De Heilige Geest, waarom en hoe?

Uit Geest geboren.

Wat bedoelde de Heere Jezus met Johannes 3:5?
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk Gods niet ingaan.

Afbeelding van Gerd Altmann via Pixabay

We moeten geboren worden uit Geest. Anders kunnen we het koninkrijk van God niet ingaan.
Geest vertaald vanuit de grondtekst het Grieks. Strong 4151 – (πνεῦμα) Pneuma.
1.Een luchtbeweging (een zacht windje) 1a.) van de wind, vandaar de wind zelf 1b.) De adem van de neusgaten of mond. 2 De geest d.w.z. het levensbeginsel waardoor het lichaam bezield wordt 2a) De redelijk geest, het vermogen waardoor het menselijk wezen voelt, denkt, beslist 2b) De ziel 3 Een Geest d.w.z. een eenvoudige kern, ontdaan van alle of tenminste alle grovere materie, en met het vermogen te kennen, te verlangen, te beslissen en te handelen 3a) Een leven gevende geest. Een menselijke ziel die het lichaam verlaten heeft. Een geest hoger dan de mens maar lager dan God, d.w.z. een engel 3c1) Gebruikt van demonen of boze geesten, die naar men meent de lichamen van mensen bewonen 3c2) De geestelijke natuur van Christus, hoger dan de hoogste engelen en gelijk aan God, de Goddelijke natuur van Christus 4 van God 4a) Gods macht en handelen, in gedachten te onderscheiden en Zijn wezen op zich zelf beschouwd 4a1) aanwijsbaar in de loop der gebeurtenissen 4a2 Door zijn invloed op de zielen, die in theocratische lichaam (de gemeente) alle hogere geestelijke gaven en zegeningen voortbrengt 4a3 De derde Persoon van de die eenheid de Heilige Geest 5 De gezindheid of invloed die de ziel van iedereen vult en bestuurt. De doeltreffende bron van ieder vermogen, gevoel, verlangen, enz.

Strong 4154 – (πνέω) pneo.
ww, een grondwoord, 1 blazen, adem halen 1a) van de wind.

(πνεῦμα) Pneuma – Geest. Direct vertaald uit het woordenboek Grieks-Nederlands , met alle woorden in Septuaginta en Nieuwe Testament. Lexicon.

(πνεῦμα) Pneuma – Geest. … Levensgeest, levensadem, geestkracht, ziel. Geest van mens of godheid, inspiratie. Geestelijk (bovennatuurlijk) wezen. Geestesgave. Geest, gemoed, gezindheid.
Besnijdenis in de Geest; Romeinen 2:29.
aanbidden in Geestkracht; Johannes 4:23 en 24.
Geest afkomstig van God en aanduiding van God, God is Geest; Johannes 4:24.
Geest van God; Mattheüs 3:16, 12:28, Handelingen 2:17, 18, Romeinen 8:9, 14,
1 Korinthe 2:10.
Geest des Heeren; Lukas 4:18 en Handelingen 5:32. Geest van de Vader; Mattheüs 10:20.
De Geest van Jezus, van Christus, of van Jezus Christus, of van de Zoon van God.
Handelingen 16:7, Romeinen 8:9, Galaten 4:6, Filippenzen 1:19, 1 Petrus 1:11.
De Heilige Geest; Mattheüs 12:32, Lukas 3:22, Handelingen 1:8, 15:28, 16:6.
Geest der Heiliging; Romeinen 1:4.
Geest van de waarheid of de waarachtigheid; Johannes 14:17, 15:26, 16:13, 1 Johannes 4:6.
Geest van het leven; Romeinen 8:2.
Geest van aanneming tot zonen en dochters; Romeinen 8:15.
Geest van geloof; 2 Korinthe 4:13.
Geest van wijsheid en openbaring; Efeze 1:17.
Geest van Genade; Hebreeën 10:29.
Geest van profetie; Openbaring 19:10.
Geest, behorend tot een hoger levenssfeer, waartoe men kan opklimmen in een extatische toestand; in de geest, in geestvervoering. Openbaring 1:10, 4:2, 17:3, 21:10.
Een *transcendente kracht van God die van buitenaf in de mens werkt. Mattheüs 4:1, 12:28, 22:43, Markus 12:36, Lukas 2:26, Handelingen 5:3, 10:19, 11:12, 15:28, 16:6, 19:2, 20:22, 21:4, 28:25, Romeinen 8:16, Efeze 4:30, 1 Timotheüs 4:1, Hebreeën 2:4, 3:7, 9:8, 2 Petrus 1:21, Openbaring 2:7.

*Transcendentie betekent ‘overstijgen’ of ‘klimmen’ . De ervaring gaat over het uitstijgen boven de dagelijkse realiteit, zodat we een hogere werkelijkheid – iets van het grote mysterie – ervaren.

Vertrouw niet iedere geestesadem maar beproef de geesten! 1 Johannes 4:1, 4:2, 1 Korinthe 12:10, Openbaring 22:7.

Heel bewust ben ik deze studie begonnen met wat de Schrift zegt vanuit de grondtaal (Grieks) om vanaf een stevig fundament, de waarheid over de Geest op te bouwen en te laten zien waarom het zo van levensbelang is om uit de Geest geboren te worden.

En de HEERE God gebood de mens, zeggende: Van allen boom van deze hof zal je vrijelijk eten;
Maar van de boom van kennis van goed en van kwaad, daarvan zal je niet eten; want op die dag, als je daarvan eten, zal je de dood sterven. Genesis 2:16 en 17

En de vrouw zag, dat die boom goed was tot spijs, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, een boom, die begeerlijk was om verstandig te maken; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook haar man met haar, en hij at.
Toen werden hun beide ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijg boombladeren samen, en maakten zich schorten.
En zij hoorden de stem van de HEERE God, wandelende in de hof, aan de wind overdag. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den HEERE God, in het midden van het geboomte van de hof.
En de HEERE God riep Adam, en zei tot hem: Waar ben je?
En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.
En Hij zei: Wie heeft u te kennen gegeven, dat je naakt bent? Hebt jij van dien boom gegeten, van welken Ik u gebood, dat je daarvan niet eten zou?
Toen zei Adam: De vrouw, die U bij mij gegeven hebt, die heeft mij van die boom gegeven, en ik heb gegeten. Genesis 3:6 t/m 12

En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enigen waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt. Johannes 17:3

Hoe was de staat van Adam en Eva in de Hof?
Op de eerste plaats waren Adam en Eva geschapen naar het beeld van God zelf!
En God zei: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen van de zee, en over het gevogelte van de hemel, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. Genesis 1: 26 en 27

De Bijbel zegt hier niet veel over maar we kunnen opmaken uit wat er geschreven staat dat Adam en Eva wandelde met God.
Dan begrijpen we meteen wat God met de mens voor had, God schiep / creëerde de mens als een *relationeel wezen, en wel op de eerste plaats om een relatie aan te gaan met Hem zelf. Het is treffend om de eerste tekst in de Bijbel waar over ‘wandelen’ wordt gesproken (Gen. 3:8), te vergelijken met de laatste tekst die over ‘wandelen’ spreekt (Openb. 21:24). Beide keren gaat het erom dat er een relatie is tussen God en de mensen.
We lezen in Genesis 3:8 dat de Heere God in de hof wandelde. Kennelijk was het Zijn gewoonte in de avondkoelte naar de mens toe te komen. Adam en Eva herkenden meteen het geluid van de Heere God, Die wandelde in de hof.

*De mens is per definitie een relationeel wezen. Hij wordt en is mens doordat hij op een bepaalde wijze met andere mensen in relatie staat. Hij ontwikkelt zich dan ook optimaal als hij zich met anderen, met de wereld en het leven veilig verbonden voelt.

1- Adam en Eva waren geschapen naar het beeld van God.
Op de eerste plaats lezen we dat God de mens heeft geschapen als man en vrouw.
Man en vrouw schiep Hij hen, en zegende ze, en noemde hun naam Mens, op de dag als zij geschapen werden. Genesis 5:2

Zowel de man als de vrouw zijn naar het evenbeeld van God geschapen. Dit laat ons zien dat God Geest is en zowel mannelijk als vrouwelijke eigenschappen heeft.
Johannes 4:24 en Jesaja 66:10 t/m 13

We kennen de openbaringen van God als Vader, Zoon en Heilige Geest. En deze drie openbaringen is één God. 1 Johannes 5:7
Wij zijn geschapen als Geest ziel en lichaam, wij zijn één persoon. 1 Thessalonicenzen 5:23

In Genesis 1: 26 en 27 worden twee woorden gebruikt voor beeld en gelijkenis. De Hebreeuwse woorden die hier voor gebruikt zijn is tselem en demut.
Het is eerste woord tselem betekend meestal afbeelding, maar kan ook schaduw betekenen.
Het tweede woord demut duid aan dat iets op iets anders lijkt, en word ook gebruikt als afbeelding of kopie. De mens word gemaakt als beeld van God of iemand die op God lijkt.

Hoe het begon.
En de Heere God had de mens geformeerd uit het stof van de aarde, en in zijn neusgaten geblazen de adem van het leven; alzo werd de mens tot een levende ziel. Genesis 2:7

De Geest van God Zelf maakte de mens tot een levende ziel.
De mens leefde in harmonie met God ze waren één.

En de HEERE God gebood de mens, zeggende: Van allen boom van deze hof zal je vrijelijk eten;
Maar van de boom van kennis van goed en van kwaad, daarvan zal je niet eten; want op die dag, als je daarvan eten, zal je de dood sterven. Genesis 2:16 en 17

Maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof is, heeft God gezegd: Jij zal van die niet eten, noch die aanroeren, opdat Jij niet sterft. Genesis 3:3

Wat we moeten begrijpen is dat toen Adam en Eva van de boom gegeten hadden dat de connectie, relatie tussen de mens en God werd verbroken, ze waren niet meer gelijk aan God want ze hadden gezondigd. hun Geest (de Geest van God Zelf, Heilige Geest) was weg.
Dit had tot gevolg dat de mens ook niet meer eeuwig leefde. De Geest van God was niet alleen weg uit de mens, ook het lichaam was niet meer volmaakt omdat de volmaakte Geest er uit ging. En dat zorgde er voor dat er een zondige, ongehoorzame geest over bleef!
De Geest van God scheidde met onze geest waardoor onze geest zondig werd en de (eeuwige) dood waardig, waardoor de mens in een scheiding leefde met God.

Toen werden hun beide ogen geopend, en zij werden gewaar, dat zij naakt waren; en zij hechtten vijg boombladeren samen, en maakten zich schorten.
En zij hoorden de stem van de Heere God, wandelende in de hof, aan de wind overdag. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den Heere God, in het midden van het geboomte van de hof. En de Heere God riep Adam, en zei tot hem: Waar ben je?
En hij zei: Ik hoorde Uw stem in de hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij.
En Hij zei: Wie heeft je te kennen gegeven, dat je naakt bent? Hebt jij van die boom gegeten, van welken Ik u gebood, dat jij daarvan niet eten zou? Genesis 3:7 t/m 11

De mens krijgt ineens een grotere kennis: kennis van wat er werkelijk gebeurde. Kennis van zichzelf en een gevoel van vervreemding als man en vrouw ten opzichte van elkaar en van God. De autonome kennis van zelfbeschikking brengt geen vreugde. De onschuld van Genesis 2:25 was verdwenen.
De mensen verbergen zich ten opzichte van elkaar (door de vijgenboom bladeren) en ten opzichte van God.

Wat was de reden dat de mens zich verborg voor God en elkaar?
Ze waren geestelijk gestorven! Ze leefde door de adem van leven in hun neusgaten geblazen, maar het een zijn met God door de Geest van God, de Heilige Geest, was verbroken!
Hier gebeurde het omgekeerde van een weder geboorte! Van naar het beeld en gelijkenis van God geschapen, moesten Adam en Eva sterven, de Heilige Geest, de levendmakende Geest, stierf in Adam en Eva. Alleen de geest van de adem van God leefde in Adam en Eva, waardoor ze wel konden blijven leven maar ten diepste gescheiden van God.

Ook toen wij dood (Gen 2:16 en 17 en Gen 3:3) waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (wedergeboorte) (uit genade zijn wij zalig geworden), En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van Zijn genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Efeze 2:5 t/m 7

Johannes zegt, “Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.” (eeuwig leven of eeuwige dood) Mattheus 3:11.

We hebben in de vorige studies gezien dat we alleen door wedergeboorte zicht krijgen op het koninkrijk van God en het binnen kunnen gaan. (Johannes 3:3 en 5)
We hebben gezien dat wedergeboorte bestaat uit bekering, geloof, geboren worden uit water (doop) en Heilige Geest.

Zonde is ongehoorzaamheid, de mens was ongehoorzaam aan God.

Uw overtredingen zijn het die scheiding maken tussen u en uw God en uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort. (Jesaja 59:2)
Door de zondeval uit Genesis drie is het onmogelijk geworden om door Gods Geest geleid geworden. Om de Heilige Geest inwonend te hebben. In het Oude Verbond was de Geest van God wel in periodes op de mensen. Maar dat was een komen-en-gaan van de Heilige Geest.
Daarom bad David ook; Verberg Uw aangezicht van mijn zonden, en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God! en vernieuw in het binnenste van mij een vasten geest. Verwerp mij niet van Uw aangezicht, en neem Uw Heiligen Geest niet van mij.
Psalm 51:11 t/m 13

Ook vandaag als niet opnieuw geboren mensen missen we de nabijheid van God door onze Zonden, zonde, ongehoorzaamheid.

Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid. (Romeinen 3:23)

Waarom geboren worden uit Geest?
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar (= amen, amen) zeg Ik je: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk van God niet ingaan.
Johannes 3:5

Waarom kunnen we het koninkrijk van God niet binnen gaan, als we niet geboren zijn uit Geest?
(Omdat) Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees; en hetgeen uit de Geest geboren is, dat is geest.

Na bekering, geloof en gedoopt te zijn, zijn wij nog steeds alleen uit (het) vlees geboren!
Het is nog steeds een onvolledige / onvolmaakte geboorte!

Wanneer zijn wij kinderen van God?
Gods Woord leert ons: Want zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Romeinen 8:14

Maar als het geloof gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester.
Want wij zijn allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus.
Want zovelen als jullie in Christus gedoopt zijn, hebben jullie Christus aangedaan.
Galaten 3:25-28

Hoe dan? Wat is dan het kantelpunt van het oude en Nieuwe Verbond?
Jezus Christus!

God, voortijds (in vroegere tijd) veelal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten (Oude Verbond), heeft in deze laatste dagen (Nieuwe Verbond) tot ons gesproken door de Zoon;
Welke Hij gesteld heeft tot een Erfgenaam van alles, door Welke Hij ook de wereld gemaakt heeft;
Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinigmaking onzer zonden door Zichzelf te weeg gebracht heeft, is gezeten ter rechter der Majesteit in de hoogste hemelen; Zoveel treffelijker geworden dan de engelen, als Hij uitnemender Naam boven hen geërfd heeft.
Hebreeën 1:1 t/m 4

Wanneer is het Nieuwe verbond in werking getreden?
Met het sterven van de Heere Jezus Christus.

En daarom is Hij (Jezus) de Middelaar van het Nieuwe Testament (Verbond), opdat, de dood daartussen gekomen zijnde, tot verzoening van de overtredingen, die onder het eerste testament waren, degenen, die geroepen zijn, de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen zouden.
Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de dood van de testamentmaker er tussen komt; Want een testament is vast in de doden, omdat het nog geen kracht heeft, wanneer de testamentmaker leeft. Daarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd.
Hebreeën 9:15 t/m 18

En Hij nam de drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun die, zeggende: Drinkt allen daaruit;
Want dat is Mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving van de zonden. Mattheus 26:27-28

En dat zet de weg open tot de uitstorting van de Heilige Geest!

Johannes zegt, “Ik doop jullie wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal jullie dopen met de Heilige Geest en met vuur.” (eeuwig leven of eeuwige dood) Mattheus 3:11.

Waarom geboren worden uit Geest?
Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar (met klem) zeg Ik je: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk van God niet ingaan.
Johannes 3:5

Omdat we voor onze wedergeboorte dood zijn in onze zonden en misdaden, onze geest is gescheiden van de levendmakende Geest van Christus.

Onder welke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden van ons vlees, doende den wil van het vlees en de gedachten; en wij waren van nature kinderen van de toorn, gelijk ook de anderen; Efeze 2:3

Maar!
Niet dat wij van onszelf bekwaam zijn iets te denken, als uit onszelf; maar onze bekwaamheid is uit God;
Die ons ook bekwaam gemaakt heeft, om dienaars te zijn van het Nieuwe Testament, niet de letter (Oude Testament), maar door de Geest (Nieuwe Testament); want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. 2 Korinthe 3:5 en 6

Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de Geest. 1 Petrus 3:18

De Geest tot aanneming.
Zo is er dan nu geen verdoemenis voor die genen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.
Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en de dood.
Want hetgeen de wet onmogelijk was, omdat zij door het vlees krachteloos was, heeft God, Zijn Zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees.
Opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.
Want die naar het vlees zijn, bedenken, dat vlees is; maar die naar de Geest zijn, bedenken, wat van de Geest is.
Want het bedenken van vlees is de dood; maar het bedenken van de Geest is het leven en vrede;
Daarom dat het bedenken wat vlees is, vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich de wet van God niet; want het kan ook niet.
En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen.
Maar jullie zijn niet in het vlees, maar in de Geest, zo anders de Geest Gods in jullie woont. Maar zo iemand de Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.
En indien Christus in jullie is, zo is wel het lichaam dood om de zonden wil; maar de geest is leven om de gerechtigheid wil.
En indien de Geest Die genen, Die Jezus uit de doden opgewekt heeft, in jullie woont, zo zal Hij, Die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook jullie sterfelijke lichamen levend maken, door Zijn Geest, Die in jullie woont.
Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees, om naar het vlees te leven.
Want indien jullie naar het vlees leven, zo zullen jullie sterven; maar indien jullie door de Geest de werkingen van het lichaam doodt, zo zullen jullie leven.
Want zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God.
Want jullie hebben niet ontvangen de Geest van dienstbaarheid wederom tot vreze; maar jullie hebben ontvangen de Geest van aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!
Dezelve Geest getuigt met onzen geest, dat wij kinderen Gods zijn.
En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen, erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus; zo wij anders met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.
Romeinen 8:1 t/m 17

Hoe ontvangen wij de Heiligen Geest?
En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de Geest;
Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalm-zingende de Heere in uw hart;
Dankende te allen tijd over alle dingen God en de Vader, in de Naam van onzen Heere Jezus Christus; Elkaar onderdanig zijnde in de vreze van God. Efeze 5:18 t/m 21

Hoe worden wij vervuld met de Heilige Geest?
En Petrus zei tot hen: Bekeert u, en iedereen van jullie worden gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en jullie zullen de gave van de Heilige Geest ontvangen.
Handelingen 2:38

We zien in Handelingen 3 manieren hoe de Geest word uitgestort.

1- Pinksteren = éénmalig!
En als de dag van het Pinkster feest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen.
En er geschiedde haastig uit de hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen, gedreven wind, en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.
En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen.
En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Handelingen 2:1 t/m 4

2- Door het gepredikte Woord.
Dezen geven getuigenis al de profeten, dat iedereen, die in Hem gelooft, vergeving van de zonden ontvangen zal door Zijn Naam.
Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen, die het Woord hoorden.
En de gelovigen, die uit de besnijdenis waren, zovelen als met Petrus gekomen waren, ontzetten zich, dat de gave van de Heiligen Geest ook op de heidenen uitgestort werd.
Want zij hoorden hen spreken met vreemde talen, en God groot maken. Toen antwoordde Petrus:
Kan ook iemand het water weren, dat dezen niet gedoopt zouden worden, welke den Heiligen Geest ontvangen hebben, gelijk als ook wij?
En hij beval, dat zij zouden gedoopt worden in den Naam des Heeren. Toen baden zij hem, dat hij enige dagen bij hen wilde blijven. Handelingen 10:43 t/m 48

3- Door handoplegging.
En het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus, de bovenste delen van het doorreisd hebbende, te Efeze kwam; en enige discipelen aldaar vindende,
Zei hij tot hen: Hebben jullie de Heiligen Geest ontvangen, als jullie geloofd hebben? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is.
En hij zei tot hen: Waarin zijn jullie dan gedoopt? En zij zeiden: In den doop van Johannes.
Maar Paulus zei: Johannes heeft wel gedoopt de doop van de bekering, zeggende tot het volk, dat zij geloven zouden in Diegene, Die na hem kwam, dat is, in Christus Jezus.
En die hem hoorden werden gedoopt in den Naam van de Heere Jezus.
En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden. Handelingen 19:1 t/m 6

Ontvangen wij de Heilige Geest door de doop?
En Petrus zei tot hen: Bekeert u, en iedereen van jullie worden gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en jullie zullen de gave van de Heilige Geest ontvangen.
Handelingen 2:38

Nee want hier zien we dus dat het niet door de doop komt maar door handoplegging.
Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God, en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, beiden, mannen en vrouwen.
En Simon geloofde ook zelf, en gedoopt zijnde, bleef gedurig bij Filippus; en ziende de tekenen en grote krachten, die er geschiedden, ontzette hij zich.
Als nu de apostelen, die te Jeruzalem waren, hoorden, dat Samaria het Woord Gods aangenomen had, zonden zij tot hen Petrus en Johannes;
Welke, afgekomen zijnde, baden voor hen, dat zij de Heiligen Geest ontvangen mochten.
(Want Hij was nog op niemand van hen gevallen, maar zij waren alleenlijk gedoopt in den Naam van de Heere Jezus.)
Toen legden zij de handen op hen, en zij ontvingen den Heiligen Geest.
En als Simon zag, dat, door de oplegging van de handen der apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan,
Zeggende: Geeft ook mij deze macht, opdat, zo wie ik de handen opleg, hij de Heiligen Geest ontvangt. (Handelingen 8:12 t/m 19)

Ontvangen wij de Heilige Geest door geloof?
In Welke ook jullie zijn, nadat jullie het woord van de waarheid, namelijk het Evangelie jullie zaligheid gehoord hebt; in Welken jullie ook, nadat jullie geloofd hebben, zijn verzegeld geworden met de Heiligen Geest van de belofte;
Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs Zijner heerlijkheid.
(Efeze 1:13-14)

Nee, Veel mensen citeren Efeze 1 als gedeelte om de Geest te ontvangen door geloof.
Maar als we gaan kijken in Handelingen zien we dat Efeze de Heilige Geest heeft ontvangen door handoplegging.
En het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus, de bovenste delen van het land doorreisd hebbende, te Efeze kwam; en enige discipelen aldaar vindende,
Zei hij tot hen: Hebben jullie de Heiligen Geest ontvangen, als jullie geloofd hebben? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is.
En hij zei tot hen: Waarin zijn jullie dan gedoopt? En zij zeiden: In de doop van Johannes.
Maar Paulus zei: Johannes heeft wel gedoopt de doop van de bekering, zeggende tot het volk, dat zij geloven zouden in Diegene, Die na hem kwam, dat is, in Christus Jezus.
En die hem hoorden werden gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.
En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden. (Handelingen 19:1-6)

We moeten deze twee teksten samen voegen. Dus door het geloof dat ze door handoplegging de Heilige Geest hebben gekregen.

Bijbelteksten Heilige Geest ontvangen door handoplegging

Jozua nu, de zoon van Nun, was vol van de Geest van wijsheid; want Mozes had zijn handen op hem gelegd; zo hoorden de kinderen Israëls naar hem, en deden gelijk als de HEERE Mozes geboden had.
Deuteronomium 34:9

Toen legden zij de handen op hen, en zij ontvingen de Heiligen Geest. En als Simon zag, dat, door de oplegging van de handen de apostelen de Heilige Geest gegeven werd, zo bood hij hun geld aan, Zeggende: Geeft ook mij deze macht, opdat, zo wie ik de handen opleg, hij de Heiligen Geest ontvangt. Handelingen 8:17-19

En Ananias ging heen en kwam in het huis; en de handen op hem leggende, zei hij: Saul, broeder! de Heere heeft mij gezonden, namelijk Jezus, Die u verschenen is op de weg, die u kwam, opdat u weder ziende en met de Heiligen Geest vervuld zou worden.
Handelingen 9:17

En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden.
Handelingen 19:6

Hoe weet je dat je gevuld bent?
Opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens. Efeze 3:16.

U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde.
Handelingen 1:8.

Hij dan, door de rechter `hand` van God verhoogd zijnde, en de belofte van de Heiligen Geest, ontvangen hebbende van den Vader, heeft dit *uitgestort, dat gij nu ziet en hoort.
Handelingen 2:33

We kijk ook naar de gebruikte terminologie: *uitstorten van de Geest, de Geest **viel / vallen
Ze worden ***vervuld met de Geest, ze werden ****gedoopt met de Geest.
Dit zijn geen termen die welke een ongemerkte vervulling beschrijven.

En de gelovigen, die uit de besnijdenis waren, zovelen als met Petrus gekomen waren, ontzetten zich, dat de gave van de Heiligen Geest ook op de heidenen *uitgestort werd.
Handelingen 10:45

Toen de apostelen die in Jeruzalem waren, hoorden dat Samaria het Woord van God aangenomen had, stuurden zij Petrus en Johannes naar hen toe, en toen die aangekomen waren, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. (Want Hij was nog op niemand van hen **gevallen, maar zij waren alleen gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.) Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. Handelingen 8:14-17 HSV.

Als Petrus nog deze woorden sprak, **viel de Heilige Geest op allen, die het Woord hoorden. Handelingen 10:44

Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden ***vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.
Handelingen 2:3 en 4

Maar Saulus (die ook Paulus genaamd is), ***vervuld met de Heiligen Geest, en de ogen op hem houdende, zei: Handelingen 13:9

Zo antwoordde Johannes aan allen, zeggende: Ik doop u wel met water; maar Hij komt, Die sterker is dan ik, Wien ik niet waardig ben den riem van Zijn schoenen te ontbinden; Deze zal u ****dopen met de Heiligen Geest en met vuur; Lukas 3:16

Want Johannes doopte wel met water, maar jullie zullen met de Heiligen Geest ****gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Handelingen 2:5

Als we De Heilige Geest hebben ontvangen, kunnen we ons ook laten leiden door de Heilige Geest.

Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest, houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. Judas 1:20-21

1 Kijk of je de vruchten van de Geest hebt!
Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.
Tegen zodanige is de wet niet.
Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.
Als wij door de Geest leven, zo laat ons ook door de Geest wandelen. Galaten 5:22-25

2 Gaven van de Geest.
Het spreken in vreemde tongen (talen) en profeteren. (Gave van de Geest)

En van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet, dat gij onwetende zijt.
Daarom maak ik u bekend, dat niemand, die door de Geest van God spreekt, Jezus een vervloeking noemt; en niemand kan zeggen, Jezus de Heere te zijn, dan door de Heilige Geest.
En er is verscheidenheid van gaven, maar het is dezelfde Geest;
En er is verscheidenheid van bedieningen, en het is dezelfde Heere;
En er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.
Maar aan een iegelijk wordt de openbaring van de Geest gegeven tot hetgeen oorbaar (gepast) is.
Want dezen wordt door de Geest gegeven het woord van wijsheid, en een ander het woord van kennis, door dezelfde Geest;
En een ander het geloof, door dezelfde Geest; en een ander de gaven van gezondmakingen, door dezelfde Geest.
En een ander de werkingen van krachten; en een ander profetie; en een ander onderscheidingen van geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging van talen.
Maar deze dingen alle werkt één en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil. 1Korinthe 12:1 en 3-11

We zien vaak in Handelingen, als mensen de Heilige Geest ontvangen dat ze vaak in tongen (vreemde talen) spreken en / of profeteren. Dat betekend niet dat iedereen in tongen hoeft te spreken of te profeteren als ze de Heilige Geest hebben ontvangen! Omdat tongentaal een gave van de Geest is, En de Geest deelt die uit zoals Hij dat wil! 1 Korinthe 12:11

Andere gaven van de Heilige Geest zijn:
1- Het vertalen van tongen / talen
1 Korinthe 14:5 en 27 en 28, 1 Korinthe 14:13 en 15.

2- Woord van kennis
Handelingen 5:1 t/m 5, Johannes 4:5 t/m 22.

3- Woord van wijsheid
Handelingen 11:27 t/m 29.

4- Onderscheiding van geesten
Mattheüs 17:14 t/m 21.

5- Geloof
Daniël 6:10 -24 en Hebreeën 11:32-33.

6- Genezing
Handelingen 3:1-10 en handelingen 9:32-35.

7- Wonderwerken
Handelingen 9:36-42

Doop in de Heilige Geest.
De andere dag zag Johannes Jezus tot zich komende, en zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde(n) van de wereld wegneemt!
Deze is het, van Welken ik gezegd heb: Na mij komt een Man, Die voor mij geworden is, want Hij was eer dan ik.
En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water.
En Johannes getuigde, zeggende: Ik heb de Geest zien nederdalen uit de hemel, gelijk een duif, en bleef op Hem.
En ik kende Hem niet; maar Die mij gezonden heeft, om te dopen met water, Die had mij gezegd: Op Welke gij de Geest zult zien nederdalen, en op Hem blijven, Deze is het, Die met de Heilige Geest doopt.
En ik heb gezien, en heb getuigd, dat Deze de Zoon van God is. Johannes 1:29-34

Hoe doopte Jezus met de Heilige Geest?
Jezus beloofde de Discipelen de uitstorting van de Heilige Geest.
Johannes 16:5-15

Ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten tot de belofte van de Vader, waarover jullie van mij hebben gehoord, in vervulling zal gaan. (Handelingen 1:4)

Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde. (Handelingen 1:8).

En dan komt de dag van het Pinksterfeest.
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. (Handelingen 2:1-4).

Dat op Pinksteren de discipelen gedoopt werden door Jezus met de Heilige Geest lezen we in Handelingen 1:5 – Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met den Heiligen Geest gedoopt (Grieks: baptizo) worden, niet lang na deze dagen.

En handelingen 11:16 – En ik werd gedachtig aan het woord van de Heere, hoe Hij zei: Johannes doopte wel met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de Heiligen Geest.

Bidden in Geest en Waarheid.
Maar het uur komt, en is nu, wanneer de ware (echte) aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook die aanbidders, die Hem alzo aanbidden.
God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.
Johannes 4: 23 en 24

We kunnen niet in Geest en waarheid aanbidden, als we niet wederom geboren zijn!
Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar (= een dubbel Amen) zeg Ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren word, hij kan het Koninkrijk van God niet zien. Johannes 3:3

`opnieuw geboren worden` (gennethenai anothen) is nogal wat te doe geweest.
Het woordje anothen kan nl. `opnieuw` betekenen als ook `van boven`. Voor de eerste betekenis pleit het misverstand waarvan Nicodemus in het volgende vers blijkt geeft (vs.4 – `voor de tweede maal`) en tevens de gedachte van de `wedergeboorte` die we ergens anders in het NT. Tegenkomen.
(Tit. 3:5; 1 Petr. 1:3, 23). Een argument voor de vertaling `van boven` vormt de inhoud van vs. 31 en wat er staat in Joh. 1:13 (het `uit God geboren`). Niet, dat er sprake is van een wezenlijk verschil: de Heer doelt hier op een geboorte uit de Geest (zie vs. 5,8) en daarop is zowel het `van boven` (`uit God`, Joh 1:13, vgl. 1 Joh. 4:7) als het `opnieuw` van toepassing. Zo beantwoordde de Heere Jezus het `tenzij` van Nicodemus ook met een `tenzij`.

De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid!
2 Korinthe 3:17

Bronnen van deze studie: Bijbel (SV.), Studie Bijbel CvB, Bijbels woordenboek Lexicon Hebreeuws / Grieks – Nederlands, Huisgemeentezeeland, Google.nl, oudesporen.nl, wikipedia, thomasgodsdienstonderwijs.be, Marc Verhoeven.be, vspw.be

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *