De Tabernakel – De gouden kandelaar

De Tabernakel = tent = huis = jij en ik het huis van God!
Het Heiligdom van God in de woestijn. (oude verbond)
Wat wil de Tabernakel vandaag zeggen over de Heere Jezus. (nieuwe verbond)
Gods Woord is een geheel! Het ene verbond KAN NIET zonder het andere verbond!

Deze post is wat langer als gewoonlijk omdat het onmogelijk is om dit uit elkaar te trekken, dat zou het onderwerp te kort doen. (bedankt voor je begrip)

DE GOUDEN KANDELAAR.
Tegenover die tafel der toonbroden stond de gouden kandelaar.
Eigenlijk heb je een lange studie nodig over de kandelaar want die kandelaar wis een verschrikkelijk ingewikkeld ding.
Wij willen er een korte studie aan wijden, en dat doen we door te beginnen met je 4 verzen te laten lezen over deze kandelaar.
Als er iets over de Heere Jezus gaat is het wel de gouden kandelaar!

Exodus 25:31a Gij zult ook een kandelaar van louter goud maken.
Exodus 25:31b Van dicht werk zal deze kandelaar gemaakt worden, zijn schacht, en zijn rietjes; zijn schaaltjes, zijn knopen, en zijn bloemen zullen uit hem zijn.
Exodus 25:37 Gij zult hem ook zeven lampen maken, en men zal zijn lampen aansteken, en doen lichten aan zijn zijden.
Leviticus 24:2 Gebied den kinderen Israels, dat zij tot u brengen zuivere gestoten olijfolie, voor den luchter, om de lampen gedurig aan te steken.

Deze kandelaar gaf licht! Dat is een prachtig beeld van de Heere Jezus!
Johannes 8:12 Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: IK BEN HET LICHT DER WERELD; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.
Johannes 1:9 Dit was HET WAARACHTIGE LICHT, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.

Het waarachtige licht betekend het licht dat nooit uit gaat, het echte licht.

Handelingen 26:23 Namelijk dat de Christus lijden moest, en dat Hij, de Eerste uit de opstanding der doden zijnde, een licht zou verkondigen dezen volken, en den heidenen.
Deze wereld lag in de handen van de vorst der duisternis = de duivel / satan, maar door uit het graf op te staan heeft Hij het licht gebracht!

En waar licht is daar is brandstof, daar is olie!
Leviticus 24:2 Gebied den kinderen Israëls, dat zij tot u brengen zuivere gestoten olijfolie, voor den luchter, om de lampen gedurig aan te steken.

Olie spreekt in de Bijbel altijd van de Heilige Geest, of wel de Geest des Heeren. Ook wel van de Heere Jezus.
Jesaja 11:1,2 en 3 Want er zal een Rijsje voortkomen uit den afgehouwen tronk van Isai, en een Scheut uit zijn wortelen zal Vrucht voortbrengen.
En op Hem zal de Geest des HEEREN rusten, de Geest der wijsheid en des verstands, de Geest des raads en der sterkte, de Geest der kennis en der vreze des HEEREN.
En Zijn rieken zal zijn in de vreze des HEEREN; en Hij zal naar het gezicht Zijner ogen niet richten; Hij zal ook naar het gehoor Zijner oren niet bestraffen.

Mattheüs 1:20 en 21 En alzo hij deze dingen in den zin had, ziet, de engel des Heeren verscheen hem in den droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen; want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest;
En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Lukas 4:1 En Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde wederom van de Jordaan, en werd door den Geest geleid in de woestijn;

We hebben nu olie en licht. Maar we hebben ook een lichtdrager nodig.
Ook die lichtdrager spreekt van de Heere Jezus.
HOE WETEN WE DAT?
Dat weten we omdat de Bijbel verteld HOE die kandelaar is gemaakt!
Exodus 25:31 Gij zult ook een kandelaar van louter goud maken. Van dicht werk (mag ook vertaald worden met geslagen goud) zal deze kandelaar gemaakt worden, zijn schacht, en zijn rietjes; zijn schaaltjes, zijn knopen, en zijn bloemen zullen uit hem zijn.

Dat pure goud was bros, dat moest door hamerslagen zo hard geslagen worden, dat dat goud stevig werden er een kandelaar van gemaakt kon worden. Dat goud moest zwaar bewerkt worden met een hamer. Geslagen Goud!
Ook de Heere Jezus is geslagen, geslagen van de zijde van mensen en geslagen van de zijde van God.
Omdat Jezus in jou en mijn plaats is gaan staan, werden wij niet geslagen maar is Hij voor ons geslagen.

Van mensen geslagen: Lukas 22:63 En de mannen, die Jezus hielden, bespotten Hem, en sloegen Hem.
Van God geslagen: Jesaja 53:4 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was.
De Heere Jezus nam jouw en mijn zonden op Zich en ging in jouw en mijn plaats staan en werd in jouw en mijn plaats geslagen! VRIJWILLIG!
Mattheüs 26:31 Toen zeide Jezus tot hen: Gij zult allen aan Mij geergerd worden in deze nacht; want er is geschreven: Ik zal den Herder slaan, en de schapen der kudde zullen verstrooid worden.

Zacharia 13:7 Zwaard! ontwaak tegen Mijn Herder, en tegen den Man, Die Mijn Metgezel is, spreekt de HEERE der heirscharen; sla dien Herder, en de schapen zullen verstrooid worden; maar Ik zal Mijn hand tot de kleinen wenden.

Let op wat er staat geschreven! …en tegen de Man, Die Mijn Metgezel is…
Drieëndertig jaar had de Heere Jezus op aarde gewandeld en God was nog nooit door een mens zo verheerlijkt als door de Heere Jezus, God heeft twee keer de hemel geopend om de mensen te laten horen , deze is Mijn Zoon in welke ik al Mijn welbehagen gevonden heb. De Heere Jezus zei:”Ik doe alles wat Hem welbehagelijk is”.
Drieëndertig jaar lang heeft God genoten van elke stap die de Heere Jezus deed, en aan het ende van die weg heeft God Hem moeten slaan. Omdat de Heere Jezus aan het einde van die wg in jouw en mijn plaats ging staan.

En straks in de Hemel zullen wij tegen de Heere Jezus zeggen,
Zacharia 13:6 En zo iemand tot hem zegt: Wat zijn deze wonden in uw handen? zo zal hij zeggen: Het zijn de wonden, waarmede ik geslagen ben, in het huis mijner liefhebbers.

En zo is Jezus het licht geworden voor jou en mij en voor de gemeente.
Exodus 25:37 Gij zult hem ook zeven lampen maken, en men zal zijn lampen aansteken, en doen lichten aan zijn zijden. Mag ook vertaald worden met “En het licht laten vallen naar de voorkant”.

Dat betekend dat het licht van die kandelaar op de toonbroden valt!
En wij weten dat die toonbroden het beeld zijn van Israël en de gemeente. Mooi he!
Dus Israël en de gemeente wandelen in het licht van de Heere Jezus.

2Korinthe 4:6 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.

Kolossenzen 1:12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht;
Wij wandelen kennelijk in het licht van de Heere Jezus! En dat is een hele verantwoordelijkheid voor de gemeente!

1Thessalonicenzen 5:5 en 6 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchter zijn.

1Johannes1:7 Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Leviticus 24:2 Gebied den kinderen Israels, dat zij tot u brengen zuivere gestoten olijfolie, voor den luchter, om de lampen gedurig aan te steken.
Hier je je dat die lampen voortdurend moesten branden. Die lampen mochten NOOIT uit gaan.

Exodus 27:20 en 21 Gij nu zult de kinderen Israëls gebieden, dat zij tot u brengen reine olie van olijven, gestoten tot den luchter, dat men geduriglijk de lampen aansteken. 21 In de tent der samenkomst, van buiten den voorhang, die voor de getuigenis is, zal ze Aaron en zijn zonen toerichten, van den avond tot den morgen, voor het aangezicht des HEEREN; dit zal een eeuwige inzetting zijn voor hun geslachten, vanwege de kinderen Israëls.

Ons licht gaat wel eens uit, maar de Heere Jezus is het waarachtige licht! Johannes 1:9
En wij koesteren ons persoonlijk en als gemeente in het licht van de Heere Jezus.

HEER SCHIJN IN MIJ, HEER SCHIJN DOOR MIJ! Tot eer en verheerlijking van Uw grote Naam!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *