De Tabernakel – De tafel der toonbroden.

De Tabernakel = tent = huis = jij en ik het huis van God!
Het Heiligdom van God in de woestijn. (oude verbond)
Wat wil de Tabernakel vandaag zeggen over de Heere Jezus. (nieuwe verbond)
Gods Woord is een geheel! Het ene verbond KAN NIET zonder het andere verbond!

Deze post is wat langer als gewoonlijk omdat het onmogelijk is om dit uit elkaar te trekken, dat zou het onderwerp te kort doen. (bedankt voor je begrip!)

WE ZIJN NU DE TENT BINNEN GEGAAN.
En we zijn in het Heilige.

In dat heilige stonden drie voorwerpen.
(1) De tafel der toonbroden.
(2) De kandelaar.
(3) Het reukofferaltaar.

Die drie voorwerpen hadden iets gemeen en dat is dat alle drie die voorwerpen van goud waren!

De tafel der toonbroden.

Exodus 25: 23,24 en 30. Gij zult ook een tafel maken van sittimhout / acasiahout; twee ellen zal haar lengte zijn, en een el haar breedte, en een el en een halve zal haar hoogte zijn.
En gij zult ze met louter goud overtrekken; gij zult ook een gouden krans daaraan maken, rondom heen. En gij zult op deze tafel altijd het toonbrood voor Mijn aangezicht leggen.

Op die tafel lagen 12 broden, voor elke stam van Israël een brood. Elke stam van Israël werd op die tafel aan God getoond. Dus de hele gemeente van Israël werd op die tafel gedragen en aan God getoond. Lagen voor Gods aangezicht.

Die tafel spreekt van de Heere Jezus = van goud. Het mooie is dat die tafel de broden draagt.
Dat de gemeente zich krachtig voelt en gesterkt is omdat dat de Heere Jezus Zijn gemeente draagt!
Jezus Christus koestert Zijn gemeente!
Efeziërs 5:28-30:
Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief; want niemand haat ooit zijn eigen vlees, maar hij voedt het en koestert het zoals Christus de gemeente, omdat wij leden zijn van zijn lichaam.

Koesteren is het oud Nederlands woord voor heel overdreven zorgen voor. Zoals een Moeder voor haar zuigeling zorgt.

Exodus 25:25 Gij zult ook een lijst rondom daaraan maken, een hand breed; en gij zult een gouden krans rondom de lijst maken.

Om die tafel moest een gouden lijst gemaakt worden om te voorkomen dat die toonbroden er af vielen. Die tafel stond in de tabernakel, in de woestijn en stond in het zand. En dat woestijnzand was wel eens ongelijk.
Ook die rand spreekt van de Heere Jezus.

Johannes 10:11, 27 en 28 Ik ben de goede Herder; de goede herder stelt zijn leven voor de schapen.
Mijn schapen horen Mijn stem, en Ik ken dezelve, en zij volgen Mij.
En Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn (1) hand rukken. AMEN!
(1) Daarom was die rand rondom de tafel der toonbroden van een handbreedte!

LET OP! We hebben een tafel en broden, en tussen die twee is een bijzondere relatie.
Tussen de gemeente van de Heere Jezus en de Heere Jezus is een hele bijzondere relatie!
De Heere Jezus legt dat Zelf uit in Johannes 12:24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.

Die graankorrel is de Heere Jezus, Hij zegt: Als ik niet naar de aarde kom en sterf, zal Ik geen gemeente hebben, zal Ik altijd alleen blijven. MAAR indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.
De Heere Jezus is naar de aarde gekomen, is voor jou en mij gestorven, en wij zijn zoals wij de gemeente zijn, Zijn vrucht van Zijn lijden en sterven.
Jezus Christus noemt Zichzelf een graankorrel en de vrucht van een graankorrel is brood.
De vrucht van de Heere Jezus, zijn die toonbroden op de tafel. Als je de Heere Jezus kent mag je weten ik ben een deel van de gemeente, ik ben een vrucht van het lijden en sterven van de Heere Jezus, Hij draagt ons en toont ons aan God!

Die broden waren TOONbroden die werden aan God getoond! Daarom moest er iets gebeuren!
Boven op die broden moesten gouden schalen staan. In die gouden schalen werd reukwerk gedaan.
Leviticus 24:7 – En op elke rij zult gij zuiveren wierook leggen, welke het brood ten gedenkoffer zal zijn; het is een vuuroffer den HEERE.

Die broden stellen het volk Israël voor, in beeld is dat de gemeente, en de Heere Jezus draagt die broden. En die hele gemeente Israël en de gelovigen van vandaag worden aan God getoond, En de Heere Jezus zegt; Kijk eens Vader, deze gemeente heb Ik gekocht met Mijn bloed, Het is Mijn vrouw, is Mijn bruid, kijkt U eens hoe geweldig zij is.

Daarom staat er in 2 Korinthe 2:14 en 15 En God zij dank, Die ons allen tijd doet triomferen in Christus, en den reuk Zijner kennis door ons openbaar maakt in alle plaatsen.
Want wij zijn God een goede reuk van Christus.
Mooi he! Als God naar de gemeente kijkt, ziet Hij niet alle fouten van ons, maar God ruikt in de gemeente de geur van de Heere Jezus! Halleluja! Dat maakt voor God de gemeente aangenaam!

ALS GOD NAAR DE GEMEENTE KIJKT DAN RUIKT GOD EN ZIET GOD DE HEERE JEZUS!

Efeze 1:6 t/m 9 Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde;
7 In Welken wij hebben de verlossing door Zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar den rijkdom Zijner genade,
8 Met welke Hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid;
9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven.

Nog even iets heel interessants. Die broden werden niet zomaar van een afstand op die tafel gelegd maar dat moest heel omzichtig gebeuren. De Bijbel zegt ook dat God niet een God van wanorde is maar een God van vrede = rust en balans, evenwicht en ontspanning.. 1Korinthe 14:33.

Exodus 40:23 En hij schikte daarop het brood in orde, voor het aangezicht des HEEREN, gelijk als de HEERE aan Mozes geboden had. Duidelijke orde.
Kolossenzen 2:5 Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met den geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ORDENING, en de vastigheid van uw geloof in Christus.

In de gemeente van Jezus Christus dient het er ordelijk aan toe te gaan.
1Korinthe 14:40 Laat alle dingen eerlijk en met orde geschieden.

1Timotheüs 3:15 Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten, hoe men in het huis Gods moet verkeren, hetwelk is de Gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid.

2 reacties op De Tabernakel – De tafel der toonbroden.

 1. Ernst Keessen schreef:

  Mooi uitgelegd hoe wij als Gemeente en Israel door Jezus getoond worden aan de Vader als een volbracht werk, een vrucht van de graankorrel, een geur voor Gods aangezicht.
  Ik moest hierdoor ook denken aan dat God ons misschien om die reden ons als spijze heeft gegeven het zaaddragende gewas en zaaddragende vruchten. Hij wil ons loaten genieten van alles wat er in Zijn schepping is en vrucht draagt.
  En dat op de sabbat het wierook steeds weer gebrand werd op de broden doet me denken aan dat God op de zevende dag rustte en zag dat wat hij had geschapen zeer goed was. Net als de vrucht van de graankorrel, de vrucht van Jezus’ werk.

  • Nicky schreef:

   Dank u wel Ernst voor uw reactie. U schrijft: Ik moest hierdoor ook denken aan dat God ons misschien om die reden ons als spijs heeft gegeven het zaaddragende gewas en zaaddragende vruchten. Hij wil ons laten genieten van alles wat er in Zijn schepping is en vrucht draagt. Dat is een scherpe gedachte 😉 en is heel goed mogelijk, maar dat vinden wij niet als zodanig in Zijn Woord opgetekend. Maar uw gedachtegang kan ik goed volgen. je zou kunnen zeggen dat Adam en Eva vegetariër waren. En de dieren ook. Pas in Genesis 9 geeft God toestemming om vlees te eten. U schrijft ook: En dat op de sabbat het wierook steeds weer gebrand werd op de broden doet me denken aan dat God op de zevende dag rustte en zag dat wat hij had geschapen zeer goed was. Net als de vrucht van de graankorrel, de vrucht van Jezus’ werk. Inderdaad dat heeft u heel mooi verwoord. Het wierook was ook een liefelijke reuk voor God. (denkt u aan het brandoffer.) Dat wijst op het volbrachte werk van de Zoon Jezus Christus. DE liefde van God voor Zijn schepping is ten volle tot uiting gekomen in het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. (zonder bloedstorting geen vergeving Hebreeën 9:22) Je raakt er nooit over uitgepraat! 😉

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *