De Tabernakel / het komen tot Jezus

DE TABERNAKEL.
Het Heiligdom van God in de woestijn. (oude verbond)
Wat wil de Tabernakel vandaag zeggen over de Heere Jezus. (nieuwe verbond)
Gods Woord is een geheel! Het ene verbond KAN NIET zonder het andere verbond!

DE BIJBEL LEZEN IS EEN, WAT JE LEEST EN DAT TE BEGRIJPEN IS TWEE! Handelingen 8: 30 en 31.

WE HEBBEN GEZIEN DAT DE TABERNAKEL (DE POORT) SPREEKT VAN DE HEERE JEZUS.
Wanneer was nu dat moment dat de Israëliet door die poort naar binnen ging?
Dat deed hij, als hij gezondigd had en vergeving wilde ontvangen!
Als de Israëliet het contact met God wilde herstellen. Wat door de zonde (ongehoorzaamheid) was vertroebeld.

Dat is wat vandaag ook gebeurt in onze relatie met God. Als wij gezondigd hebben (ongehoorzaam geweest zijn naar God) komen wij tot Jezus (de poort) om onze ongehoorzaamheid te belijden en vergeving te ontvangen waardoor de relatie met Jezus weer puntgaaf is.

LET OP! Die poort kon heel makkelijk open! Die poort was 10 meter breed, en 2,5 meter hoog!
Die poort nodigde de Israëliet uit! Kom het in orde maken met God!
Jesaja 55:1 – 1 O alle gij dorstigen! komt tot de wateren, en gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs, wijn en melk!

Ook vandaag klinkt nog diezelfde oproep! Jezus zegt vandaag: “Kom tot Mij allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven”. Mattheüs 11:28

Praat er nu niet over dat u zo slecht bent en dat u vast niet naar binnen mag gaan, NEE! Die poort was 10 meter breed en 2,2 meter hoog! Luister niet naar die leugens van de boze!
ALS JEZEUS ZEGT:” KOMT ALLEN TOT MIJ” dan bedoeld Hij ook iedereen! JA OOK JOU!

Wie dorst heeft die komt en neemt het water om niet! (gratis) Openbaringen 22:17.

U MOET WEL ZELF KOMEN! U MOET ZELF HET BESLUIT NEMEN OM DIE POORT BINNEN TE GAAN, OM TE KOMEN AAN DE VOETEN VAN JEZUS!

Wendt u tot Mij en laat u verlossen! Jesaja 45:22. Duidelijker kan het niet! KOM!

HOE KOM IK DAN TOT DE HEERE JEZUS, WAT IS DAT KOMEN?
Nu dat is geloven dat de Heere Jezus voor u aan het kruis gestorven is om u uw ongehoorzaamheid te vergeven, en ook is opgestaan zodat u samen met de Heere Jezus opgestaan bent in een nieuw leven! Een leven in gehoorzaamheid aan Jezus Christus!

“Want indien u met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u behouden worden; want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis.
Trouwens het schriftwoord zegt: Al wie op Hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek / Heiden = niet Jood. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen; want: al wie de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden…” Romeinen 10:9-13

GELOOF IN DE HEERE JEZUS EN U ZAL BEHOUDEN WORDEN! Handelingen 16:31.

BINNEN OF BUITEN DE OMHEINING

WEND U TO MIJ/ KEER U OM, KOM TOT MIJ EN LAAT U VERLOSSEN! Jesaja 45:22.
Geloof in de Heere Jezus en je zal behouden worden! Handelingen 16:31.

DIE POORT (JEZUS) WAS (IS) ONTZETTEND BELANGRIJK!
Die poort zorgde voor een tweedeling!

Of je was binnen die poort, je was door die poort naar binnen gegaan.
Of je was buiten die poort, je was niet door die poort naar binnen gegaan.

DAT IS VANDAAG DE DAG NOG STEEDS HETZELFDE!
Binnen die omheining spreekt alles van God, buiten die omheining spreekt alles tegen God!

Binnen die omheining is de voorhof. Moet je eens zien wat de Bijbel zegt over de voorhof.
Want een dag in Uw voorhoven is beter dan duizend dagen ergens anders! Psalmen 84:1
Geeft de Heer de heerlijkheid van Zijn Naam, brengt offer en komt in Zijn voorhoven. Psalmen 96:8

Maar nu buiten de omheining. Buiten de omheining betekend 4 dingen,
Op de 1e plaats betekende dat, dat de Israëliet in de woestijn bleef. De woestijn betekende in dit geval ver van God. Onreinen zullen buiten de legerplaats wonen. Leviticus 13:46.
Op de 2e plaats woonden buiten de vijanden van God.
Woestijnvolken die Zijn vijanden zijn verslinden Hij. Numeri 24:8
Op de 3e plaats van dat buiten zijn, daar is de zonde. Buiten de invloedssfeer van God is de zonde.
Buiten zijn de honden en de tovenaars, de hoereerders en de moordenaars, de afgodendienaars en ieder, die de leugen liefheeft en doet. Openbaringen 22:15.
Er is geen mens die niet zondigt. 1Koningen 8:46.
Er is niemand die goed doet, zelfs niet een. Romeinen 3:12.
DE HELE WERELD IS STRAFSCHULDIG VOOR GOD. Romeinen 3:19.
Op de 4e plaats betekend buiten zijn het oordeel.
God zal hen die buiten zijn oordelen. 1Korinthe 5:13.

EEN MENS MOET KIEZEN! BINNEN OF BUITEN.

Als je niet gekozen hebt om Jezus te volgen en met je ongehoorzaamheid bij Jezus gekomen bent dit beleden hebt om het in orde te maken met Jezus, dan ben je niet door de poort naar binnen gegaan en sta je nog buiten!

Misschien zeg je wel, niet interessant ik kies helemaal niet! Ik doe helemaal niets!
Maar dan kies je ook! Jezus zegt:” wie niet met Mij is, is tegen Mij” Mattheüs 12:30.
Als je niet kiest ben je tegen de Heere Jezus dan ben je buiten!
ER IS GEEN TUSSEN WEG! ER IS GEEN TUSSENWEG! ER IS GEEN TUSSENWEG!

Daarom is het zo fantastisch dat het evangelie = blijde boodschap nog steeds klinkt!
Die enorme poort van 10 meter breed en 2,5 meter hoog staat nog steeds open!
Jij mag nog steeds naar binnen gaan, binnen die omheining komen!

Jezus zei: ”Ik ben de Deur, als iemand door Mij naar binnen gaat zal behouden = gered worden”. Johannes 10:9
Een ieder die de Naam des Heeren aanroept zal behouden = gered worden! Joël 2:32
Jezus zei:” Wie in Mij gelooft heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Johannes 5:24
Want alzo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Johannes 3:16

Jezus nodigt jou uit, Kom binnen die omheining, ga door de poort, ga door De Deur, geloof in Mij!

Wat betekend het voor vandaag door de poort naar binnen te gaan binnen de omheining?

De Bijbel zegt het zo: Ik ben de Deur; indien iemand door Mij ingaat, die zal behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan, en weide vinden. Johannes 10:9.

Een mens die vandaag zegt: Heere Jezus ik dank U dat U voor mij aan het kruis bent gegaan, ik neem U aan als mijn Verlosser (Johannus 1:12), ik ga door de poort naar binnen.
Als iemand dat doet, krijgt die iemand op dat moment 4 cadeau`s, 4 geschenken.

1e cadeau: Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; In Denwelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Kolossenzen 1:13 en 14.
2e cadeau: Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest. Romeinen 8:1.
3e cadeau: Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus; 2 Door Welken wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Romeinen 5:1 en 2.
4e cadeau: Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. Efeze 1:3.

LET NU GOED OP! VOOR DIE VIER CADEAU`S IS BETAALD!
1e cadeau: door de Zoon zijner liefde!
2e cadeau: In Christus Jezus!
3e cadeau: Door onze Heere Jezus Christus!
4e Cadeau: In Christus!

WIJ HADDEN IEMAND NODIG!
Want Hij heeft ons uit de macht der duisternis getrokken, en overgezet in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde; In Denwelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. Kolossenzen 1:13 en 14.

Als die Israëliet naar binnen ging, ging hij de poort binnen om vergeving te ontvangen. Nu staat er in het Nieuwe Testament: En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, EN ZONDER BLOEDSTORTING GESCHIEDT GEEN VERGEVING. Hebreeën 9:22.

Dat betekende, wilde die Israëliet vergeving ontvangen dan moest er bloed vloeien!
Daarom had die Israëliet iets bij zich, hij was niet alleen, hij nam twee dieren met zich mee.
De vergeving van zijn zonden/ongehoorzaamheid, daar kon hij zelf niks aan bijdragen!
Daarvoor had hij iemand anders nodig!

En zo enig mens van het volk des lands door afdwaling zal gezondigd hebben, dewijl hij iets doet tegen een van de geboden des HEEREN, dat niet gedaan zou worden, zodat hij schuldig is; 28 Of men zijn zonde, die hij gezondigd heeft, aan hem zal bekend gemaakt hebben; zo zal hij tot zijn OFFERANDE brengen een jonge geit, een volkomen wijfje, voor zijn zonde, die hij gezondigd heeft.
Leviticus 4:27 en 28.

Wat had de Israëliet nodig? Hij had een offergave nodig! Ziet je dat?
Wat moest de Israëliet doen met die offergave? Hij moest dat brengen.
Waar moest hij dat naartoe brengen? Naar het brandofferaltaar!
Als de Israëliet door de poort naar binnen ging met zijn offer, zag hij al dat brandofferaltaar en wist hij, daar zal alles in orde komen! Prachtig!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *