De Tabernakel – De levieten(2)

Tabernakel = tent = huis = jij en ik het huis van God!
Het Heiligdom van God in de woestijn. (oude verbond)
Wat wil de Tabernakel vandaag zeggen over de Heere Jezus. (nieuwe verbond)
Gods Woord is een geheel! Het ene verbond KAN NIET zonder het andere verbond!

Vorige keer:

Maar je kan het woord gemeente ook vervangen door `gezin` of misschien heb je geen gezin dan mag je ook je eigen naam invullen!
Met andere woorden, heel ons leven mag in teken staan van de heiligheid van God!
Daarom dat er geschreven is: Zijt heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1:16

We gaan verder:
Hoe het er ook aan toe gaat in een gemeente, het gaat ALTIJD om de heiligheid van God!
Daar mogen wij best eens over nadenken. Bij stil staan. Met ons gedrag, en kleding.
Soms zijn samenkomsten net feestjes, maar we mogen NOOIT vergeten, dat toen het volk de wolkkolom zag, stond het open boog zich neder. Exodus 33:10

In veel samenkomsten is de heiligheid en eerbied voor God ver te zoeken. Men davert maar door met keiharde muziek en complete lichtshows, de Naam van Jezus door het gebouw schreeuwend, maar een moment van eerbied en diep ontzag voor de God die hemel en aarde gecreëerd heeft is er niet of nauwelijks. In heel veel samenkomsten draait het om een goed gevoel, en worden de echte gevoelens die diep van binnen zitten, overschreeuwt.

De Merarieten, zijn apostelen en evangelisten deden hun werk, de Gersonieten , de herders deden hun werk, en de kahathieten zijn de leraars deden hun werk.
En God geeft dat in elke samenkomst voldoende van deze drie levieten hun werk kunnen en mogen doen. Het gaat uiteindelijk om de heiligheid, de eer van God.

En zo gaat het ook in de gemeente, wat is de rede van al die gaven in de gemeente?
Het zijn er een heleboel, we noemen er maar drie.
Die gaven zijn er om de heiligen ( jij en ik) toe te rusten. Om op te bouwen in het geloof.
Paulus aan de gemeente van God:
(1) Ik heb geplant. (Paulus was een Merariet, een apostel en evangelist) Paulus heeft heel wat gemeentes gesticht en heel wat mensen tot de Heer geleid.
(2) Apollos heeft begoten, Apollos was een Gersoniet, een Herder van de gemeente. Apollos heeft gezorgd dat het plantje ging groeien.
(3) God gaf de wasdom.
1 Korinthe 1:2 en 1Korinthe 3:6

We zien hier heel mooi dat Paulus alles wijst op God. God geeft de wasdom! Alle eer en glorie komt God toe! En niet de mensen.

En Hij = Jezus Christus is het Hoofd van het lichaam, namelijk de Gemeente, Hij, Die het Begin is, de Eerstgeborene uit de doden, opdat Hij in allen de Eerste zou zijn.
Kolossenzen 1:18

Als er beslissingen genomen moeten worden, als er gestemd moet worden, dan moet de gemeente op zijn knieën, Jezus is het hoofd van de gemeente, Hij beslist.

Zo was dat ook bij de Tabernakel.
Het laagste niveau waren de levieten. Numeri 3:9.
Nog een keer duidelijk stellen, iemand die in de gemeente belangrijke gaven heeft, is het laagste niveau, want hij staat onder de gemeente om de gemeente te dienen!

De opperste baas over de levieten – De overste nu der oversten van Levi zal zijn Eleazar, de zoon van Aaron, den priester; zijn opzicht zal zijn over degenen, die de wacht des heiligdoms waarnemen.

Eleazar betekend, mijn God is helper. Eleazar is een beeld van de Heilige Geest.

Ook gaven in de gemeente staan onder leiding van de Heilige Geest. Die kunnen niet zomaar hun gang gaan, die moeten zich stellen onder de leiding van de Heilige Geest.
De levieten moesten luisteren naar Eleazar.

Maar Eliazar had ook een baas, dat was de hogepriester.
Maar dit zult gij hun doen, opdat zij leven en niet sterven, als zij tot de heiligheid der heiligheden toetreden zullen: Aaron en zijn zonen zullen komen, en stellen hen een ieder over zijn dienst en aan zijn last. Numeri 4:19

EN WE WETEN DAT DE HOGEPRIESTER EEN BEELD VAN DE HEER JEZUS IS!

In heel veel gemeentes is dit NIET het geval! In heel veel gemeentes merk je dat de voorganger, dominee, pastor, paus de baas is.
Maar de gemeente van Jezus Christus doet biddend zijn werk en neemt elke beslissing biddend en wetend en belijdend dat Jezus het hoofd is van de gemeente!

Bij de Tabernakel was Aaron de baas. En Aaron gaf ook instructies over het dragen. De Tabernakel werd afgebroken en opgebouwd en werd ook gedragen.
En ook dat deden de Merarieten en Gersonieten.
Numeri 10:17 Toen werd de Tabernakel afgenomen, en de zonen van Gerson, en de zonen van Merari togen op, dragende den tabernakel.

Dat is mooi he! De herders en de evangelisten dragen in deze woestijn = de wereld het getuigenis van God, zij hebben daar oog voor, zij hebben daar zorg voor, zij leiden de gemeente door de woestijn, onder leiding van de Heere Jezus.

Numeri 7:9 Maar de zonen van Kohath = de kahathieten gaf hij niet; want de dienst der heilige dingen was op hen, die zij op de schouderen droegen.
Zoals we al zagen, moesten de herders in de gemeente zich onophoudelijk zetten onder de leiding van Gods Geest. Om de gemeente te kunnen blijven voeden, om te zorgen dat de gemeente tot volle wasdom = groei / bloei komt.

Prachtig om te zien en te mogen ontdekken, dat de Tabernakel ons laat zien op Jezus, maar ook een perfect beeld schetst van de opbouw voor een gezonde gemeente!
Om zuiver en rein een deel van Gods gemeente te mogen zijn!

ALLE EER EN DANKBAARHEID VOOR ONZE KONING JEZUS! ONZE EEUWIGE VADER! (Jesaja 9:5 en 6)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *