De Tabernakel – De Levieten

De Levieten

En de HEERE toog voor hun aangezicht, des daags in een wolkkolom, dat Hij hen op den weg leidde, en des nachts in een vuurkolom, dat Hij hen lichtte, om voort te gaan dag en nacht. Exodus 13:21

Als nu de wolk opgeheven werd van boven den tabernakel, zo reisden de kinderen Israëls voort in al hun reizen. Exodus 40:36

Bij het opbreken van de legerplaats moest de dienst van de Tabernakel worden gedaan.
Dat liet God NIET aan het toeval over! God had heel nauwkeurig uitgelegd hoe dat afbreken en opbouwen moest gebeuren. DAT IS NU GOD! God is geen God van wanorde maar van vrede!

En de HEERE sprak tot Mozes, zeggen: Doe DE STAM VAN LEVI naderen, en stel hem voor het aangezicht van den priester Aaron, opdat zij hem dienen; En dat zij waarnemen zijn wacht, en de wacht der gehele vergadering, voor de tent der samenkomst, om den dienst des tabernakels te bedienen; En dat zij al het gereedschap van de tent der samenkomst, en de wacht der kinderen Israëls waarnemen, om den dienst des tabernakels te bedienen. Numeri 3:5 t/m 8

Kennelijk waren dat dus de nakomelingen van Levi, de levieten, die de taak hadden om de Tabernakel af te breken, te dragen en op de plaats van bestemming weer op te bouwen.

Maar wat vooral het mooie is, wat God zegt tegen de levieten: “De levieten zijn er ten behoeve van de Israëlieten. Mooi he! Deze levieten staan ten dienste van het Volk.

Gij zult dan, aan Aaron en aan zijn zonen, de Levieten geven; zij zijn gegeven, zij zijn hem gegeven uit de kinderen Israëls. Numeri 3:9

De Levieten hoeven zich NIET te beroemen want ze staan onder het volk, ze dienen het volk.

We weten het Volk Israël is een mooi Oudtestamentisch beeld van de gemeente.
En nu even terug naar de tekst. Numeri 3:5 t/m 8
Die levieten waren ook gegeven om de priesters te dienen. Mooi he!
We hebben gezien dat het belangrijkste werk van een priester was het brengen van reukwerk en het brengen van aanbidding. En God zegt: ”Bij dat werk geef Ik jullie hulp van de levieten.”
Dus de levieten zorgden dat de priesters hun werk konden doen.
Dat is vandaag de dag nog zo! We hebben gezien dat alle echte christenen priesters zijn.
En de bedoeling is dat wij reukwerk van aanbidding brengen. En God heeft ons daarbij hulp gegeven opdat ons hart vol word van de Heere Jezus. De hulp van de levieten.
MAAR WAT BETEKEND DAT?

Die levieten waren er ten behoeven van de Israëlieten, en ze zijn gegeven aan de priesters.
Zij zorgden dus dat de priesters reukwerk konden brengen.
DE LEVIETEN ZIJN EEN HEEL MOOI BEELD VAN DE GAVEN IN DE GEMEENTE!
God heeft de gemeente gaven gegeven tot dienst van de gemeente, om de gemeente te dienen.
Als iemand een gave heeft, hoeft hij niet op te scheppen, want hij is een `knechtje` van de gemeente.
Zo iemand staat onder de gemeente, wat voor gave zo iemand ook heeft.
God geeft gave aan de gemeente zodat wij tot aanbidding kunnen komen.
En die aanbidding tot God mag opstijgen, zoals we dat vinden in het Nieuwe Testament.

Efeze 4:11 t/m 16 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars; Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus; Totdat wij allen zullen komen tot de enigheid van het geloof en der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot de mate van de grootte der volheid van Christus; Opdat wij niet meer kinderen zouden zijn, die als de vloed op en neer bewogen worden met allen wind der leer, door de bedriegerij der mensen, door arglistigheid, om listiglijk tot dwaling te brengen; Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus; vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt tot vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.
Wat geweldig mooi is dit!

God heeft dus ook vandaag aan Zijn gemeente levieten gegeven. Ten behoeve van de gemeente.
Ten behoeve aan ons als priesters.

ZODAT WIJ TOT AANBIDDING ZOUDEN KUNNEN KOMEN!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *