De Tabernakel-Het reukofferaltaar

Tabernakel = tent = huis = jij en ik het huis van God!
Het Heiligdom van God in de woestijn. (oude verbond)
Wat wil de Tabernakel vandaag zeggen over de Heere Jezus. (nieuwe verbond)
Gods Woord is een geheel! Het ene verbond KAN NIET zonder het andere verbond!

Deze post is wat langer als gewoonlijk omdat het onmogelijk is om dit uit elkaar te trekken, dat zou het onderwerp te kort doen. ( bedankt voor je begrip)

HET REUKOFFERALTAAR.

Nu stond er in het Heilige nog een voorwerp, Exodus 30:1 t/m 3 Gij zult ook een reukaltaar des reukwerks maken; van sittimhout zult gij het maken. Een el zal zijn lengte zijn, en een el zijn breedte, vierkant zal het zijn, maar twee ellen hoog; uit hetzelve zullen zijn hoornen zijn. En gij zult het met louter goud overtrekken, zijn dak en de wanden rondom, als ook zijn hoornen; en gij zult het een gouden krans rondom maken.

Dit is het reukofferaltaar. Je weet dat er nog een altaar was, het brandofferaltaar. En er zijn twee hele grote verschillen tussen deze twee altaars.

Het brandofferaltaar daar ging het over offerdieren en bloed, dat altaar ging over zonden = ongehoorzaamheid aan God.
We hebben gezien dat de geur van dat altaar een liefelijke geur/ reuk was. We hebben gezien dat dat in het Hebreeuws `rustgeven` betekend. God had voor die ene zonde van die Israëliet rust.
Die zonde was tijdelijk toegedekt. God had rust over die zonde omdat God vooruit zag naar die geur die hij eens zou ruiken van het kruis van Golgotha. Daarom kon God die Israëliet tijdelijk vergeven.

Het reukofferaltaar dat was andere koek, daar werd reukwerk op gebracht / geofferd en reukwerk spreekt van aanbidding. Om daar iets van te begrijpen moet je het heiligdom ingaan!
En eerlijk gezegd doen dat niet alle christenen, en niet alle christenen weten wat echte aanbidding is.
Ze weten niet alles over dat reukwerk, ze weten niet wat het is om dicht bij God te zijn.
En in de Bijbel te graven met een diep gebed, Heere Jezus leer mij U beter kennen!
Pas als je die momenten kent in je leven dan begrijp je ook iets van het reukoffer. Anders is aanbidding alleen maar een uiterlijke zaak van zingen en dans en bidden.
AANBIDDING IS EEN ZAAK VAN STILTE VAN/IN JE HART! Maar dan moet het hart eerst gevuld worden en dat vul je in het heiligdom.
En de geur van dat Reukofferaltaar was WELRIEKEND! Dat rook ECHT lekker! De geur van het brandofferaltaar was echt NIET lekker.

Er is nog iets heel bijzonders met het reukofferaltaar en dat staat in Exodus 30:3 En gij zult het met louter goud overtrekken, zijn dak en de wanden rondom, als ook zijn hoornen; en gij zult het een gouden krans ( letterlijk vertaald vanuit het Hebreeuws is `kroon`) rondom maken.
Want het reukofferaltaar spreekt van de heerlijkheid van de Heere Jezus!
Het brandofferaltaar spreekt van het dragen van de zonden door de Heere Jezus, het gaan aan het kruis. Het lijden en sterven.
Het reukofferaltaar spreekt van Zijn heerlijkheid. Hebreeën 2:9 Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, Die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat Hij door de genade Gods voor allen den dood smaken zou.

Wij spreken altijd naar ons eigen toe, zo van wat de Heere Jezus voor ONS heeft betekend, maar het is ook goed om aan Hem = Jezus te denken aan de heerlijkheid die Hij NU heeft!
Dat wij Hem bewonderen in de heerlijkheid die Hij nu heeft. Daar spreekt het reukofferaltaar van.
DAT REUKWERK SPREEKT VAN AANBIDDING!

Je moet eens kijken hoe dat reukwerk in elkaar zat. Dat reukwerk was een optelsom van welriekende = lekker ruikende stoffen.
Exodus 30:34 en 35 Verder zeide de HEERE tot Mozes: Neem tot u welriekende specerijen, mirresap, en oniche, en galban, deze welriekende specerijen, en zuiveren wierook; dat elk bijzonder zij. En gij zult een reukwerk ener zalf daaruit maken, naar het werk des apothekers, gemengd, rein, heilig.

Hier zie je, voor dat dat reukwerk doorgaans werd aangestoken moest de priester zich daar uren mee bezighouden. Met behulp van allerlei gereedschappen moest de priester dat reukwerk eerst voorbereiden, voor het op het altaar kwam.
Je moet maar eens kijken wat de priester moest doen. Exodus 30:36 En gij zult van hetzelve heel klein pulver stoten, en gij zult daarvan leggen voor de getuigenis in de tent der samenkomst, waarheen Ik tot u komen zal; het zal ulieden heiligheid der heiligheden zijn.

Even over dat: … het zal ulieden heiligheid der heiligheden zijn. Of het zal ulieden allerheiligst zijn.

De priester moest zich er wel degelijk van bewust zijn dat dat reukwerk allerheiligst was.
Je moet eens kijken wat voor een straf er op stond als de priester daar geen rekening mee hield.
Exodus 30:37 en 38 Doch naar het maaksel dezes reukwerks, hetwelk gij gemaakt zult hebben, zult gijlieden voor uzelf geen maken; het zal u heiligheid zijn voor den HEERE. De man, die dergelijke maken zal, om daaraan te rieken, die zal uitgeroeid worden uit zijn volken.
God zegt: dat reukwerk is voor Mij!

Dat is vandaag de dag nog steeds zo! Aanbidding is alleen voor God de Vader!
Aanbidding is iets wat wij aan God geven!

Wij lezen in Exodus 34: 24 en 20 en Al wat mannelijk is onder u zal driemaal in het jaar verschijnen voor het aangezicht des Heeren HEEREN, den God van Israel. 24 Wanneer Ik de volken voor uw aangezicht uit de bezitting zal verdrijven, en uw landpalen verwijden, dan zal niemand uw land begeren, terwijl gij henen opgaan zult, om te verschijnen voor het aangezicht des HEEREN uws Gods, driemaal in het jaar.
.. Al de eerstgeborenen uwer zonen zult gij lossen, en men zal voor Mijn aangezicht niet ledig verschijnen.

We mogen God aanbidden met de inhoud van ons hart, maar dan moet er wel iets inzitten.
Ons hart= aanbidding is helemaal voor God! Nee, niet voor je voorganger, broeder, of zus, alleen voor God!
Dat is niet een kwestie van zingen ,dansen, springen en muziek maken, dat is mooi, maar dat zijn UITINGEN van aanbidding.
Aanbidding heeft negen uitingen, maar ALLEREERST is het iets vanuit het hart! Die negen uitingen van aanbidding die komen pas als het hart vol van aanbidding is. Dat ziet God.
Daar spreken die welriekende stoffen van, die spreken niet van jou of mij, nee! Die spreken van de schoonheid van Zijn persoon = de Heere Jezus!
Hoe weet je welke schoonheid dat is? Dan moet je het woord van God openen! Als je het Woord van God opendoet en je ziet de Heer Jezus, dan word je hart vol!
HOE ONSTAAT AANBIDDING IN JOUW EN MIJN HART?
Aanbidding ontstaat in de binnenkamer in de stilte met God.

Wat moest die priester doen met doe welriekende stoffen?
Allereerst moest hij die welriekende stoffen uiterst fijn wrijven. Dat is wat jij en ik moeten doen.
Heere Jezus ik lees Uw woord, ik wil U uiterst fijn wrijven, dat betekend ik wil U in al Uw delen zien.
Als die priester dat reukwerk fijn wreef dan zag hij dat reukwerk in al zijn delen. Dan genoot de priester van hoe mooi dat reukwerk er uit zag, want hij vijzelde dat en zag dat reukwerk in al zijn delen.
Dat mag u ook doen! Alle kanten van de Heere Jezus ontdekken en in verwondering uitroepen, Heere Jezus wat bent U mooi! Ik lees van U in het Oude Testament, Ik lees van U in het Nieuwe Testament, Ik lees van U in openbaring, Heer Jezus wat bent u schoon!
Het is allemaal zeer begerig, wat ik in U ontdek, dat is uiterst fijn wrijven. DAT KOST TIJD!
En een hoop christenen nemen die tijd niet, die gunnen Jezus amper tijd van hun leven. Maar als je het wel doet dan mag je op je knieën in het heiligdom zijn, en dan gaat de Heere Jezus dat doen, door de Heilige Geest! Dan openbaard Hij zich aan jou en mij. Dat is uiterst fijn wrijven en wat zegt God:” Dan mag je IETS daarvan aan Mij geven”.
Dan zegt God:” Als je hart dan zo vol is van de Heer Jezus, dan mag je daarvan iets aan Mij geven”.
God is zo blij als wij bezig zijn met de Heere Jezus, voor God is de Heere Jezus de man in wie Hij al Zijn welbehagen gevonden heb.
EN JE MAG HET OOK SAMEN DOEN! En dat is aanbidding!
Het belangrijkste van een priester in het Oude Testament is dat hij reukwerk bracht.
Het belangrijkste in jouw en mijn leven, jouw en mijn dienst op aarde, is niet het evangelie brengen, dat is een gevolg dat is heel belangrijk! Maar het allerbelangrijkste wat een christen mag doen, niemand uitgezonderd, is het brengen van reukwerk!
Daar hoef je niet goed voor te zijn, daar moet je voor van de Heere Jezus houden!

1Petrus2:5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die de Goden aangenaam zijn door Jezus Christus.

Johannes 4:23 Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden.

De Bijbel bedoeld met Zulke aanbidders, die geestelijke offers brengen!

Johannes 4:24 God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid.
Niet met stem en dans, dat is een uiting van ware aanbidding, maar eerst in geest en waarheid!
Dan moet je eerst van de schoonheid van de Heere Jezus `verzameld` hebben!

Daarom zegt God ook in het Oude Testament Deuteronomium 8:2 En gij zult gedenken aan al den weg, dien u den HEERE, uw God, deze veertig jaren IN DE WOESTIJN GELEIDT HEEFT ; opdat Hij u verootmoedige, om u te verzoeken, OM TE WETEN WAT IN JE HART WAS, of gij Zijn geboden zoudt houden, of niet.

God leidt jouw en mij in deze woestijn op weg naar het Hemels Kanaän en God wil weten wat er in jouw hart is!
Zit jezelf in je hart of je broeder of zuster, of is de Heere Jezus in je hart?! En als de Heere Jezus jouw hart heeft, dat ziet God en dat is aanbidding!

We vinden dat bij Maria in Johannes 12:3 Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van onvervalsten, zeer kostelijken nardus, heeft de voeten van Jezus gezalfd, en met haar haren Zijn voeten afgedroogd; en het huis werd vervuld van den reuk der zalf.

Maria danste niet, zong niet, ze aanbad Jezus!

Psalm 141:2 Mijn gebed worde gesteld als reukwerk voor Uw aangezicht, de opheffing mijner handen als het avondoffer.

Openbaring 5:8 En als Het dat boek genomen had, vielen de vier dieren en de vier en twintig ouderlingen = de gemeente voor het Lam neder, hebbende elk citeren en gouden fiolen, zijnde vol reukwerks, welke zijn de gebeden der heiligen.

Openbaring 8:3 En er kwam een andere engel, en stond aan het altaar, hebbende een gouden wierookvat; en hem werd veel reukwerks gegeven, opdat hij het met de gebeden aller heiligen zou leggen op het gouden altaar, dat voor den troon is.

Opwekking 548 `Hart van aanbidding`

De muziek vervaagt
langzaam wordt het stil,
dan kom ik bij U.
Met mijn grootste wens
iets te geven Heer
waar U blij mee bent.

Ik geef U meer dan een lied
want, een lied op zichzelf
is niet waar U naar verlangt.
U kijkt veel dieper in mij
door de buitenkant heen
doorgrond het diepst van mijn hart.

Ik wil terug naar het hart van aanbidding
en dan gaat het om U,
om U alleen Jezus.
Ik heb zo’n spijt van hoe ik ermee omging
want het gaat toch om U,
om U alleen Jezus.

Onvolprezen Heer,
U bent zoveel meer
dan ik zeggen kan.
Maar al ben ik zwak,
alles wat ik heb
leg ik voor U neer.

Ik geef U meer dan een lied
want, een lied op zichzelf
is niet waar U naar verlangt.
U kijkt veel dieper in mij
door de buitenkant heen
doorgrond het diepst van mijn hart.

Ik wil terug naar het hart van aanbidding
en dan gaat het om U,
om U alleen Jezus.
Ik heb zo’n spijt van hoe ik ermee omging
want het gaat toch om U,
Om u alleen Jezus!

4 reacties op De Tabernakel-Het reukofferaltaar

 1. Game Slot schreef:

  Your means of telling the whole thing in this post is truly
  nice, all be able to effortlessly be aware of it, Thanks
  a lot.

  Also visit my web blog … Game Slot

 2. Link RTP Slot schreef:

  Does your blog have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to shoot
  you an email. I’ve got some ideas for your blog you
  might be interested in hearing. Either way, great blog and I look forward to seeing it improve over time.

  My web page; Link RTP Slot

 3. slot777 schreef:

  Aw, this was an extremely good post. Spending some time and actual effort to produce a very good
  article… but what can I say… I hesitate a whole lot and
  don’t manage to get nearly anything done.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *