God wil(de) tussen de Israëlieten/mensen wonen

DE TABERNAKEL.
Het Heiligdom van God in de woestijn. (oude verbond)
Wat wil de Tabernakel vandaag zeggen over de Heere Jezus. (nieuwe verbond)
Gods Woord is een geheel! Het ene verbond KAN NIET zonder het andere verbond!

DE BIJBEL LEZEN IS EEN, WAT JE LEEST EN DAT TE BEGRIJPEN IS TWEE! Handelingen 8: 30 en 31.

GOD WIL(DE) TUSSEN DE ISRAËLIETEN / MENSEN WONEN!
Hoe kan dat? Dat een Heilig God kan wonen tussen onheilige mensen?

Exodus 25:8 En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen woon.
Exodus 25:22 De Heere sprak tegen Mozes: Ik zal daar met u samenkomen.
Exodus 40:34 en 35 En de wolk bedekte de tent de samenkomst en de heerlijkheid des Heeren vervulde de tabernakel.

Waauw! Dat is zo geweldig mooi! God woont letterlijk tussen het volk, Hij komt samen met het volk, Zijn heerlijkheid vervult de tempel, heel de tempel was vol van de heerlijkheid van God! AMEN!

Aan die wolkkolom boven de tabernakel kon het volk zien dat God in de tabernakel woonde.
Er staat letterlijk dat Mozes de tent der samenkomst niet kon binnen gaan omdat de heerlijkheid des Heeren de tent de samenkomst vervulde! Visueel en tastbaar woonde God tussen het volk!

Die tabernakel heeft verschillende namen. Hij word 144x de tent der samenkomst genoemd. Waarmee God aangeeft Ik wil met jullie samenkomen.

In leviticus 17:4 heet hij de tabernakel des Heeren,
in Numeri 19:20 het heiligdom des Heeren,
in 1 Samuel 1:7 het huis des Heeren,
en in Richteren 18:31 het huis van God.

ZOALS GOD IN HET OUDE TESTAMENT IN DAT HUIS WOONDE ZO WOONT GOD VANDAAG IN HET MIDDEN VAN DE GEMEENTE!

DE TABERNAKEL SPREEKT OVER JEZUS CHRISTUS.

DE TOEGANGSPOORT WIJST OP DE HEERE JEZUS!
Als heel de tabernakel spreekt van de Heere Jezus dan spreekt ook de poort van de Heere Jezus!

Dit lezen we in Johannes 10:9 Ik (Jezus) ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden.

Als je in het oude verbond naar God toe wilde gaan moest je via de Heere Jezus = toegangspoort.
We kennen dat ook vanuit het Nieuwe Verbond uit
Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader(God), dan door Mij.
Ook wij kunnen niet tot de Vader naderen dan door Jezus Christus! Halleluja!

De bevestiging hiervan vinden wij in Efeze 3:12 In Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door het geloof aan Hem. Wij mogen in vertrouwen toegang hebben tot de Vader (God) door het geloof in Jezus Christus! EEN ANDERE WEG TOT BEHOUD IS ER NIET!

DE TABERNAKEL SPREEKT OVER JEZUS CHRISTUS.

DE TOEGANGSPOORT WIJST OP DE HEERE JEZUS!

In de poort nu des voorhofs zal een deksel zijn van twintig ellen, hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweernd linnen, geborduurd werk; de pilaren vier, en hun voeten vier. Exodus 27:16

Deze poort had vier kleuren. Hemelsblauw, purper, scharlaken, en fijn getweernd linnen.

Het is belangrijk om te weten dat ALLES in de Bijbel een betekenis heeft.
KLEUREN, namen, getallen, alles! Daarom is de Bijbel ook zo een prachtig boek!

Deze vier kleuren vertellen ons vier aspecten van de Mens Jezus Christus!

BLAUWPURPER spreekt ons van de hemel.
Jezus is de Zoon van God uit de Hemel. Johannes 13:31 Als hij dan uitgegaan was, zeide Jezus: Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt, en God is in Hem verheerlijkt.
En zie, een stem uit de hemelen zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! Mattheüs 3:17 Zie ook Markus 1:11/Lukas 3:22
Terwijl hij nog sprak, zie, een lichtende wolk overschaduwde hen; en zie, een stem uit de wolk zei: Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb; luister naar Hem! Mattheüs 17:5

ROODPURPER was heel deur en dat werd alleen door koningen gedragen.
Dat roodpurper geeft aan dat Jezus Koning is. Openbaring 11:15: En de zevende engel heeft gebazuind, en er geschiedden grote stemmen in den hemel, zeggende: De koninkrijken der wereld zijn geworden onzes Heeren en van Zijn Christus, en Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.
In het Oude Verbond / Testament word Jezus 50x Koning genoemd.

SCHARLAKEN spreekt ons van Jezus die Zijn bloed heeft gestort, geleden heeft en is gestorven.
Hoe weten we dat? Nu dat gaan we kijken wat scharlaken is. De Encyclopedie verteld ons dat scharlaken een rode kleurstof is, gewonnen uit extract van de gedroogde cochenille worm.

Dit speekt ons van 3 dingen.
Allereerst ROOD, spreekt ons van het bloed van de Heere Jezus.
Ten tweede is deze stof gewonnen uit een gedroogde / dode worm. Jezus Christus is gestorven / moest sterven voor uw en mijn zonden.
Ten derde was het geen gewoon diertje het was een worm.

Weest u eerbiedig! Toen Jezus geleden heeft aan het kruis was dit zo heftig dat Hij zich niet eens een mens meer voelde. Daarom zegt de Heere Jezus in Psalm 22:7 Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen, en veracht van het volk. Zo erg heeft de Heere Jezus geleden!
Hij heeft er niet eens meer als een mens uitgezien! Jesaja 52:14 Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was Zijn gelaat, meer dan van iemand, en Zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen;. Een Andere vertaling zegt: Misvormd en niet meer menselijk was Zijn gestalte.

FIJN GETWEERND LINNEN was helder wit, dat spreekt van de volkomen reinheid en heiligheid van Jezus.
Lukas 1:35: En de engel, antwoordende, zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen, en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom ook, dat Heilige, Dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden.
1Petrus 2:22: Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden;.

Zo ziet u die kleuren van de poort spreken over 4 aspecten van onze Heer en Heiland Jezus Christus!
Daarom hebben we vier evangeliën! Deze vier evangeliën laten vier kanten van de Heere Jezus zien!

Als we iets van de Heere Jezus mogen begrijpen roepen we uit met de profeet Jesaja: Met wie dan wilt gij Hem vergelijken en welke vergelijking op Hem toepassen? Jesaja 40:18.

Of we roepen uit: Wie is deze Jezus toch? Markus 4:41.

MIJN JEZUS, MIJN REDDER, HEER ER IS NIEMAND ZOALS U!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *