De Tabernakel Het lijden van Het Lam=Jezus Christus

Het Heiligdom van God in de woestijn. (oude verbond)
Wat wil de Tabernakel vandaag zeggen over de Heere Jezus. (nieuwe verbond)
Gods Woord is een geheel! Het ene verbond KAN NIET zonder het andere verbond!

DE BIJBEL LEZEN IS EEN, WAT JE LEEST EN DAT TE BEGRIJPEN IS TWEE! Handelingen 8: 30 en 31.

God doet net, als u komt door (het geloof in) de Heere Jezus alsof u nooit gezondigd heeft!

ZO IS DE REINIGING VAN HET BLOED VAN DE HEERE JEZUS!

Verlost door het kostbare bloed van Christus, als van een (1) onberispelijk en onbevlekt lam. 1Petrus 1:19

(1)Onberispelijk = correct, feilloos, foutloos, in optima forma, keurig, net, netjes, ongekreukt, perfect, piekfijn, smetteloos, tiptop, vlekkeloos, volmaakt

Daar zullen we Hem ook eeuwig = eindeloos = zonder einde voor danken!
Straks in de Hemel, zullen we de Heere Jezus terug zien als een offer. We zullen weer herinnert worden aan Golgotha, we zullen hem zien als een lam dat geslacht is.

Openbaring 5:12 – Zeggende met een grote stem: Het Lam, Dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, en rijkdom, en wijsheid, en sterkte, en eer, en heerlijkheid, en dankzegging.

HEER UW BLOED DAT REINIGT MIJ, DOET MIJ LEVEN EN MAAKT MIJ VRIJ! Opwekking 315

De Heere Jezus is niet alleen beladen met jou en mijn zonden geweest, Hij heeft niet alleen Zijn bloed gestort, Hij heeft ook in jou en mijn plaats geleden! Dat word nog wel eens vergeten.
God heeft Jezus op het kruis vreselijk geslagen omdat Hij jou en mijn plaats ingenomen heeft.
De Heere Jezus heeft dat ervaren als een vuur dat op Hem neer kwam. Het vuur van het brandoffer spreekt van het kruis van Golgotha!

En voor het feest van het pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot den Vader, alzo Hij de Zijnen, die in de wereld waren, liefgehad had, zo heeft Hij hen LIEF GEHAD TOT HET EINDE = letterlijk tot het uiterste. Johannes 13:1

En al haar vet zal hij afnemen, gelijk als het vet van het dankoffer afgenomen wordt, en de priester zal het AANSTEKEN op het altaar, tot een liefelijke reuk den HEERE; en de priester zal voor hem verzoening doen, en het zal hem vergeven worden. Leviticus 4:31

En dat is gebeurd op het kruis van Golgotha, in die drie uur van dikke duisternis daar heeft de Heere Jezus verschrikkelijk geleden. Mattheüs 27:45

Om dat de Heere Jezus in jou en mijn plaats is gaan staan, deed God alle boosheid over alle ongehoorzaamheid van over heel de wereld en alle eeuwen op Hem neerkomen.

Christus heeft voor de zonden GELEDEN. 1Petrus 3:18

Veel christenen geloven dat Jezus de zonden zomaar heeft weggedaan, de Heere Jezus heeft elke zonde die jij en ik gedaan hebben, en nog zullen doen, daar heeft Hij EEN VOOR EEN voor geleden.
God heeft die zonde een voor een gestraft en op Jezus doen aankomen alsof Jezus die zonden gedaan had. ALLE vuur van Gods BOOSHEID is op Jezus terecht gekomen.

WAAROM, HOE HEEFT DE HEERE JEZUS DAT ERVAREN? HIJ WAS ONSCHULDIG!
Hij heeft dat ervaren als een vuur als een pijnigend vuur!

De Bijbel gunt ons een blik hoe Jezus zich voelde toen Hij leed.
Wij mogen invoelen hoe de Heere Jezus dat heeft gevoeld.

Gaat het jou niet aan, jullie allen, die over weg gaat? zie het aan en ziet, of er een smart zij gelijk mijn smart, die mij aangedaan is, waarmede de HEERE mij bedroefd heeft ten dage der hittigheid Zijns toorns. Van de hoogte heeft Hij een vuur in mijn beenderen gezonden, waarover Hij geheerst heeft; Hij heeft voor mijn voeten een net uitgebreid, Hij heeft mij achterwaarts doen keren, Hij heeft mij woest en ziek gemaakt de hele dag. Klaagliederen 1:12 en 13.

Gods BRANDENDE toorn gaat over Mij heen. Psalmen 88:17.

TOORN WAT IS DAT VOOR EEN WOORD?

Die Toorn is een oud Nederlands woord voor boosheid. Als het in de Bijbel over Gods Toorn gaat, gaat het altijd over Gods boosheid over de zonde! Want God is een heilig God.

WAT BETEKEND DIE BOOSHEID VAN GOD?
2Korinthe 5:21a Want Die, Die geen zonde gekend heeft = Jezus, heeft Hij zonde voor ons gemaakt…

Met eerbied gezegd: God zie tegen Jezus: ”als Jij in de plaats van de mens gaat staan, maak Ik Jou tot oorzaak van alle narigheid van de mens”. Dan maak Ik Jou tot oorzaak van ALLE zonden!
Dan doe ik net of Jij de schuldige bent en zal Ik Jou straffen! En God heeft dat ook gedaan. En de Heere Jezus heeft dat vrijwillig gedaan.
Jezus is tot zonde gemaakt.

WAAROM?
2Korinthe 5:21b… opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

De zonde MOEST geoordeeld worden en dat is in de Heere Jezus gebeurt.
Dan begrijpen we ook

1Petrus 3:18 Want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen; Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest;

Daar staan 3 dingen, 1 De Heere Jezus heeft voor de zonden geleden. Een voor een.
Maar de Bijbel zegt erbij: 2 Hij was rechtvaardig en heeft geleden voor de onrechtvaardigen jij en ik.
Met de bedoeling: 3 Opdat Hij ons tot God zou brengen!

DAT HEEFT DE HEERE JEZUS VERSCHRIKKELIJK LIJDEN GEKOST!

Het ergste lijden op het kruis heeft de Heere Jezus geleden in de drie uren van dikke duisternis.
Mattheüs 27: 45 en 46. En van de zesde ure aan werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe. En omtrent de negende ure riep Jezus met een grote stem zeggende: ELI, ELI, LAMA SABACHTHANI! dat is: Mijn God! Mijn God! Waarom hebt Gij Mij verlaten!

LET OP! De juiste vertaling is niet… Waarom hebt Gij Mij verlaten maar Waartoe hebt Gij Mij verlaten.

Jezus was zonde voor ons gemaakt (2 Korinthe 5:21) en God haat de zonde! God kan GEEN gemeenschap met de zonde hebben. En God heeft zijn gezicht moeten afkeren van de zonde, zijn gezicht af moeten keren van Jezus!
Dat vinden wij profetisch in Ezechiël 7:3,4 en 22

Ezechiël 7:3,4 en 22 Nu is het einde over u; WANT IK ZAL MIJN TOORN TEGEN U ZENDEN, en Ik zal u richten naar uw wegen, en Ik zal op u brengen al uw gruwelen. En Mijn oog zal u niet verschonen, en Ik zal niet sparen; maar Ik zal uw wegen op u brengen, en uw gruwelen zullen in het midden van u zijn, en u zult weten, dat Ik de HEERE ben.
Vers 22- OOK ZAL IK MIJN AANGEZICHT VAN HEN OMWENDEN/ WEGDRAAIEN, en zij zullen Mijn verborgen plaats ontheiligen; want inbrekers zullen daar inkomen en die ontheiligen.

EN DE HEERE JEZUS IS DAAR ALLEEN GEWEEST MET JOU EN MIJN ZONDEN.

Jezus heeft verzoening gebracht door Zijn lijden. Jesaja 53:4 en 5

Jesaja 53:4 en 5 Waarlijk, Hij heeft onze krankheden op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; DE STRAF, die ons den vrede aanbrengt, WAS OP HEM, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.

LET OP! DE STRAF WAS OP HEM! Niet op jou en mij!

Jesaja 53:8 Hij is uit den angst en uit het gericht weggenomen; en wie zal Zijn leeftijd uitspreken? Want Hij is afgesneden uit het land der levenden; om de overtreding van Mijn volk is de plaag op Hem geweest.

ZIET JE DAT?! Om de overtredingen van Mijn volk, is de plaag op Hem geweest.
Wij hebben overtreden, maar de plaag was op Hem!

DAT IS GENADE! DE HEERE JEZUS CHRISTUS HEEFT DE STRAF VAN GOD GEDRAGEN IN JOU EN MIJN PLAATS!

Aantekening van de site beheerder: DIT WEERSPREEKT DE RELIGIEUZE LEUGEN DAT GOD JOU OF MIJ STRAFT, OF JOU EN MIJ ZIEK MAAKT OF ALLERLEI ENGE DINGEN DOET OVERKOMEN OM ONS EEN LES TE LEREN, OF ONS OP HET RECHTE PAD TE HOUDEN OF TERUG TE BRENGEN! REKEN VANDAAG AF MET DEZE WREDE LEUGEN DIE GOD TOT EEN LEUGENAAR HEEFT GEMAAKT! AMEN!

Glorie aan Jezus Christus!

Jezus is aan het kruis geweest met jou en mijn zonden!
De toorn van God MOEST uitgekeerd worden, om verzoening te doen tussen God en de mensen.
En moest God als Zijn boosheid over de zonde kwijt! En heeft Zijn boosheid losgelaten op Jezus, Het onschuldige offerlam.

JEZUS HEEFT VERZOENING AANGEBRACHT DOOR TE LIJDEN.
Goede vrijdag, Jesaja 53:6 – God heeft ons aller ongerechtigheid / al onze ongerechtigheid = ongehoorzaamheid op Hem = Jezus doen neerkomen.
Jesaja 53:4 – Hij werd een door God verslagene en verdrukte.
Jesaja 53:10 – Het behaagde God Hem te verbrijzelen, Hij maakte Hem ziek.

Een blik in het lijden van Jezus: Klaagliederen 1:12 t/m 14 Raakt het je niet jullie allemaal als jullie voorbijgaan, aanschouwt en ziet, of er een smart is, als de smart die Mij werd aangedaan.
Waarmee de Heere Mij in vermoeidheid dompelde ten dage van zijn brandende toorn.

Klaagliederen 1:12 t/m 14 – Zwaar weegt het juk van (1) Mijn overtredingen, door Zijn hand ineengevlochten; zij liggen op Mijn hals, het heeft Mijn kracht doen struikelen.
(1) Zie je dat? De Heere Jezus spreek hier van “Mijn overtredingen” Alsof Jezus zelf al die overtredingen begaan heeft…

Psalmen 69:5 Wat ik NIET geroofd heb, moet Ik toch terug geven.

Psalmen 102:1 t/m 11 – Ik ben ellendig, Ik bezwijk. Het is mij bang te moede. Mijn gebeente gloeit als een vuurhaard, Mijn hart is verzengt. Vanwege Mijn luide zuchten kleeft mijn gebeente aan Mijn vlees; Ik eet as vanwege Uw toorn en Uw verbolgenheid.

1Petrus 2:24 – Christus die onze zonden in Zijn lichaam op het kruis GEDRAGEN heeft.

Jezus heeft de zonde een voor een gedragen! De reden dat Hij dat gedaan heeft is…LIEFDE!

Johannes 13:1 Jezus heeft ons lief gehad tot het einde!
Efeze 5:2 Christus heeft ons liefgehad en Zich Zelf voor ons overgegeven als offergave en slachtoffer.

Mijn Jezus ik hou van U, ik noem U mijn Vriend!
Want U nam de straf op U die ik had verdiend.
Mijn grote verlosser mijn Redder dat bent U,
`K heb van u gehouden maar nooit zoveel als nu! Opwekking 392

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *