De Levieten(3)

DE TABERNAKEL. (55) Tabernakel = tent = huis = jij en ik het huis van God!
Het Heiligdom van God in de woestijn. (oude verbond)
Wat wil de Tabernakel vandaag zeggen over de Heere Jezus. (nieuwe verbond)
Gods Woord is een geheel! Het ene verbond KAN NIET zonder het andere verbond!

ALLE EER EN DANKBAARHEID VOOR ONZE KONING JEZUS! ONZE EEUWIGE VADER! (Jesaja 9:5 en 6)

Heerlijk om zo de studie van vandaag te beginnen! Jezus wat een heerlijke Naam!

Op het plaatje zie je hoe het brandofferaltaar gedragen werd. Je ziet dat dat altaar bedekt is!
De Israëlieten die nooit naar binnen gingen mochten ook NIET zien hoe het brandofferaltaar er uit zag, daar werden kleden over heen gelegd. En tijdens de reis mocht het heilige gerei NIET worden aangeraakt. Dat zegt ons dat God een heilig God is!
Zeker, God is onze Vader, Hij zegent ons, maar God blijft een Heilig God! Zo wilde God ook in de woestijn gezien worden.
Achter de ark, de woonplaats van God, moest een kilometer ruimte blijven, dan pas kwam het volk.

Numeri 4:13 en 14 – En zij zullen de as van het altaar vegen, en zij zullen daarover een kleed van purper uitspreiden. En zij zullen daarop leggen al zijn gereedschap, waarmede zij aan hetzelve dienen, de koolpannen, de krauwelen, en de schoffelen, en de sprengbekkens, al het gereedschap des altaars; en zij zullen daarover een deksel van dassenvellen uitspreiden, en zullen de handbomen aanbrengen.

Het enige wat die Israëlieten zagen waren die draagstokken!

En de tafel der toonbroden was ook bedekt met een kleed.
Numeri 4:7 en 8 Zij zullen ook op de toontafel een kleed van hemelsblauw uitspreiden, en zullen daarop zetten de schotels, en de reukschalen, en de kroezen, en de dekschotels; ook zal het gedurig brood daarop zijn. Daarna zullen zij een scharlaken kleed daarover uitspreiden, en zullen dat met een deksel van dassenvellen bedekken; en zij zullen de handbomen aanbrengen.

En wat denk je van de ark?!
Niemand, zelfs de hogepriester mocht in het heilige der heiligen komen, hoe werd dan die ark meegenomen?
Numeri 4:5 en 6 – In het optrekken des legers, zo zullen Aaron en zijn zonen komen, en den voorhang des deksels afnemen, en zullen daarmede de ark der getuigenis bedekken. En zij zullen een deksel van dassenvellen daarop leggen, en een geheel kleed van hemelsblauw daar bovenop uitspreiden; en zij zullen de handbomen aanbrengen

Aaron en zijn zonen, pakten dat voorhangsel en liepen ACHTERUIT, zodat ze de ark niet zagen, en bedekten met het voorhangsel de ark van het verbond.

Numeri 4:15 – Als nu Aaron en zijn zonen, het dekken van het heiligdom, en van alle gereedschapvan het heiligdom, in het optrekken des legers, zullen voleind hebben, zo zullen daarna de zonen van Kahath komen om te dragen; maar zij zullen dat heilige niet aanroeren, dat zij niet sterven. Dit is de last der zonen van Kahath, in de tent der samenkomst.

Je moet je eens voorstellen hoe dat door de woestijn ging. Gedragen stap voor stap. Het was loodzwaar. Sommige onderdelen gingen op wagens, maar er werd ook veel gedragen. Met zo nu en dan een rustpauze.
Zo ging dat getuigenis van God door de woestijn, totdat de wolkkolom stopte en de plaats aangaf om weer op te bouwen.

We gaan de studie beëindigen, en we dat willen we doen door jullie nog iets geweldigs te vertellen!

Maar eerst willen we jullie voorstellen aan een heel bijzonder soort levieten.
Dat waren de levieten die muziek maakten.
De levieten zijn niet alleen herders, evangelisten en leraars, Levieten zijn ook degenen die stoelen klaarzetten! Amen?!
Levieten zijn degenen die het kerkgebouw schoonhouden. Amen?!
ZIJ DIENEN DE GEMEENTE!
Ten dienste van de Israëlieten, ten dienste van de priesters.
Levieten zijn ook degenen die de buitenboel schilderen van de gebouwen, ten behoeven van de Israëlieten, ten behoeven van de priesters.
Maar ook de musici mogen genoemd worden. Omdat musici soms denken, wat staan we eigenlijk in de gemeente te doen.
Maar muziek maken was een elementaire dienst in de Tabernakel!

1kronieken 15:16 – En David zei tot de oversten der Levieten, dat zij hun broeders, de zangers, stellen zouden met muziekinstrumenten, met luiten, en harpen, en cimbalen, dat zij zich zouden doen horen, verheffende de stem met blijdschap.

1Kronieken 16:42 Met hen dan waren Heman en Jeduthun, met trompetten en cimbalen voor degenen, die zich lieten horen, en met instrumenten der muziek Gods; maar de zonen van Jeduthun waren aan de poort.

Een van de uitingen van aanbidding is zingen! Maar ook het gebruiken van muziekinstrumenten!

God wilde graag voortdurend wonen te midden van Zijn volk! God wilde samenkomen met Zijn volk.
God wilde verzoening tot stand brengen, God wilde verbroken contact herstellen, God wilde zijn Heerlijkheid laten zien, God wilde Zijn liefde en genade tonen.

HOE KON GOD IN VERBINDING TEREDEN MET EEN VOLK DAT ZO ONGEHOORZAAM WAS?
Ja God is liefde, maar God is ook heilig en rechtvaardig.
Per slot van rekening staat er maar drie keer in Gods Woord dat God liefde is, en vele malen meer dat God heilig is en rechtvaardig, en gerechtigheid.

Volgende keer sluiten we deze studie af en dat willen we doen door jullie nog iets geweldigs te vertellen!

Word vervolgd…