws.

Job 37:3 – Dat zendt Hij rechtuit onder den gangse hemel, en Zijn licht over de einden der aarde.SV
Job 37:3 – Onder heel de hemel laad Hij het gaan/rollen en Zijn licht van de (uit) hoeken over/naar de aarde. Vanuit het Hebreeuws.

Jeremia 25:33 – En de verslagenen des Heeren zullen te dien dage liggen van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde; zij zullen niet beklaagd, noch opgenomen, noch begraven worden; tot mest op den aardbodem zullen zij zijn. SV

Jeremia 25:33 – Vanuit de uiteinde/uitersten van (de) aarde de gewonden van de Heere op de dag die van het einde van de aarde en tot het einde van de aarde zij zullen niet worden betreurd en zij zullen niet worden verzameld en niet worden begraven tot mest op de oppervlakte van de aarde/aardbodem Vanuit het Hebreeuws.

Strong 7097. Qatseh kan je vertalen met: na, grens, rand, rand, rand, einde, oneindig, grens,

Jeremia 51:15 – Als Hij Zijn stem geeft, zo is er een gedruis van wateren in den hemel, en Hij doet de dampen opklimmen van het einde der aarde; Hij maakt de bliksemen met den regen, en doet den wind voortkomen uit Zijn schatkameren. SV

Zelfde Hebreeuwse woord Strong 7097

Spreuken 30:4 – Wie is ten hemel opgeklommen, en nedergedaald? Wie heeft den wind in Zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is Zijn Naam, en hoe is de Naam Zijns Zoons, zo gij het weet? SV

Strong 3605+657+776
776= aarde /land (letterlijk bedoeld)

Deuteronomium 28:64 – En de Heere zal u verstrooien onder alle volken, van het ene einde der aarde tot aan het andere einde der aarde; en aldaar zult gij andere goden dienen, die gij niet gekend hebt, noch uw vaders, hout en steen. SV

Zelfde Hebreeuwse woord Strong 7097

Psalm 65:6 – Vreselijke dingen zult Gij ons in gerechtigheid antwoorden, o God onzes heils! O Vertrouwen aller einden der aarde, en der verre gelegenen aan de zee! SV

Strong 7099 = einden der aarde letterlijk bedoeld

Psalm 135:7 – Hij doet dampen opklimmen van het einde der aarde; Hij maakt de bliksemen met den regen; Hij brengt den wind uit Zijn schatkameren voort. SV

Strong 7097 = einden der aarde letterlijk bedoeld
De MIQSEH `einde, uitersten` van de aarde, volgends Deuteronomium 13:7 Psalm 19:7 en Psalm 61:3

Jesaja 40:28 – Weet gij het niet? Hebt gij niet gehoord, dat de eeuwige God, de Heere, de Schepper van de einden der aarde, noch moede noch mat wordt? Er is geen doorgronding van Zijn verstand.SV

Strong 7098= einde, uiteinden letterlijk bedoeld

Jesaja 42:10 – Zingt den Heere een nieuw lied, Zijn lof van het einde der aarde gij, die ter zee vaart, en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners. SV

Strong 7097 = einden der aarde letterlijk bedoeld

Jesaja 49:6 – zeide Hij: Het is te gering, dat Gij Mij een Knecht zoudt zijn, om op te richten de stammen van Jakob, en om weder te brengen de bewaarden in Israël; Ik heb U ook gegeven tot een Licht der heidenen, om Mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. SV

Strong 7097 = einden der aarde letterlijk bedoeld

Daniel 4:11 – De boom werd groot en sterk; en zijn hoogte reikte aan den hemel, en hij werd gezien tot aan het einde der ganse aarde; SV

Strong 5491 = einde, letterlijk bedoeld

DE AARDE STEUNT OP PILAREN

1Samuël 2:8b – want de grondvesten des aardrijks zijn des Heeren, en Hij heeft de wereld daarop gezet. SV
Hij stelde aarde /fundamenten/zuilen GRONDTEKST

Strong 4690: dragers van de aarde zijn.
Het woord Strong 4690 komt uitsluitend hier en in 1 Samuël 14:5 voor op grond van vergelijking met 14:5 is de vertaling “pilaren” het beste. Deze pilaren moeten in ons vers worden opgevat als de fundamenten van de aarde Aantekening Studie Bijbel

Job 9:6 – Die de aarde beweegt uit haar plaats, dat haar pilaren schudden SV
Strong 5982: poëtisch van de pilaren van de aarde

Psalm 75: 3- Het land en al zijn inwoners waren versmolten; maar ik heb zijn pilaren vastgemaakt. SV
Onduidelijk of dit poëtisch of letterlijk is

DE ZON MAAN EN STERREN ZIJN UNIEK EIGEN LICHTEN:

Psalm 136:7-9 – Dien, Die de grote lichten heeft gemaakt; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
De zon tot heerschappij op den dag; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
De maan en sterren tot heerschappij in den nacht; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. SV

Psalm 147:4 – Hij telt het getal der sterren; Hij noemt ze allen bij namen. SV

Jesaja 13:10 -Want de sterren des hemels en zijn gesternten (sterrenbeelden *) zullen haar licht niet laten lichten; de zon zal verduisterd worden, wanneer zij zal opgaan, en de maan zal haar licht niet laten schijnen.SV
*vanuit Hebreeuws vertaald

Jesaja 30:26 – En het licht der maan zal zijn als het licht der zon, en het licht der zon zal zevenvoudig zijn als het licht van zeven dagen; ten dage als de Heere de breuk Zijns volks zal verbinden, en de wonde, waarmede het geslagen is, genezen. SV

Jesaja 60:19-20- De zon zal u niet meer wezen tot een licht des daags, en tot een glans zal u de maan niet lichten; maar de Heere zal u wezen tot een eeuwig Licht, en uw God tot uw Sierlijkheid.
Uw zon zal niet meer ondergaan, en uw maan zal haar licht niet intrekken; want de Heere zal u tot een eeuwig licht wezen, en de dagen uwer treuring zullen een einde nemen. SV

Jeremia 31:35a- Zo zegt de Heere, Die de zon ten lichte geeft des daags, de ordeningen der maan en der sterren ten lichte des nachts, SV

Ezechiël 32: 7-8 – En als Ik u zal uitblussen, zal Ik den hemel bedekken, en zijn sterren zwart maken; Ik zal de zon met wolken bedekken, en de maan zal haar licht niet laten lichten.
Alle lichtende lichten aan den hemel, die zal Ik om uwentwil zwart maken; en Ik zal een duisternis over uw land maken, spreekt de Heere Heere. SV

Mattheus24:29 – En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden SV

1 Korinthe 1:41 – andere is de heerlijkheid der zon, en een andere is de heerlijkheid der maan, en een andere is de heerlijkheid der sterren; want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster SV

Openbaring 21:23 – En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelve zouden schijnen; want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, en het Lam is haar Kaars. SV

ZON MAAN EN STERREN IN HET FIRMAMENT

Genesis 1:14 – 18 – En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren! En dat zij zijn tot lichten in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde! En het was alzo. God dan maakte die twee grote lichten; dat grote licht tot heerschappij des daags, en dat kleine licht tot heerschappij des nachts; ook de sterren.
En God stelde ze in het uitspansel des hemels, om licht te geven op de aarde.
En om te heersen op den dag, en in den nacht, en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag, dat het goed was. SV

In/aan het luchtruim Vanuit het Hebreeuws vertaald

Openbaring 8:10 – In de derde engel heeft gebazuind, en er is een grote ster, brandende als een fakkel, gevallen uit den hemel, en is gevallen op het derde deel der rivieren, en op de fonteinen der wateren.
En de naam der ster wordt genoemd Alsem; en het derde deel der wateren werd tot alsem; en vele mensen zijn gestorven van de wateren, want zij waren bitter geworden. SV

Ster = komeet, valt uit de hemel. Komt dus NIET uit het heelal!
Aantekening Studie Bijbel

Psalm 8:3 – Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt; SV

Bereid= bevestigd Vanuit het Hebreeuws vertaald.

Mattheus 24:29 – En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. SV
Dit spreekt over reële kosmische gebeurtenissen en is dus GEEN beeldspraak.
Aantekening Studie Bijbel.

Markus 13:25 – En de sterren des hemels zullen daaruit vallen, en de krachten, die in de hemelen zijn, zullen bewogen worden. SV

Daaruit vallende = zullen zijn uit de hemel, er uit vallende Vanuit het Hebreeuws vertaald.

PLANETEN

Het woord planeten komt maar 1 keer in de Bijbel voor en is verkeerd vertaald

2 Koningen 23:5 – Daartoe schafte hij de Chemarim af, die de koningen van Juda gesteld hadden, opdat men roken zou op de hoogten, in de steden van Juda, en rondom Jeruzalem, mitsgaders, die voor Baal, de zon, en de maan, en de andere planeten, en al het heir des hemels rookten. SV

Planeten = sterrenbeelden Vanuit het Hebreeuws vertaald.
Strong 4208 – sterrenbeelden

Handelingen 14:12 En zij noemden Barnabas Jupiter, en Paulus Mercurius, omdat hij het woord voerde. SV

Jupiter = Zeus en Mercurius = Hermes Vanuit het Grieks vertaald.
Jupiter en Mercurius waren romeinse namen voor Zeus en Hermes.
Dit waren goden volgends een bekende mythe waar de inwoners in Liqkaonie sterk in geloofden
En daarom Paulus en Barnabas voor deze goden aanzagen.

DE AARDE GEGRONDVEST STRONG 3245

Psalm 24:2 – Want Hij heeft ze gegrond op de zeeën, en heeft ze gevestigd op de rivieren SV

1 Smauel2:8 – Hij verheft den geringe uit het stof, en den nooddruftige verhoogt Hij uit den drek, om te doen zitten bij de vorsten, dat Hij hen den stoel der ere doe beërven; want de grondvesten des aardrijks zijn des Heeren, en Hij heeft de wereld daarop gezet. SV

Job 38:4-6 – Waar waart gij, toen Ik de aarde grondde? Geef het te kennen, indien gij kloek van verstand zijt. Wie heeft haar maten gezet, want gij weet het; of wie heeft over haar een richtsnoer getrokken? Waarop zijn haar grondvesten nedergezonken, of wie heeft haar hoeksteen gelegd? SV

Psalm 104:4-6 -Hij maakt Zijn engelen geesten, Zijn dienaars tot een vlammend vuur.
Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten; zij zal nimmermeer noch eeuwig lijk wankelen.
Gij hadt ze met den afgrond als een kleed overdekt; de wateren stonden boven de bergen. SV

Ter illustratie vermeld psalm 24:2 het vaststellen als de bewoonbare aarde als scheppingsactiviteit van God. De aarde wordt voorgesteld als een bouwsel wat fundamenten heeft om vast te staan op de zeeën volgends psalm 136:6 en de stromen volgends psalm 24:2
Aantekening Studie Bijbel.

TROON VAN GOD Ezechiël 1

Ezechiël 1:25-26 – En er geschiedde een stem van boven het uitspansel, hetwelk boven hun hoofden was, als zij stonden, en hun vleugelen neergelaten hadden.
En boven het uitspansel, hetwelk was boven hun hoofden, was de gelijkenis eens troons, als de gedaante van een saffiersteen; en op de gelijkenis des troons was de gelijkenis als de gedaante eens mensen, daarboven op zijnde. SV

Er klinkt een geluid, of een stem van boven het platform. Het gaat hier waarschijnlijk om de stem van God. Op het platform staat iets van een troon en daarop ziet hij iemand die eruitziet als een mens. Het lijkt op een troon maar dan 1 die gemaakt is van lazuursteen, een zeer kostbare edelsteen de kleur ervan is diepblauw als de hemel. Aantekening Studie Bijbel.

Ezechiël 10:1 – Daarna zag ik, en ziet, boven het uitspansel, hetwelk was over het hoofd der cherubs, was als een saffiersteen, als de gedaante van de gelijkenis eens troons; en Hij verscheen op dezelve.SV

Ezechiël ziet opnieuw een platform met een troon erop. Aantekening Studie Bijbel.

Openbaring 4:6 – En voor den troon was een glazen zee, kristal gelijk. En in het midden des troons, en rondom den troon, vier dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren. SV

Die zee bestaat niet uit water maar uit glas volgends openbaringen 15:2. We hebben hier een toespeling op Ezechiël 1:22 waar de profeet boven de 4 wezens iets ziet wat lijkt op een uitspansel van kristal. De woorden glazen zee doen denken aan het grote koperen wasvat in de tempel, dat ook wel de zee wordt genoemd. 1 kon 7:23-26, 2 kon 25:13. Het werd wel beschouwd als een afbeelding van de wateren boven het uitspansel Genesis 1:6-7, psalm 104:3, Psalm 148:4.
Glas was destijds meestal donker; glas met de helderheid van kristal was zo duur dat alleen koningen dit zich konden veroorloven. Door haar pracht en grote drukt deze zee Gods verhevenheid uit.
Aantekening Studie Bijbel.

Vertaling vanuit Hebreeuws komt overeen met SV.

Mattheüs 19:28 – En Jezus zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal gezeten zijn op den troon Zijner heerlijkheid, dat gij ook zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf geslachten Israëls. SV

Openbaring 3:21- Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon SV

Met het Griekse woord THRONOS wordt in bovenstaande verzen bedoeld: aan de Messias, de partner en assistent in de goddelijke bediening

Hebreeën 1:8 – Maar tot den Zoon zegt Hij: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid; de scepter Uws koninkrijks is een rechte scepter. SV

Met het Griekse woord THRONOS wordt hier bedoeld: de Goddelijke kracht die aan Christus toebehoort.

Mattheüs 5:34+35 – Maar Ik zeg u: Zweert ganselijk niet, noch bij den hemel, omdat hij is de troon Gods;
Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten; noch bij Jeruzalem, omdat zij is de stad des groten Konings; SV

Hebreeën 8:1 – De hoofdsom nu der dingen, waarvan wij spreken, is, dat wij hebben zodanige Hogepriester, Die gezeten is aan de rechterhand van den troon der Majesteit in de hemelen: SV

Openbaring 1:4 – Johannes aan de zeven Gemeenten, die in Azië zijn: genade zij u en vrede van Hem, Die is, en Die was, en Die komen zal; en van de zeven geesten, die voor Zijn troon zijn; SV

Met het Griekse woord THRONOU wordt in bovenstaande verzen bedoeld: figuurlijk, tot God, de bestuurder van de wereld of letterlijk: een troon, zetel, d.w.z. een staatsstoel met een voetenbank; toegewezen in het NT aan koningen, vandaar, door metonymie, voor koninklijke macht, royalty.

Openbaring 4+5 – Deze hoofdstukken moeten letterlijk worden opgevat.

Het boek Openbaringen gebruikt meer dan 40 maal het woord Troon als symbool van Gods soevereiniteit, waardigheid en heerschappij. Deze indrukwekkende troon heeft een speciale positie in de hemel, want alle wezens die Johannes verder ziet staan rondom de troon.

ZITTENDE OP DE TROON.
Deze omschrijving komt 7 maal voor in Openbaring: Openbaring 5:1, 7, 13; 6:16; 7:15; 21:5.
En benadrukt Gods absolute gezag.
Aantekening Studie Bijbel

Openbaring 7:10,11,15en 17- Gaat over een letterlijke troon.

Openbaring 12:5 – En zij baarde een mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede; en haar kind werd weggerukt tot God en Zijn troon. SV

Openbaring 14:3 – En zij zongen als een nieuw gezang voor den troon, en voor de vier dieren, en de ouderlingen; en niemand kon dat gezang leren, dan de honderd vier en veertig duizend, die van de aarde gekocht waren. SV

Openbaring 14:5 – En in hun mond is geen bedrog gevonden; want zij zijn onberispelijk voor den troon van God SV

Openbaring 16:17 – En de zevende engel goot zijn fiool uit in de lucht; en er kwam een grote stem uit den tempel des hemels, van den troon, zeggende: Het is geschied. SV

Openbaring 19:4+5 – En de vier en twintig ouderlingen, en de vier dieren vielen neder, en aanbaden God, Die op den troon zat (zittende Hebreeuws), zeggende: Amen, Halleluja!
En een stem kwam ui/ vanaf den troon, zeggende: Looft onzen God, gij al Zijn dienstknechten, en gij, die Hem vreest, beiden klein en groot!

Openbaring 20:11 – En ik zag een groten witten troon, en Degene, Die daarop zat, van Wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloden, en geen plaats is voor die gevonden. SV
Troon is letterlijk
De aarde en de hemel wegvloden – Is niet in absolute zin op te vatten alsof de hele kosmos in het niets verdween en het laatste oordeel in het luchtledige plaatsvindt. Het is een strekking van de beeldspraak dat niks verborgen kan blijven voor de majestueuze verschijning van God.
Aantekening Studie Bijbel.

Openb. 21:5 – En Die op den troon zat, zeide: Ziet, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zeide tot mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en getrouw SV

Openb. 22:1 – En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit den troon Gods, en des Lams. SV
Openb. 22: 3 – En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn; en de troon Gods en des Lams zal daarin zijn, en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen. SV

De bovenstaande teksten uit Openbaringen gaan over een LETTERLIJKE TROON. Zo blijkt uit de grondtekst (Griekse grondtekst)

Hebreeën 4:16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd SV
LETTERLIJKE TROON

WAAR STAAT DE TROON VAN GOD?

Jesaja 14: 13 En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden.
14 Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden SV
Waarschijnlijk letterlijk

Jesaja 66:1-Alzo zegt de Heere: De hemel is Mijn troon, en de aarde is de voetbank Mijner voeten; waar zou dat huis zijn, dat gijlieden Mij zoudt bouwen, en waar is de plaats Mijner rust? SV

De hemel is Gods troon. Hij zit boven de bovenste wolken. Letterlijk
De aarde is de voetbank= Beeld voor een overwonnen vijand waar de koning zijn voeten op kan laten rusten. (Satan is koning van de aarde en een overwonnen vijand door christus dood en opstanding)
Aantekening Studie Bijbel.

AARDE IS DE VOETBANK

Jesaja 66:1- zie bovenstaande aantekening. Zinnebeeldig
Mattheüs 5:35a – Noch bij de aarde, omdat zij is de voetbank Zijner voeten SV zinnebeeldig
Handelingen 7:49a – De hemel is Mij een troon, en de aarde een voetbank Mijner voeten SV zinnebeeldig
Bij beide bovenstaande verzen wordt verwezen naar Jesaja 66:1.

CONCLUSIE:
De aarde heeft een vaste plaats in het niets.
Het heeft een fundament en is gegrondvest.
De hemel is uitgespannen als een tent/ koepel/kleed daar binnen in bevinden zich zon maan en sterren.
Zon, maan en sterren schijnen allemaal hun eigen licht.
Boven de hemel in het noorden is een soort platform waar de troon van God op staat.
De aarde is cirkelvormig.
In de bijbel wordt niet gesproken over planeten in het heelal.

De enige waarheid = Jezus heeft jou vrijgemaakt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *