De Tabernakel – De cherubs op de ark van het verbond

Tabernakel = tent = huis = jij en ik het huis van God!
Het Heiligdom van God in de woestijn. (oude verbond)
Wat wil de Tabernakel vandaag zeggen over de Heere Jezus. (nieuwe verbond)
Gods Woord is een geheel! Het ene verbond KAN NIET zonder het andere verbond!

Leviticus 16:2 De HEERE dan zeide tot Mozes: Spreek tot uw broeder Aaron, dat hij niet te allen tijde ga in het heilige, binnen den voorhang, voor het verzoendeksel, dat op de ark is, opdat hij niet sterft; want Ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel.

Numeri 7:89 En als Mozes in de tent der samenkomst ging, om met Hem te spreken, zo hoorde hij een stem tot hem sprekende, van boven het verzoendeksel, hetwelk is op de ark der getuigenis, van tussen de twee cherubim. Alzo sprak Hij tot hem.

Als Mozes met God sprak, dan zag Mozes God niet, God was in die wolk, maar hij hoorde de stem van God wel. En Mozes hoorde DUIDELIJK dat die stem van af die ark, vanaf dat verzoendeksel, vanuit die wolk vandaan kwam.

Exodus 25:18 Gij zult ook twee (1) cherubim van goud maken; van dicht goud zult gij ze maken, uit de beide einden des verzoendeksels.

1- Een cherub, cherubim, cherubijn of kerub is een mythisch wezen dat is samengesteld uit een combinatie van verschillende andere levensvormen, vaak een gevleugelde leeuw, adelaar of stier met een mensengezicht, vergelijkbaar met de Egyptische of Griekse sfinx en de Mesopotamische karibu. Cherubs komen 91 keer voor in de Hebreeuwse Bijbel. Ezechiël 41:18 beschrijft een cherub met twee gezichten, van een leeuw en van een mens.

Met de combinatie van lichaamsdelen van mensen en dieren werden de eraan verbonden eigenschappen, functies en betekenissen verenigd in één wezen en duidden hiermee een bovenmenselijke macht en kracht aan. In het antieke Oosten hadden cherubs twee functies: een bewakende of beschermende functie (zo beschermden zij vaak een levensboom, wereldboom of andere sacrale boom) en een draagfunctie (bijvoorbeeld het dragen van een godheid of het bouwen van de troon). Beide functies komen terug in de Hebreeuwse Bijbel.

Sinds Pseudo-Dionysius worden cherubs in het christendom geïnterpreteerd als een type engel, qua positie ondergeschikt aan de seraf, maar hoger dan de gewone engel.

WAAROM DIE CHERUBS? We letten op 3 dingen.
Allereerst komen die cherubs vaker in de Bijbel voor Psalm 80:2 O Herder Israels! neem ter ore, Die Jozef als schapen leiddet; (2)Die tussen de cherubim zit, verschijn blinkende.
2- Mag ook vertaald worden met: God die op de cherubs troont.

Psalm 99:1 (3)De HEERE regeert, dat de volken beven; Hij zit tussen de cherubim; de aarde bewege zich.
3- Mag ook vetaald worden met: God troont op de cherubs, de aarde sidderde.

Genesis 3:24 En Hij dreef de mens uit; en stelde cherubim tegen het oosten van de hof van Eden, en een vlammig lemmer van een zwaard, dat zich omkeerde, om te bewaren den weg van den boom des levens.

Die chrerubs op dat verzoendeksel vertelde twee dingen, allereerst: God is een heilig God en God is een oordelend God.
Waarom stonden die cherubs op dat verzoendeksel? Het volk van God was God ongehoorzaam, en als God die Cherubs een teken zou geven dan zouden die cherubs zich verheffen en heel het volk ombrengen.
Waarom zou God dat volk oordelen? Omdat dat volk ongehoorzaam was. Het was letterlijk een Godswonder dat een heilig God te midden van een zondig volk wilde wonen!

Numeri 16:44 en 45 Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: Maak u op uit het midden van deze vergadering, en Ik zal hen verteren, als in een ogenblik! Toen vielen zij op hun aangezichten.

Zo heeft dat volk God getergd, als het ware het bloed vanonder Gods nagel gehaald.
Dat word nog eens herhaald in het Nieuwe Testament (Verbond).
1 Korinthe 10:5 Maar in het meerder deel van hen heeft God geen welgevallen gehad; want zij zijn in de woestijn terneergeslagen. En
Hebreeën 3:17 Over welke nu is Hij vertoornd geweest veertig jaren? Was het niet over degenen, die gezondigd hadden, welke lichamen gevallen zijn in de woestijn?

Ten derde: Die cherubs mochten niet zomaar op dat verzoendeksel gezet worden, de aangezchten van de cherubs moeten gericht worden naar het verzoendeksel. Exodus 25:20
Waarom? Die cherubs wisten daar woont God!
Die cherubs zijn niet alleen de bewakers van Gods heiligheid maar ook de uitvoerders van Gods oordeel. Die cherubs keken gespannen naar het verzoendeksel en wachten op een teken. Als dat teken zou komen zouden deze cherubs zich verheffen en het hele volk ombrengen, het oordeel uitvoeren! MAAR, Lieve lezer, God wilde geen oordeel!

GOD WILDE VERZOENING VOOR HET HELE VOLK!

Lieve lezers, ik mag het jullie toeroepen met de autoriteit van Gods Woord,

GOD WIL GEEN OORDEEL! GOD WIL VERZOENING VOOR HEEL HET VOLK, EN IN JEZUS CHRISTUS VOOR HEEL DE WERELD!

Maar wilde God geen teken geven om te oordelen dan moest er wat anders gebeuren!
We weten uit Hebreeën 9:22 Zonder BLOEDSTORTING is er geen VERGEVING / Verzoening.

Wilden de Gerubs blijven staan en het oordeel niet uitvoeren, dan moest er bloed komen.
Bloed op het verzoendeksel! Als er niet op tijd bloed op dat verzoendeksel gesprenkeld werd, zouden de Gerubs het volk ombrengen! Dat bloed moest naar het verzoendeksel gebracht worden door Aaron de hogepriester. En daar is Aaron een geweldig beeld van de Hogepriester met een hoofdletter, Jezus Christus!

Hebreeën 3:1 en 2 Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt den Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus; Die getrouw is Dengene, Die Hem gesteld heeft, gelijk ook Mozes in geheel zijn huis was.

WE GAAN IN DE HOGEPRIESTER ZIEN WAT JEZUS OP HET KRUIS HEEFT GEDAAN.

De hogepriester moest het bloed op het verzoendeksel sprenkelen, en als je opgelet hebt dan zeg je; ja maar dat kan niet want daar mocht de hogepriester niet komen!

Leviticus 16:2 De HEERE dan zeide tot Mozes: Spreek tot uw broeder Aaron, dat hij NIET te allen tijde ga in het heilige, binnen den voorhang, voor het verzoendeksel, dat op de ark is, opdat hij niet sterft; want Ik verschijn in een wolk op het verzoendeksel.

MAAR GOD IS EEN GENADIG GOD!
En God zei; hoe ga ik dit oplossen? Dat heeft God opgelost, een keer per jaar!

Hebreeën 9:6 en 7 Deze dingen nu, aldus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in den eersten tabernakel, te allen tijde, om de Gods diensten te volbrengen; Maar in den tweeden tabernakel GING alleen DE HOGEPRIESTER, (1) eenmaal in het jaar, NIET ZONDER BLOED, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor de misdaden van het volk.

1- Dit gebeurde op de grote verzoendag. De Joden vieren dan Jom kipoer. Jom Kipoer of Grote Verzoendag, voluit Jom ha-Kippoeriem ofwel Dag van de Vergevingen, wordt als de belangrijkste en heiligste dag beschouwd in het jodendom.

Dat gebeurde slechts op “deze wijze” Leviticus 16:3 en 4 Hiermede zal Aaron in het heilige gaan: met een var, een jong rund ten zondoffer, en een ram ten brandoffer. 4 Hij zal den heiligen linnen rok aandoen, en een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn, en met een linnen gordel zal hij zich gorden, en met een linnen hoed bedekken; dit zijn heilige klederen; daarom zal hij zijn vlees met water baden, als hij ze zal aandoen.

Aaron mag het heilige der heiligen binnen gaan op twee voorwaarden:
1- Hij zal den heiligen linnen rok aandoen, en een linnen onderbroek zal aan zijn vlees zijn, en met een linnen gordel zal hij zich gorden, en met een linnen hoed bedekken; dit zijn heilige klederen
2- met een var, een jong rund ten zondoffer, en een ram ten brandoffer. (met het bloed van)

God zegt; als de hogepriester zich aan deze twee voorwaarden voldoet mag hij een keer per jaar het heilige der heiligen = tweede tabernakel naar binnen. Halleluja!

God voorzag Zichzelf een Lam ten brandoffer! Kom je dat niet bekend voor?

Genesis 22:8 En Abraham zeide: God zal Zichzelven een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon! Zo gingen zij beiden samen. Hier lezen we een van de profetische uitspraken van Abraham.

Genesis 22:13 Toen hief Abraham zijn ogen op, en zag om, en ziet, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen; en Abraham ging, en nam dien ram, en offerde hem ten brandoffer in zijns zoons plaats. Hier zien we de directe vervulling van het geloof van Abraham.
Genesis 22:14 En Abraham noemde den naam van die plaats: De HEERE zal het voorzien! Waarom heden ten dage gezegd wordt: Op den berg des HEEREN zal het voorzien worden!

Op diezelfde bergketen waar Abraham zijn zoon moest offeren, maar waar God in een plaatsvervangend offer heeft voorzien, is de Heere Jezus gekruisigd als plaatsvervangend offer voor jou en mij!

En zien we de profetische uitspraak van Abraham nogmaals in vervulling gaan!

GOD WILDE GEEN OORDEEL, HIJ WILDE VERZOENING VOOR HET HELE VOLK EN LATER IN EN DOOR JEZUS CHRISTUS VOOR DE HELE WERELD!

Wordt vervolgd…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *