De Priesterdienst.

DE TABERNAKEL. De PRIESTER-dienst
Het Heiligdom van God in de woestijn. (oude verbond)
Wat wil de Tabernakel vandaag zeggen over de Heere Jezus. (nieuwe verbond)
Gods Woord is een geheel! Het ene verbond KAN NIET zonder het andere verbond!

DE BIJBEL LEZEN IS EEN, WAT JE LEEST EN DAT TE BEGRIJPEN IS TWEE! Handelingen 8: 30 en 31.

Je weet misschien nog wel als je van het altaar doorliep naar de tent dan zag je de priesters staan. Voor de tent der samenkomst. Die priesters moesten ontzettend hard werken. Al kijk je alleen nog maar naar die duizenden offers die ze brachten.
Er was een hele belangrijke dienst en dat noemen wij de PRIESTER-dienst.

Exodus 28:1 Daarna zult gij uw broeder Aaron, en zijn zonen met hem, tot u doen naderen uit het midden der kinderen Israels, om Mij het priesterambt te bedienen: namelijk Aaron, Nadab en Abihu, Eleazar en Ithamar, de zonen van Aaron.

Exodus 28:43 Aaron nu en zijn zonen zullen die aanhebben, als zij in de tent der samenkomst gaan, of als zij tot het altaar treden zullen, om in het heilige te dienen; opdat zij geen ongerechtigheid dragen en sterven. Dit zal een eeuwige inzetting zijn, voor hem, en zijn zaad na hem.

Meteen zie je wat die priesters moesten doen, zij kwamen naar de tent der samenkomst, om dicht bij God te zijn.
Zij naderden tot het altaar, om offers te brengen.
En zij deden dienst in het heiligdom.

MOOI HE! WANT HET GELD VANDAAG NOG!
Als je de Heere Jezus kent, dan ben je een priester en mag je komen naar de tent der samenkomst, mag je naderen tot het altaar, het kruis mag in je leven centraal staan, en je mag dienst doen in het heiligdom.

We gaan een priester van dichtbij bekijken. Die priester klederen waren eenvoudig maar wat heel bijzonder was is dit:

Exodus 28:8 En de kunstelijkste riem zijns efods, die op hem is, zal zijn gelijk zijn werk, van hetzelfde, van goud, hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen.

Mooi he! Zie je dat! Hier komen die keuren weer terug die we ook zagen bij de toegangspoort!
We hebben gezien dat die kleuren spreken van de Heere Jezus!
Die priester liep dus met de kleuren die wijzen op de Heer Jezus om zijn middel.
Eigenlijk was die priester in het Oude testament / verbond al met Christus omkleed!

Nu gaan we naar het Nieuwe Testament/ verbond:

Galaten 3:27 Want zovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan.

Ook het Nieuwe testament/verbond spreekt over priesters, dat is niet alleen van het Oude Testament/ verbond, dat is niet alleen iets van de Tabernakel, dat is iets voor vandaag de dag!
Kijk maar:

1Petrus 2:9 en 10 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht; Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.

Wij zijn een Koninklijk priesterdom, en wat is onze priesterdienst? Antw: opdat gij zoudt verkondigen de deugden/ grote daden Desgenen/ van Hem, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht. AMEN!

MOET JE EENS ZIEN WAT EEN PRIESTERWERK WIJ MOGEN DOEN!
Daar zullen wij nog uitgebreid bij stil staan.

Heel belangrijk is dat elke christen een priester is, door het geloof in Hem!
Als je als 6-jarige de Heere Jezus aanneemt bent je als 6-jarige een priester.
Iedereen die de Heere Jezus aanneemt krijgt de Heilige Geest en is een priester in het heiligdom.
MAAR JE MOET DAAR NOG WEL IN GROEIEN.
Er zijn christenen die priester zijn maar er geen gebruik van maken, en anderen zijn al heel ver in het priester zijn.

Groei op in de genade en kennis van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. 2 Petrus 3:18

God wil ons uiteindelijk heel dicht Bij Hem hebben in het heiligdom, daar mogen we naar toe groeien. Dit zien we ook terug in de Tabernakel.
Die groei van een priester bestaat uit 5 stappen.
In de Bijbel staat dat de Vader opzoek is naar aanbidders.

Johannes 4: 23 en 24 Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden, want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.

Het belangrijkste werk van een priester was reukwerk offeren. Dat wil God ook van ons dat we tot ware = echte aanbidding komen in geest en waarheid. Dit gebeurd in 5 stappen en die zie je in de tabernakel.

WAT ZIJN DE STAPPEN VAN EEN CHRISTEN?
De eerste stap is, ingaan in de poort, de Heere Jezus aannemen. Johannes 1:12
De tweede stap is, als je door de poort naar binnen bent gegaan, dat je aan de binnenkant van die poort mag zien, uitverkoren van het begin, vanaf de grondlegging van de wereld, en je mag weten in Christus geweldig gezegend! Efeze 1:4 / Efeze 1:3.
De derde sta is, dat je mag leren dat op het kruis van Gogoltha alles is betaald / volbracht voor mij.
Is alles tussen God en mij in orde gemaakt. Dat is het koperen brandofferaltaar.
LET OP!
Het is jammer dat een heleboel christenen hier blijven hangen, die alleen weten ik ben verlost, dat is natuurlijk ontzettend geweldig dat je verlost bent maar God zegt ja-maar luister eens Ik heb nog veel meer voor je! Die verlossing is nog maar het begin van iets geweldigs wat Ik je wil laten zien!
Groei op! God zegt, Ik wil dat je groeit in de richting van het heiligdom, voor de Israëliet was het verboden, maar wij hebben vrij toegang tot het heiligdom!

“Wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige”. (1 Johannes 2:1)

Hebreeën 10:19-22 – “Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om
in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, Op een versen en levenden weg,
welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees; En dewijl wij
hebben een groten Priester over het huis Gods; Zo laat ons toegaan met een waarachtig
hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad
geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.”

De Israëliet wist, na het offer te brengen op het brandofferaltaar dat zijn zonden vergeven waren en dat hij door genade in het reine stond met God. Deze Israëliet liep dan niet meteen naar huis, in de orde van de dag maar liep verder richting het heiligdom om God beter te leren kennen.
Maar de Israëltiet mocht NIET in het heiligdom komen! Dat mocht alleen de priester.
De Israëliet leefde in het oude verbond, maar wij leven in het Nieuwe verbond!
En kijk eens wat er over jou en mij geschreven staat:

Openbaring 1:5 en 6 En van Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden, en de Overste der koningen der aarde. Hem, Die ons heeft liefgehad, en ons van onze zonden gewassen heeft in Zijn bloed. En Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters van God en Zijn Vader; Hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.

Wij zijn door het kostbare bloed van de Heere Jezus niet die “gewone” Israëliet maar wij zijn priesters geworden! En een priester mocht WEL door het heiligdom binnen.
En God zegt, doe het ook, je bent door het bloed van Mijn zoon priester geworden, je hebt vrije toegang te het heiligdom, kom bij Mij! Want Ik heb jou geweldige dingen te laten zien! Groei op in je geloof!

Jezus zegt; Ik heb nog veel meer geweldige dingen voor je, groei op in je geloof, in je priesterschap, en dat brengt ons bij de 4e stap.
En de 4e stap is al je verder door loopt richting het heiligdom kom je bij het koperen wasvat.

En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende: Gij zult ook een koperen wasvat maken, met zijn koperen voet, om te wassen; en gij zult het zetten tussen de tent der samenkomst, en tussen het altaar, en gij zult water daarin doen; Dat Aaron en zijn zonen zich daaruit wassen, hun handen en voeten.
Exodus 30:17 t/m 19.

De Priester (Aaron en zijn zonen / jij en ik) moeten rein het heiligdom binnen gaan!
Door dat woestijnzand werden de voeten van de priesters ontzettend vies, en moesten ze zich wassen. Wanneer moesten ze zich wassen? Als ze kwamen naar de tent der samenkomst!
Wat moesten ze wassen? Hun handen en hun voeten!
Dat wil zeggen hun handel en wandel moest rein zijn om hun geschikt te maken om in de tegenwoordigheid van God te komen. Zo moet ook onze handel en wandel rein zijn om in de tegenwoordigheid van God te zijn!
Hoe komt dat toch dat zo weinig christenen de stille omgang met God kennen in dat heiligdom?
Omdat de meeste christenen niet rein zijn!

DE BIJBEL ZEGT DAT WE ONS MOETEL LATEN REINIGEN EN HEILIGEN!
Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus DE GEMEENTE liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven; OPDAT HIJ HAAR HEILIGEN ZOU zou, haar GEREININGHEBBENDE MET HET BAD DES WATERS DOOR HET WOORD; Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Efeze 5:25 t/m 27

Hier staan 3 dingen!
1- Christus heeft Zijn gemeente lief gehad en Zich voor de gemeente overgegeven opdat Hij haar heiligen zou.
2- En Zijn gemeente reinigen zou
3- Door het waterbad met het Woord.

Dat woord , daarvan zegt de Heere Jezus in Johannes 15:3 – Gijlieden zijt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb. Blijf in Mij.

Welke woorden heeft de Heere Jezus tot ons gesproken?
Dat zijn de woorden die jij en ik vinden in de Bijbel!

1200 bladzijden waarin God Zijn gedachten aan jou en mij heeft bekend gemaakt!
Helaas en zeer verdrietig bij christenen niet zo populair!
Maar de Bijbel is een geweldig mooi boek! En de Heere Jezus zegt als je mijn woorden leest in de Bijbel dan heeft dat een reinigende invloed op je leven.
De Bijbel is heel duidelijk over zichzelf. De Bijbel zegt 4 dingen over zichzelf, en ik vertel dit met hart en ziel!
Men zegt dat de Bijbel voor voorgangers, Bijbelstudenten, Bijbelstudie groepen is maar ze vergeten dat de Bijbel voor jou en mij geschreven is voor een reine levenswandel!

Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. 2 Timotheüs 3:16 en 17.

Dus “al de schrift” is van Genesis 1 t/m Openbaring 22 is nuttig tot onderwijzing , is nuttig om van te leren. Die in de rechtvaardigheid is, als je de Bijbel niet leest weet je niet wat zonde / ongehoorzaamheid is, weet je niet wat Gods gedachten zijn.
GEHOORZAAMHEID KAN JE ALLEEN HEBBEN ALS JE GODS WIL KENT!
Opdat de mens volkomen / volmaakt zij, tot alle werk volkomen / volmaakt toegerust.

Dus Gods Woord is 1- nuttig tot lering 2- Nuttig tot wederlegging 3- Nuttig tot verbetering 4- Nuttig tot onderwijzing.
Waarom? Opdat jij en ik volmaakt zijn tot alle werk volmaakt toegerust!

HET IS ONGELOVELIJK BELANGRIJK OM DE BIJBEL TE LEZEN MET EEN BIDDEND HART!
Je door God laten onderwijzen, door Zijn Heilige Geest. Je houd op met verkeerde gewoontes, zondige en verkeerde gedachten laten je denken los, je krijgt visie, je gaat de dingen anders zien, en je leven zal veranderen!
DAT IS DE REINIGENDE KRACHT VAN GODS WOORD / DE BIJBEL!
Dat is
REINIG MIJ DAT IK MAG LEVEN TOT UW EER!

Heer Ik lees Uw Woord, reinig mij door Uw Woord! En reinig mij zodat ik mag leven tot Uw eer!
De Bijbel is ongelofelijk belangrijk voor reiniging en heiliging, niet alleen voor kennis.
Maar lees de Bijbel met een biddend hart, Heer toets mij, reinig mij!

Psalm 119:9 Waarmede zal de jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw woord.

De heiliging vind je in Johannes 17:17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.

Als u deze reiniging kent mag u doorlopen naar het heiligdom want je handel en wandel zijn rein. AMEN!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *