De Tabernakel – De omheining

De Tabernakel = tent = huis = jij en ik het huis van God!
Het Heiligdom van God in de woestijn. (oude verbond)
Wat wil de Tabernakel vandaag zeggen over de Heere Jezus. (nieuwe verbond)
Gods Woord is een geheel! Het ene verbond KAN NIET zonder het andere verbond!

Alsof het zo bekeken was. Op oudjaar het 50e deel over de Tabernakel.
Maar, niks is minder waar, het is gewoon een grappige bijkomstigheid.
Dit houd wel in dat we al 50 weken elke week een stukje onderwijs mogen genieten over de Tabernakel. En dit onderwijs doet ons de Heere Jezus veel beter leren kennen.
begin het jaar 2018 hopen we deze studie af te ronden en kunnen we terug gaan zien op een zeer complete studie over de Tabernakel.
Maar voor het zover is mogen we nog een aantal studies genieten en ons verbazen over de wijsheid van God, die is gelegd in het beeld van de Tabernakel.

We hebben onderwijs genoten over de poort, het altaar, het wasvat ,de voorwerpen in de tent , de hogepriester en er blijft zo weinig meer over! FOUT!
WANT, we hebben het nog niet gehad over de mooie witte omheining van de Tabernakel.

Exodus 27:9 Gij zult ook den voorhof des tabernakels maken; aan den zuidhoek zuidwaarts, zullen aan den voorhof behangselen zijn van fijn getweernd linnen; de lengte ener zijde zal honderd ellen zijn.

Je leest dat de omheining ook voorhof heette. Die is gemaakt van behangselen zijn gordijnen van getweernd is gevlochten linnen.
We hebben al meerdere keren in de studie gezien, dat dat linnen van de Heere Jezus spreekt.
Getweerd linnen spreekt van reinheid en heiligheid. Spreekt van de Heere Jezus.
Deze omheining hing aan een zestigtal van deze pilaartjes.

Mooi stukje vakwerk! Dat pilaartje wat je op de foto ziet staan is nu eigenlijk een beeld van jou en mij. De individuele christen. Zo staan wij in de woestijn = deze wereld naast elkaar.

Wat is nu de taak van ons ten opzichte van hen die `buiten` zijn. Die nog buiten de omheining leven. Die het offer van Jezus Christus nog niet hebben aangenomen.
Vandaag is deze waarheid nog steeds van kracht! Je leeft of binnen de omheining = gereinigd door het bloed van Jezus. Of je leeft buiten de omheining = leven zonder reiniging van het bloed van Jezus.
BINNEN OF BUITEN! God zal hen die buiten zijn oordelen!

Toch blijven wij, al zijn we honderd keer binnen, een taak hebben, ten opzichte van de mensen die nog buiten zijn. Opdat zij ook de Heere Jezus aannemen (Johannes 1:12) Opdat zij ook binnen komen.
Wij kunnen niet zeggen; Haha wij zijn lekker binnen en nu kunnen wij wachten tot de Heere Jezus ons komt halen om naar het Vaderhuis te gaan. En al die mensen die niet binnen komen die laten we maar lekker buiten! NEE!
Wij hebben een taak! Een taak in de woestijn! En deze taak is heel simpel hoor! Deze taak is het witte linnen laten zien! En we weten het witte linnen is de Heere Jezus. Wij mogen de mensen die `buiten` zijn de Heere Jezus laten zien!

ONZE TAAK IS NIET OM EEN THEOLOOG TE ZIJN EN ONZE THEOLOGIE DE WERELD IN TE BAZUINEN, DE TAAK VAN ONS IS OM DE HEERE JEZUS TE LATEN ZIEN!

Zoals een lied zegt in Johannes de Heer:
Ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed, Zijn woorden waren vriendelijk, Zijn stem was altijd zoet.

Als elke christen in zijn omgeving nou eens een stukje linnen omhoog zou houden, en al die christenen zouden dat gezamenlijk trouw doen, dan zouden er veel meer mensen tot geloof komen.
Dan zouden veel meer mensen door de poort naar binnen gaan.

1Johannes 4:17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld.

Al snel zeggen wij, ja maar dat kan niet, wij kunnen niet zijn zoals de Heere Jezus. Maar toch is het mogelijk, als wij dicht bij de Heere Jezus leven, iets van Zijn karaktertrekken naar de wereld toe af te stralen.

Filippenzen 2:5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; …

1Petrus 2:21 Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zou navolgen; …

Als wij (ik praat nu ook tegen mezelf) dit nu trouw doen, op de plaats waar we gesteld zijn, de Heere Jezus laten zien, dan zou de wereld om ons heen deze witte omheining zien!
En zouden zij getrokken worden tot de Heere Jezus!

We denken dat dit een mooie afsluiting is voor de studie: `De Tabernakel` van dit jaar.
Volgend Jaar = Volgende week, pakken we hier de draad weer op om langzaam maar zeker deze schitterende studie te gaan afsluiten.

Mijn vrouw en ik wensen jullie allen toe dat jullie een geweldige jaarwisseling zullen hebben en 2018 een gezond en liefdevol, maar bovenal een jaar vol van het schitteren van Jezus in jullie leven zal zijn!

JEZUS WAT EEN HEERLIJKE NAAM!

Nog even over dat pilaartje, dat is dus de individuele christen. Dat pilaartje is gemaakt van Acasiahout. Bij het brandofferaltaar hebben we al gezien dat Acasiahout spreekt van mensheid.
Acasiahout is een sterke houtsoort, kan niet kapotgaan, kan niet bederven. En word gevonden in de woestijn. Spreekt van mensheid.
Christenen, ook al zijn wij op weg naar het Vaderhuis, wij blijven mensen van vlees en bloed, en zo staan wij in de woestijn. Woestijn is in de Bijbel een beeld van de wereld waarin wij leven.
Op weg over het terrein van de duivel naar het Vaderhuis, die weg leid door de woestijn, deze wereld. Zo staan / gaan wij als christen gebroederlijk naast elkaar.

Maar, de bovenkanten van die pilaartjes zijn van zilver! Zie je dat?

En we hebben gezien dat zilver spreekt van de prijs die Jezus heeft betaald voor onze verzoening.
En dat is zo mooi, want dat ziet God! Als God naar ons kijkt, ziet Hij niet onze onhebbelijkheden, onze fouten, maar Hij herkent de Heere Jezus in ons. God ziet van die omheining alleen maar die zilveren bovenkanten!
Daarom staat er ook in Efeze 1:6 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde;… Wij zijn aangenaam voor God, in De Geliefde.

Hooglied 2:2 (Wij zijn) Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochteren.

God ziet in ons de Heere Jezus, Hij ziet ons staan in de woestijn. Hopelijk schouder aan schouder! God ziet in ons het zilver = de verzoening in de Heere Jezus.

Paulus zegt dit ook mooi tegen de korintiërs, en korinthe was de stad van de wijsheid.
Paulus had makkelijk om kunnen scheppen wat hij allemaal wist, want Paulus was een groot geleerde.
Maar Paulus zegt: “Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.” 1Korinthe 2:2 Mooi he!?

Als we nu zo eens de week ingaan, Als ik met mensen praat, praat ik over Jezus Christus, en ik laat in mijn leven iets van de Heere Jezus zien.

Nu hebben we een probleem met die witte omheining, want die witte omheining was zo een 300m lang, en zo een 2.5m hoog. Het was een gigantische omheining.
Ook het getuigenis van de Heere Jezus is gigantisch. Een pilaartje kon dat nooit dragen!
Een pilaartje kon maar een heel klein stukje van die witte omheining laten zien.
Als heel die lange witte omheining aan een pilaartje zou hangen, zou dat ene pilaartje omvallen.

1thessalonisenzen 4:1 Voorts dan, broeders, wij bidden en vermanen u in den Heere Jezus, gelijk gij van ons ontvangen hebt, hoe gij moet wandelen en God behagen, dat gij daarin meer overvloedig wordt.

Hoe lossen we dat op? Hoe zorgen we er voor dat die prachtige witte omheining hoog gehouden word? Hoe zorgen wij ervoor dat dat getuigenis van Jezus Christus EENSGEZIND hoog gehouden word? Niet gescheiden door kerkmuren, theologieën of geschillen, maar dat de christenen eensgezind (hoe ze ook verschillend over bepaalde dingen mogen denken), de Heere Jezus Christus mogen laten zien. Hoe ging dat met de Tabernakel?
Nou, die pilaartjes waren met elkaar verbonden! Met verbinding stangetjes. Die pilaartjes deden dat samen! Die verbindingstangetjes liepen helemaal rond! Dus die pilaartjes konden NIET omvallen.

WANT: DIE VERBINDINGSTANG WAS VAN ZILVER!
Zilver is de prijs die de Heere Jezus heeft betaald voor onze verzoening. Dat verbindt ons aan elkaar!
Het verzoeningswerk van Jezus Christus!
Misschien hadden we elkaar niet opgezocht, misschien vinden wij als mens elkaar niet aardig maar we zijn aan elkaar verbonden door de prijs die de Heere Jezus voor een ieder van ons betaald heeft.
Die zilveren stang verbind ons met alle andere waar gelovigen, waar deze mensen ook naar de kerk gaan, dat doet er niet toe. Daar is in de hele wereld die zilveren verbindingstang die alle waar gelovigen aan elkaar bind.

We praten graag met elkaar over wat ons scheid, maar we moeten veel meer praten met elkaar wat ons met elkaar bind! Wij worden verbonden met dezelfde prijs die de Heere Jezus voor ons heeft betaald!

Dit zou een motivatie moeten zijn om gezamenlijk het getuigenis van Jezus Christus naar buiten toe te dragen.
Niet gescheiden door dogma`s of kerkmuren maar een in de Heere Jezus!
VASTAANEENGESLOTEN!
1Korinthe 1:10 Maar ik bid u, broeders, door den Naam van onzen Heere Jezus Christus, dat gij allen hetzelfde spreekt, en dat onder u geen scheuringen zijn, maar dat gij samengevoegd zijt in een zelfden zin, en in een zelfde gevoelen.

Er konden stormen komen of wat ook, maar die pilaartjes beleven staan, ze hielden elkaar vast!

Romeinen 15:30 t/m 33 En ik bid u, broeders, door onzen Heere Jezus Christus, en door de liefde des Geestes, dat gij MET MIJ STRIJDT in de gebeden tot God voor mij; Opdat ik mag bevrijd worden van de ongehoorzamen in Judea, en dat deze mijn dienst, dien ik aan Jeruzalem doe, aangenaam zij den heiligen; Opdat ik met blijdschap, door den wil van God, tot u mag komen, en met u verkwikt worden. En de God des vredes zij met u allen. Amen.

Filippenzen 4:2 en 3 Ik vermaan Euodia, en ik vermaan Syntyche, dat zij EENSGEZIND zijn in den Heere. En ik bid ook u, gij mijn oprechte metgezel, wees dezen vrouwen behulpzaam, die met mij gestreden hebben in het Evangelie, ook met Clemens, en de andere mijn medearbeiders, welker namen zijn in het boek des levens.

Samen een, naar buiten toe, verbonden door de Heere Jezus, om de wereld de Heere Jezus te laten zien.
Wij mogen deze wereld die in duisternis licht, de Heere Jezus prediken en laten zien, zodat deze wereld die in het duister ligt mag komen tot het licht!

ZOALS CHRISTUS JEZUS IS ZIJN WIJ OOK IN DEZE WERELD!
1Johannes 4:17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben in den dag des oordeels, namelijk dat gelijk Hij is, wij ook zijn in deze wereld.

Word vervolgd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *